Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 225kWORD 74k
Esmaspäev, 13. märts 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 7.Suuliselt vastatav küsimus (esitamine)
 8.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b) (esitamine)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Tööplaan
 11.Elavhõbe ***I (arutelu)
 12.Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I (arutelu)
 13.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015 - Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega - Raport ELi vahendite kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks (arutelu)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Suurandmete mõju põhiõigustele (lühiettekanne)
 16.Küülikute kaitse miinimumstandardid (lühiettekanne)
 17.Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine (lühiettekanne)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 21.Istungjärgu lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Presidentuuri avaldused

President edastas parlamendi kaastundeavaldused Guatemala San José Pinula linna alaealiste turvakodus 8. märtsil 2017 puhkenud tulekahju ohvrite perekondadele.

President meenutas ühtlasi rahvusvahelise naistepäeva tähistamist 8. märtsil, osalemist FEMM-komisjoni erakorralisel koosolekul ja kohtumist Sahharovi auhinna võitjate Lamiya Aji Bashari ja Hauwa Ibrahimiga.

President mõistis kindlalt hukka parlamendiliikme, kes tegi soolise palgalõhe arutelu ajal 1. märtsil 2017 lubamatuid naistevastaseid märkusi, ning kinnitas, et teeb teatavaks asjakohase karistuse, kui käimaolev distsiplinaarmenetlus on lõpule jõudnud.


3. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Kinnitati 1. märtsi 2017. aasta ja 2. märtsi 2017. aasta istungite protokollid.


4. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonide PPE, S&D, ALDE ja EFDD taotluse alusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

AFET-komisjon: Julia Pitera Jacek Saryusz-Wolski asemel

AFCO-komisjon: Michał Boni Jacek Saryusz-Wolski asemel

PETI-komisjon: Jacek Saryusz-Wolski Julia Pitera asemel

rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon: Victor Negrescu Cătălin Sorin Ivani asemel

delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis: Nils Torvalds ei ole enam liige

REGI-komisjon: Raymond Finch Bill Etheridge'i asemel.


5. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Parlamendi president tegi teatavaks mitme komisjoni otsused alustada kodukorra artikli 69c lõike 1 kohaselt institutsioonidevahelisi läbirääkimisi:

- LIBE-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- LIBE-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Raportöör Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- CULT-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Raportöör Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- EMPL-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Rapporteure: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ECON-komisjon, LIBE-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis muudab direktiivi (EL) 2015/849 rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ja muudab direktiivi 2009/101/EÜ (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Raportöörid: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Kodukorra artikli 69c lõike 2 kohaselt võivad parlamendiliikmed või fraktsioonid vastavalt vähemal keskmisele lävendile taotleda enne kolmapäeva, 14. märtsi keskööd, et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimised võivad alata kohe pärast selle tähtaja möödumist, kui parlamendile ei esitata ühtegi taotlust läbirääkimiste alustamise otsus hääletusele panna.


6. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 15. märtsil 2017 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 seoses asjaomastes andmebaasides tehtava kontrolli tugevdamisega välispiiridel (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 19/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism, ja määrust (EL) nr 20/2013, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Suuliselt vastatav küsimus (esitamine)

Parlamendiliikmed esitasid järgmise suuliselt vastava küsimuse (kodukorra artikkel 128):

- (O-000007/2017), mille esitas(id) Danuta Maria Hübner AFCO komisjoni nimel komisjonile: Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist käsitleva määruse läbivaatamine (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Põhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b) (esitamine)

Esitati järgmine põhjalik kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (kodukorra artikkel 130b):

- (O-000004/2017/rev.1), mille esitas(id) Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Koostöö inimkaubitsejate ja vabaühenduste vahel, kes osalevad otsingu- ja päästetegevuses Vahemerel (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni* vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise mitmepoolse lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) parlamendikomisjonid, raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Raport Euroopa Liidu integreeritud Arktika-poliitika kohta (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET komisjon - ENVI komisjon - Raportöör: Urmas Paet - Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Raport ELi vahendite kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks (2016/2144(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseadusliku, õigusliku ja institutsioonilise mõju ning Lissaboni lepingust tulenevate võimaluste kohta (2015/2343(INI)) - AFET komisjon - AFCO komisjon - Raportöör: Michael Gahler - Raportöör: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Raport nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamise kohta (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Raport suurandmete mõju kohta põhiõigustele, sealhulgas eraelu puutumatusele, andmekaitsele, diskrimineerimiskeelule, turvalisusele ja õiguskaitsele (2016/2225(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Raport pagulas- ja rändevoogude ohjamise ning ELi välistegevuse osa kohta selles (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET komisjon - DEVE komisjon - Raportöör: Elena Valenciano - Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Raport naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus 2014.–2015. aastal (2016/2249(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Raport komisjoni 2016. aasta Montenegro aruande kohta (2016/2309(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu rakendusotsus sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Kreekas (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Raport komisjoni 2016. aasta aruande kohta, milles käsitletakse endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki (2016/2310(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Raport 2018. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon (2016/2323(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)


