Zoznam 
Zápisnica
PDF 242kWORD 77k
Štvrtok, 2. marca 2017 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávanie programu Kreatívna Európa (rozprava)
 3.Vykonávanie programu Európa pre občanov (rozprava)
 4.Spoločná obchodná politika v kontexte naliehavých požiadaviek na zachovanie voľne žijúcich druhov (stručná prezentácia)
 5.Oficiálne privítanie
 6.Hlasovanie
  6.1.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Marine Le Penovej (hlasovanie)
  6.2.Euro-stredomorská dohoda medzi EÚ a Libanonom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky ***I (hlasovanie)
  6.5.Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity (hlasovanie)
  6.6.Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (hlasovanie)
  6.7.Vykonávanie programu Kreatívna Európa (hlasovanie)
  6.8.Vykonávanie programu Európa pre občanov (hlasovanie)
  6.9.Spoločná obchodná politika v kontexte naliehavých požiadaviek na zachovanie voľne žijúcich druhov (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Predloženie dokumentov
 10.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 11.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní
 13.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Vykonávanie programu Kreatívna Európa (rozprava)

Správa o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a zrušujú rozhodnutia č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES [2015/2328(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa uviedla správu.

V rozprave vystúpil Carlos Moedas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Clare Moody (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Luigi Morgano v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Sabine Verheyen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Carlos Moedas a Silvia Costa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 2.3.2017.


3. Vykonávanie programu Európa pre občanov (rozprava)

Správa o vykonávaní nariadenia Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 [2015/2329(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat uviedla správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lefteris Christoforou (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Kazimierz Michał Ujazdowski (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Santiago Fisas Ayxelà v mene skupiny PPE a Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano a Monika Smolková.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini a Seán Kelly.

Vystúpili: Julian King a María Teresa Giménez Barbat.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 2.3.2017.


4. Spoločná obchodná politika v kontexte naliehavých požiadaviek na zachovanie voľne žijúcich druhov (stručná prezentácia)

Správa o spoločnej obchodnej politike EÚ v kontexte naliehavých požiadaviek na zachovanie voľne žijúcich druhov [2016/2054(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

Emma McClarkin uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Catherine Bearder, Andreas Schwab a Ricardo Serrão Santos.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.9 zápisnice zo dňa 2.3.2017.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.10 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.35 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

5. Oficiálne privítanie

Vystúpili títo poslanci:

—   Gianni Pittella, ktorý požiadal, aby sa Januszovi Korwinovi-Mikkemu uložila sankcia v súvislosti s jeho výrokmi počas rozpravy konanej v predchádzajúci deň (predsedajúci odpovedal, že bude o tom informovať predsedu Parlamentu),

—   Janusz Korwin-Mikke, ktorý požiadal, aby sa hlasovanie o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej odložilo (predsedajúci poskytol spresnenia),

—   Steven Woolfe k prípadu Alexandra Adamesca.

°
° ° °

Predsedajúci privítal predsedu marockej Snemovne reprezentantov Habiba El Malkiho, ktorý bol usadený na čestnej galérii.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Marine Le Penovej (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie poslaneckej imunity Marine Le Penovej [2016/2295(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0056)


6.2. Euro-stredomorská dohoda medzi EÚ a Libanonom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0057)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


6.3. Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020 [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0058)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.4. Mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0059)


6.5. Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000142/2016) ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Komisiu: Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity v súlade s článkom 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Rozprava sa uskutočnila 14. decembra 2016 (bod 20 zápisnice zo dňa 14.12.2016).

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku predložil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, o povinnostiach Komisie v oblasti vízovej reciprocity podľa článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0060)


6.6. Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (hlasovanie)

Správa o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu k liekom [2016/2057(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0061)


6.7. Vykonávanie programu Kreatívna Európa (hlasovanie)

Správa o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a zrušujú rozhodnutia č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES [2015/2328(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0062)

Vystúpenia:

Cristian Dan Preda a Franz Obermayr k priebehu hlasovaní (predsedajúci poskytol spresnenia).

