Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 13 март 2017 г. - Страсбург

10. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през втората месечна сесия през март 2017 г. (PE 600.410/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149a от Правилника за дейността):

Четвъртък
Със съгласието на политическите групи председателят предложи разискването относно Судан, случаите на Хасан Абдурахим и Абдулмонен Абдумавла (точка 80 от окончателния проект на дневен ред) да бъде заменено от разискване относно „Зимбабве, случаят с пастор Еван Маварире“.

Парламентът изразява своето съгласие с предложението.

Понеделник
Искане от групата ENF за вписване като първа точка в дневния ред на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Разкритията на Уикилийкс относно хакерските инструменти инструментите, използвани от ЦРУ“.

Изказаха се:Marcus Pretzell, от името на групата ENF, който обоснова искането.

Парламентът отхвърля искането

Изказаха се: Kristina Winberg, за да поиска премахване на гласуването относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (Доклад Vicky Ford - A8-0251/2016) (точка 35 от окончателния проект на дневен ред) (председателят припомни, че искането не е представено в предвидения срок), и Beatrix von Storch, относно заглавието на точката „запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания“, предвидена в дневния ред за четвъртък следобед (точка 87 от окончателния проект на дневен ред)(председателят потвърди, че заглавието е договорено от Председателския съвет).

Вторник
Искане от групата GUE/NGL за вписване в дневния ред на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Непрекъснати разрушения на домове и сгради, принадлежащи на палестинци“ като трета точка за следобед, след изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека (точка 83от окончателния проект на дневен ред).

Изказаха се:Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, и Cristian Dan Preda, против искането.

Чрез AN (174 гласа „за“, 177 гласа „против“, 16 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.


Изказаха се: Sander Loones, за да поиска разискване относно положението в Турция (председателят посочи, че искането не е представено в предвидения срок), Tomáš Zdechovský, относно изказването на предходния оратор, и Stefan Eck, относно допустимостта на предложението за алтернативна резолюция, представено от групата PPE относно минималните стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми (Доклад Stefan Eck - A8-0011/2017) (председателят потвърди, че текстът е допустим).

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация