Indeks 
Protokół
PDF 238kWORD 75k
Poniedziałek, 13 marca 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Skład komisji i delegacji
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 7.Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (złożenie)
 8.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b Regulaminu) (składanie)
 9.Składanie dokumentów
 10.Porządek obrad
 11.Rtęć ***I (debata)
 12.Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I (debata)
 13.Równość kobiet i mężczyzn w UE w latach 2014–2015 - Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług - Sprawozdanie w sprawie funduszy unijnych na rzecz równouprawnienia płci (debata)
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Wpływ technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe (krótka prezentacja)
 16.Minimalne normy ochrony królików hodowlanych (krótka prezentacja)
 17.Odpowiedzialne podejście do posiadania koniowatych i opieki nad nimi (krótka prezentacja)
 18.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 21.Zamknięcie sesji rocznej
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00.


2. Oświadczenia przewodniczącego

Przewodniczący, w imieniu Parlamentu, złożył kondolencje rodzinom ofiar pożaru, który w dniu 8 marca 2017 r. wybuchł w domu opieki dla nieletnich w mieście San Jose Pinula w Gwatemali.

Przewodniczący przypomniał również o obchodach międzynarodowego Dnia Kobiet w dniu 8 marca, o swoim uddziale w posiedzeniu nadzwyczajnym komisji FEMM oraz spotkaniu z Lamiyą Aji Bashar i Hauwą Ibrahim, lauratkami Nagrody im. Sacharowa.

Przewodniczący zdecydowanie potępił zachowanie posła, który w dniu 1 marca 2017 r., w czasie debaty nad zróżnicowaniem wynagrodzenia ze względu na płeć, wygłosił uwagi nie do przyjęcia dotyczące kobiet; przewodniczący potwierdził, że ogłosi odpowiednie sankcje po zakończeniu toczącej się obecnie procedury dyscyplinarnej.


3. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dnia 1 marca 2017 r. i z dnia 2 marca 2017 r. zostały przyjęte.


4. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup PPE, S&D, ALDE i EFDD Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja AFET: Julia Pitera zamiast Jacka Saryusza-Wolskiego

komisja AFCO: Michał Boni zamiast Jacka Saryusza-Wolskiego

komisja PETI: Jacek Saryusz-Wolski zamiast Julii Pitery

Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania : Victor Negrescu zamiast Cătălina Sorina Ivana

Delegacja do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Nils Torvalds nie jest już członkiem

komisja REGI: Raymond Finch zamiast Billa Etheridge'a.


5. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący poinformował o decyzjach poniższych komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

- komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (EES) (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Sprawozdawca Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określającego warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Sprawozdawca Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- komisja CULT, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Sprawozdawca Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- komisja EMPL, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- komisja ECON, komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Sprawozdawcy: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą do końca następnego dnia, tj. środy 14 marca, złożyć pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie Parlamentu nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


6. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 15 marca 2017 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/399 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 19/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 20/2013 w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (złożenie)

Posłowie złożyli następujące pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (art. 128 Regulaminu):

- (O-000007/2017), które skierowała Danuta Maria Hübner, w imieniu komisji AFCO, do Komisji: Przegląd rozporządzenia w sprawie statusu i finansowania europejskich partii i fundacji politycznych (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b Regulaminu) (składanie)

Złożona została następująca interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie (art. 130b Regulaminu):

- (O-000004/2017/rev.1), które skierowała Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Współpraca między handlarzami ludźmi a organizacjami pozarządowymi (NGO) zaangażowanymi w akcje poszukiwawcze i ratunkowe na Morzu Śródziemnym (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2017/000 TA 2017 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie* w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI

opinia:

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Sprawozdanie w sprawie zintegrowanej polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - komisja AFET - komisja ENVI - Sprawozdawca: Urmas Paet - Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Sprawozdanie w sprawie funduszy unijnych na rzecz równouprawnienia płci (2016/2144(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Sprawozdanie w sprawie skutków konstytucyjnych, prawnych i instytucjonalnych wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – możliwości oferowane przez traktat z Lizbony (2015/2343(INI)) - komisja AFET - komisja AFCO - Sprawozdawca: Michael Gahler - Sprawozdawca: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wpływu technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe: prywatność, ochrona danych, niedyskryminacja, bezpieczeństwo i ściganie przestępstw (2016/2225(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Sprawozdanie w sprawie rozwiązań dotyczących przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - komisja AFET - komisja DEVE - Sprawozdawczyni: Elena Valenciano - Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015 (2016/2249(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawca: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Czarnogóry (2016/2309(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (2016/2310(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2018, sekcja III – Komisja (2016/2323(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)


10. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji marcowej w 2017 r. (PE 600.410/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Czwartek
Za zgodą grup politycznych przewodniczący zaproponował, by zastąpić debatę w sprawie Sudanu - sprawa Hassana Abduraheema i Abdulmonena Abdumawli (pkt 80 PDOJ) debatą w sprawie Zimbabwe - sprawa pastora Evana Mawarire.

Parlament wyraził zgodę co do wniosku.

Poniedziałek
Wniosek grupy ENF dotyczący wpisania, jako pierwszy punkt porządku obrad, oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie ujawnionych przez WikiLeaks informacji na temat urządzeń hakerskich wykorzystywanych przez CIA.

Głos zabrał: Marcus Pretzell w imieniu grupy ENF, który przedstawił powody takiego wniosku.

Parlament odrzucił wniosek.

Głos zabrała: Kristina Winberg, która zwróciła się o odwołanie głosowania nad Kontrolą nabywania i posiadania broni (Sprawozdanie Vicky Ford - A8-0251/2016) (pkt 35 PDOJ) (Przewodniczący przypomniał, że wniosek nie został złożony w terminie), i Beatrix von Storch w sprawie tytułu punktu „Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych” przewidzianego w porządku obrad posiedzenia w czwartek po południu (pkt 87 PDOJ) (Przewodniczący potwierdził, że tytuł został uzgodniony przez Konferencję Przewodniczących).

Wtorek
Wniosek grupy GUE/NGL dotyczący wpisania do porządku obrad oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Systematycznego niszczenia domostw i infrastruktury należącej do Palestyńczyków jako trzeci punkt porządku obrad po południu, po oświadczeniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Priorytetów UE na sesje UNHRC w 2017 r. (pkt 83 PDOJ).

Głos zabrali: Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, który przedstawił powody takiego wniosku, i Cristian Dan Preda, przeciw temu wnioskowi.

W GI (174 głosy za, 177 głosów przeciw, 16 głosów wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.


Głos zabrali: Sander Loones, który zwrócił się o przeprowadzenie debaty dotyczącej sytuacji w Turcji (Przewodniczący poinformował, że wniosek nie został złożony w terminie), Tomáš Zdechovský, w sprawie wypowiedzi poprzedniego mówcy, i Stefan Eck, w sprawie dopuszczalności alternatywnego projektu rezolucji przedstawionego przez grupę PPE w sprawie minimalnych norm ochrony królików hodowlanych (Sprawozdanie Stefan Eck - A8-0011/2017) (Przewodniczący potwierdził dopuszczalność tekstu).

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.


11. Rtęć ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Michel Dantin w imieniu grupy PPE, Massimo Paolucci w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Christel Schaldemose i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Věra Jourová i Stefan Eck.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 14.3.2017.


12. Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Olle Ludvigsson (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON).

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Věra Jourová i Sergio Gaetano Cofferati.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 14.3.2017.


13. Równość kobiet i mężczyzn w UE w latach 2014–2015 - Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług - Sprawozdanie w sprawie funduszy unijnych na rzecz równouprawnienia płci (debata)

Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług [2016/2012(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Sprawozdanie w sprawie funduszy unijnych na rzecz równouprawnienia płci [2016/2144(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i Clare Moody przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jiří Maštálka (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) i Eider Gardiazabal Rubial (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG).

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Luke Ming Flanagan (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Diane James, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davora Škrleca, Marc Tarabella, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel i Notis Marias.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini i Marek Jurek.

Głos zabrali: Věra Jourová i Ernest Urtasun.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i Clare Moody.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9, pkt 6.10 i pkt 6.11 protokołu z dnia 14.3.2017.


14. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D wniosek dotyczący następującej nominacji:

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania: Arndt Kohn zamiast Jutty Steinruck.

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


15. Wpływ technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wpływu technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe: prywatność, ochrona danych, niedyskryminacja, bezpieczeństwo i ściganie przestępstw [2016/2225(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Ana Gomes dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor i Victor Negrescu.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.12 protokołu z dnia 14.3.2017.


16. Minimalne normy ochrony królików hodowlanych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie minimalnych norm ochrony królików hodowlanych [2016/2077(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Stefan Eck dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.13 protokołu z dnia 14.3.2017.


17. Odpowiedzialne podejście do posiadania koniowatych i opieki nad nimi (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie odpowiedzialnego podejścia do posiadania koniowatych i opieki nad nimi [2016/2078(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0014/2017)

Julie Girling dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 14.3.2017.


18. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune i Iuliu Winkler.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 600.410/OJMA).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.45.


21. Zamknięcie sesji rocznej

Sesja Parlamentu Europejskiego 2016-2017 została zamknięta.

Zgodnie z postanowieniami Traktatu Parlament zbierze się jutro, we wtorek, 14 marca 2017 r. o godz. 9.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Informacja prawna