Silvia Costa (spravodajkyňa), aby oznámila, že jej hlasovacie zariadenie nefungovalo počas záverečného hlasovania a že chcela hlasovať za.


6.8. Vykonávanie programu Európa pre občanov (hlasovanie)

Správa o vykonávaní nariadenia Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 [2015/2329(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0063)


6.9. Spoločná obchodná politika v kontexte naliehavých požiadaviek na zachovanie voľne žijúcich druhov (hlasovanie)

Správa o spoločnej obchodnej politike EÚ v kontexte naliehavých požiadaviek na zachovanie voľne žijúcich druhov [2016/2054(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0064)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Zdzisław Krasnodębski - A8-0305/2016
Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, Notis Marias a Stanislav Polčák

Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity - B8-0173/2017
Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová a Stanislav Polčák

Správa: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0040/2017
Urszula Krupa, Michela Giuffrida, Rosa D'Amato, Notis Marias, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Anna Záborská a Nicola Caputo

Správa: Silvia Costa - A8-0030/2017
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský a Stefano Maullu

Správa: María Teresa Giménez Barbat - A8-0017/2017
Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Nicola Caputo, Csaba Sógor a Tomáš Zdechovský

Správa: Emma McClarkin - A8-0012/2017
Jadwiga Wiśniewska.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Flavio Zanonato oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo počas záverečného hlasovania o správe, ktorú predložila Silvia Costa (A8-0030/2017), a že chcel hlasovať za.


9. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Výkonné agentúry (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ - Európsky hospodársky a sociálny výbor (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky ombudsman (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

JURI, LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Absolutórium za rok 2015: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL, ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

- Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Európska environmentálna agentúra (EEA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

- Absolutórium za rok 2015: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

CULT

- Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre lieky (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2015: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

- Absolutórium za rok 2015: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

- Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

- Absolutórium za rok 2015: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2015: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Európska železničná agentúra (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

- Absolutórium za rok 2015: Európska policajná akadémia (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre európsky GNSS (GNSS) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PECH

- Absolutórium za rok 2015: Európska chemická agentúra (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2015: Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Európsky policajný úrad (EUROPOL) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

FEMM

- Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ECON

- Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL, ECON

- Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ECON

- Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, IMCO

- Absolutórium za rok 2015: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – 8. ERF (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – 9. ERF (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – 10. ERF (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – 11. ERF (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2015: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik – Bezpečnosť letovej prevádzky (SESAR) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik – aeronautika a životné prostredie (Čisté nebo) (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2015: Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

2) poslancov, návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o depresii (B8-0119/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o udržiavaní starších pracovníkov v aktívnom zamestnaneckom pomere a prenose zručností (B8-0127/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o ústupkoch európskych inštitúcií voči radikálnemu islamu (B8-0128/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

- Steeve Briois. Návrh uznesenia o blokovaní pristúpenia Chorvátska k schengenskému priestoru (B8-0129/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o obchode so sledovacími technológiami (B8-0130/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella a Ramon Tremosa i Balcells. Návrh uznesenia o podpore zachovania dedičstva etnických menšín v Európe (B8-0131/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

CULT

- Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh uznesenia o ochrane geparda (B8-0132/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore podrobnej štúdie o ohrození biodiverzity spôsobenom Európskou úniou a zaregistrovanom na jej území (B8-0134/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

INTA

- Nuno Melo. Návrh uznesenia o užívaní marihuany (B8-0135/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

LIBE

- Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o informačnej kampani o nových drogách (B8-0136/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

LIBE

- Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh uznesenia o zavedení videokontroly na európskych bitúnkoch (B8-0137/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg a Ivan Štefanec. Návrh uznesenia o boji proti diskriminácii z dôvodu rasy, náboženského vyznania a štátnej príslušnosti (B8-0138/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET


10. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (2016/2301(INI))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

výbor JURI

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)


11. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


12. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 13. marca 2017 do 16. marca 2017.


13. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 12.50 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Mosca, Punset

Právne oznámenie