10. Tööplaan

Jagati välja 2017. aasta märtsi II täiskogu osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 600.410/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Neljapäev
Kokkuleppel fraktsioonidega tegi juhataja ettepaneku asendada arutelu Sudaan, Hassan Abduraheemi ja Abdulmonen Abdumawla juhtumid“ (lõpliku päevakorra projekti punkt 80) aruteluga „Zimbabwe, pastor Evan Mawarire juhtum“.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Esmaspäev
Fraktsiooni ENF taotlus võtta päevakorda esimese punktina komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus „Wikileaksi paljastused Luure Keskagentuuri kasutatavate häkkimisvahendite kohta“.

Sõna võttis Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Sõna võtsid Kristina Winberg, kes taotles raporti „Relvade omandamise ja valduse kontroll (raport Vicky Ford - A8-0251/2016) (lõpliku päevakorra projekti punkt 35) hääletuse päevakorrast väljajätmist (juhataja tuletas meelde, et taotlust ei esitatud ettenähtud tähtajaks), ja Beatrix von Storch neljapäeva pärastlõuna päevakorras oleva punkti „Põhjalikumad arupärimised“ (lõpliku päevakorra projekti punkt 87) pealkirja kohta (juhataja kinnitas, et esimeeste konverents kinnitas pealkirja).

Teisipäev
Fraktsiooni GUE/NGL taotlus võtta päevakorda pärastlõunase istungi kolmanda punktina komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus „Palestiinlastele kuuluvate hoonete ja rajatiste jätkuv lammutamine“ pärast komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel(lõpliku päevakorra projekti punkt 83).

Sõna võtsid Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Cristian Dan Preda, kes oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel (174 poolt, 177 vastu, 16 erapooletut) tagasi.


Sõna võtsid Sander Loones, kes nõudis arutelu korraldamist olukorra kohta Türgis (juhataja märkis, et taotlust ei esitatud tähtajaks), Tomáš Zdechovský eelnenud sõnavõtja sõnavõtu kohta ja Stefan Eck fraktsiooni PPE esitatud küülikute kaitse miinimumstandardeid käsitleva alternatiivse resolutsiooni ettepaneku vastuvõetavuse kohta (raport Stefan Eck - A8-0011/2017) (juhataja kinnitas, et tekst on vastuvõetav).

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


11. Elavhõbe ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michel Dantin fraktsiooni PPE nimel, Massimo Paolucci fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Christel Schaldemose ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Stefan Eck.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2017 protokollipunkt 6.2.


12. Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL seoses ühingujuhtimise aruande teatavate elementidega [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati tutvustas raportit.

Sõna võttis Olle Ludvigsson (ECON-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Sergio Gaetano Cofferati.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2017 protokollipunkt 6.3.


13. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015 - Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega - Raport ELi vahendite kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks (arutelu)

Raport naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus 2014.–2015. aastal [2016/2249(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Raport nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamise kohta [2016/2012(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Raport ELi vahendite kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks [2016/2144(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ja Clare Moody tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jiří Maštálka (JURI-komisjoni arvamuse koostaja) ja Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Luke Ming Flanagan (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Diane James, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Davor Škrlec, Marc Tarabella, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel ja Notis Marias.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini ja Marek Jurek.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Ernest Urtasun.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Agnieszka Kozłowska-Rajewicz ja Clare Moody.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2017 protokolli punktid 6.9, 6.10 ja 6.11.


14. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Juhataja on saanud fraktsiooni S&D taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

delegatsioon ELi-Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees: Arndt Kohn Jutta Steinrucki asemel.

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


15. Suurandmete mõju põhiõigustele (lühiettekanne)

Raport suurandmete mõju kohta põhiõigustele, sealhulgas eraelu puutumatusele, andmekaitsele, diskrimineerimiskeelule, turvalisusele ja õiguskaitsele [2016/2225(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Ana Gomes esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor ja Victor Negrescu.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2017 protokollipunkt 6.12.


16. Küülikute kaitse miinimumstandardid (lühiettekanne)

Raport küülikute kaitse miinimumstandardite kohta [2016/2077(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Stefan Eck esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2017 protokollipunkt 6.13.


17. Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine (lühiettekanne)

Raport hobuslaste vastutustundliku omamise ja hooldamise kohta [2016/2078(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0014/2017)

Julie Girling esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2017 protokollipunkt 6.1.


18. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune ja Iuliu Winkler.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 600.410/OJMA).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.45.


21. Istungjärgu lõpp

Euroopa Parlamendi 2016–2017 istungjärk on lõppenud.

Vastavalt aluslepingu sätetele koguneb parlament uuesti homme, teisipäeval, 14. märtsil 2017 kell 09.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Õigusalane teave