Zoznam 
Zápisnica
PDF 235kWORD 75k
Pondelok, 13. marca 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Zloženie výborov a delegácií
 5.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predloženie)
 8.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)
 9.Predloženie dokumentov
 10.Program práce
 11.Ortuť ***I (rozprava)
 12.Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I (rozprava)
 13.Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015 – Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu – Správa o finančných prostriedkoch EÚ pre rodovú rovnosť (rozprava)
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Vplyv veľkých dát na základné práva (stručná prezentácia)
 16.Minimálne normy na ochranu chovných králikov (stručná prezentácia)
 17.Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité (stručná prezentácia)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 21.Skončenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vyjadril v mene Parlamentu úprimnú sústrasť rodinám obetí požiaru, ktorý 8. marca 2017 zasiahol detský domov v obci San José Pinula v Guatemale.

Predseda pripomenul tiež oslavy Medzinárodného dňa žien 8. marca, svoju účasť na mimoriadnej schôdzi výboru FEMM, ako aj stretnutie s Lamjí´Hadží Bašárovou a Hauwou Ibrahimovou, laureátkami Sacharovovej ceny.

Predseda uviedol, že dôrazne odsudzuje neprijateľné výroky jedného z poslancov, ktoré tento poslanec vyslovil 1. marca 2017 počas rozpravy o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien a ktoré boli namierené proti ženám, a potvrdil, že ohlási primerané sankcie po ukončení prebiehajúceho disciplinárneho konania.


3. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 1. marca 2017 a 2. marca 2017 boli schválené.


4. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín PPE, S&D, ALDE a EFDD Parlament schválil tieto menovania:

výbor AFET: Julia Pitera, ktorou je nahradený Jacek Saryusz-Wolski

výbor AFCO: Michał Boni, ktorým je nahradený Jacek Saryusz-Wolski

výbor PETI: Jacek Saryusz-Wolski, ktorým je nahradená Julia Pitera

Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi: Victor Negrescu, ktorým je nahradený Cătălin Sorin Ivan

Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS): Nils Torvalds už nie je členom delegácie

výbor REGI: Raymond Finch, ktorým je nahradený Bill Etheridge.


5. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil rozhodnutia viacerých výborov začať medziinštitucionálne rokovania v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku:

– LIBE, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Spravodajca Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

– LIBE, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Spravodajca Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

– výbor CULT, na základe správy o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Spravodajca Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

– výbor EMPL, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

– výbor ECON, LIBE, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Spravodajcovia: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017).

V súlade s článkom 69c ods. 2 môžu poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, písomne požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania, do polnoci nasledujúceho dňa, t. j. utorka 14. marca.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí uvedenej lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


6. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 15. marca 2017 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (00053/2016/LEX - C8-0108/2017 - 2015/0281(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz (00055/2016/LEX - C8-0107/2017 - 2015/0307(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (00001/2017/LEX - C8-0106/2017 - 2013/0140(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 19/2013, ktorým sa vykonávajú bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 20/2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode, kto sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (00061/2016/LEX - C8-0101/2017 - 2015/0112(COD)).


7. Otázky na ústne zodpovedanie (predloženie)

Poslanci predložili túto otázku na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000007/2017), ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru AFCO, pre Komisiu: Preskúmanie nariadenia o štatúte a financovaní európskych politických strán a nadácií (2017/2550(RSP)) (B8-0205/2017)


8. Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)

Bola predložená táto väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

– (O-000004/2017/rév.1), ktorú položila Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Spolupráca medzi obchodníkmi s ľuďmi a MVO zapojenými do pátracích a záchranných operácií v Stredozemnom mori (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)


9. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

EMPL, REGI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove* o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA) (15654/2016 – C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej v mene Európskej únie (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

– Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

JURI

stanovisko:

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) parlamentných výborov, správy

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) – výbor ENVI – Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)) – výbor ENVI – Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

– Správa o integrovanej politike Európskej únie pre Arktídu (JOIN(2016)0021 – 2016/2228(INI)) – výbor AFET – výbor ENVI – Spravodajca: Urmas Paet – Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

– Správa o finančných prostriedkoch EÚ pre rodovú rovnosť (2016/2144(INI)) – výbor FEMM – Spravodajkyňa: Clare Moody (A8-0033/2017)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2008/98/ES o odpade (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)) – výbor ENVI – Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

– Správa o ústavných, právnych a inštitucionálnych dôsledkoch spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva (2015/2343(INI)) – výbor AFET – výbor AFCO – Spravodajca: Michael Gahler – Spravodajca: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

– Správa o uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (COM(2015)01902016/2012(INI)) – výbor FEMM – Spravodajkyňa: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

– Správa o vplyve veľkých dát na základné práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie práva (2016/2225(INI)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Ana Gomes (A8-0044/2017)

– Správa o riešení pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ (JOIN(2015)0040 – 2015/2342(INI)) – výbor AFET – výbor DEVE – Spravodajkyňa: Elena Valenciano – Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

– Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v období 2014 – 2015 (2016/2249(INI)) – výbor FEMM – Spravodajca: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

– Správa o správe Komisie o Čiernej Hore za rok 2016 (2016/2309(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Charles Tannock (A8-0050/2017)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Dánsku (12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0051/2017)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE)) – výbor INTA – Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

– * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Grécku (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS)) – výbor LIBE – Spravodajca: Claude Moraes (A8-0053/2017)

– Správa o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 (2016/2310(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

– Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2018, oddiel III – Komisia (2016/2323(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017).


10. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej marcovej plenárnej schôdze 2017 (PE 600.410/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Štvrtok
Po dohode s politickými skupinami predseda navrhol nahradiť rozpravu na tému Sudán, prípady Hassana Abduraheema a Abdulmonena Abdumawlu (bod 80 konečného návrhu programu schôdze) rozpravou na tému Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho.

Parlament vyjadril súhlas s návrhom.

Pondelok
Žiadosť skupiny ENF, aby ako prvý bod programu rokovania bolo zaradené vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku na tému Odhalenia Wikileaks o hakerských nástrojoch, ktoré používa CIA.

Vystúpili títo poslanci: Marcus Pretzell v mene skupiny ENF, ktorý odôvodnil žiadosť.

Parlament žiadosť zamietol.

Vystúpili títo poslanci: Kristina Winberg, ktorá požiadala o zrušenie hlasovania o správe na tému Kontrola získavania a vlastnenia zbraní (Správa: Vicky Ford – A8-0251/2016) (bod 35 konečného návrhu programu schôdze) (predseda upozornil, že žiadosť nebola podaná v stanovenej lehote), a Beatrix von Storch k názvu bodu Veľké interpelácie uvedenom v programe rokovania vo štvrtok popoludní (bod 87 konečného návrhu programu schôdze) (predseda potvrdil, že tento bod bol dohodnutý Konferenciou predsedov).

Utorok
Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby do programu schôdze bolo ako tretí bod popoludňajšieho rokovania zaradené vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku na tému Pokračujúce búranie domov a infraštruktúr patriacich Palestínčanom, za vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku na tému Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (bod 83 konečného návrhu programu schôdze).

Vystúpili títo poslanci: Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, ktorý odôvodnil žiadosť, a Cristian Dan Preda, proti žiadosti.

Parlament v hlasovaní podľa mien (174 za, 177 proti, 16 sa zdržalo) žiadosť zamietol.


Vystúpili títo poslanci: Sander Loones, ktorý požiadal o uskutočnenie rozpravy o situácii v Turecku (Predseda uviedol, že žiadosť nebola podaná v stanovenej lehote), Tomáš Zdechovský, k vystúpeniu svojho predrečníka a Stefan Eck k prijateľnosti alternatívneho návrhu uznesenia, ktoré predložial skupina PPE o minimálnych normách na ochranu chovných králikov (Správa: Stefan Eck – A8-0011/2017) (predseda potvrdil, že text je prijateľný).

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


11. Ortuť ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Stefan Eck (A8-0313/2016)

Stefan Eck uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michel Dantin v mene skupiny PPE, Massimo Paolucci v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Peter Liese, Pavel Poc, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, João Ferreira, Julia Reid, Pilar Ayuso, Susanne Melior, Norbert Lins, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Christel Schaldemose a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eleftherios Synadinos, Igor Šoltes, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Stefan Eck.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 14.3.2017.


12. Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati uviedol správu.

V rozprave vystúpil Olle Ludvigsson (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Axel Voss, Anneliese Dodds, Molly Scott Cato, Pavel Svoboda, Paul Tang, Andreas Schwab, Elly Schlein a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Maria Grapini a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Sergio Gaetano Cofferati.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 14.3.2017.


13. Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015 – Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu – Správa o finančných prostriedkoch EÚ pre rodovú rovnosť (rozprava)

Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v období 2014 – 2015 [2016/2249(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

Správa o uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu [2016/2012(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

Správa o finančných prostriedkoch EÚ pre rodovú rovnosť [2016/2144(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Clare Moody (A8-0033/2017)

Ernest Urtasun, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a Clare Moody uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jiří Maštálka (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko) a Eider Gardiazabal Rubial (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Diane James, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Constance Le Grip, Vilija Blinkevičiūtė, Julie Girling, Angelika Mlinar, João Pimenta Lopes, Jordi Solé, Margot Parker, Lampros Fountoulis, Anna Záborská, Pina Picierno, Jana Žitňanská, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Beatrix von Storch, Jérôme Lavrilleux, Evelyn Regner, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Linnéa Engström, Dubravka Šuica, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Davor Škrlec, Marc Tarabella, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Urszula Krupa, Lefteris Christoforou, Biljana Borzan, Helga Stevens, Emilian Pavel a Notis Marias.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Julie Ward, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Maria Grapini a Marek Jurek.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Ernest Urtasun.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz a Clare Moody.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9, bod 6.10 a bod 6.11 zápisnice zo dňa 14.3.2017.


14. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny S&D túto žiadosť o menovanie:

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko: Arndt Kohn, ktorým je nahradená Jutta Steinruck.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


15. Vplyv veľkých dát na základné práva (stručná prezentácia)

Správa o vplyve veľkých dát na základné práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie práva [2016/2225(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Ana Gomes (A8-0044/2017)

Ana Gomes uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Philipp Albrecht, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Csaba Sógor a Victor Negrescu

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 14.3.2017.


16. Minimálne normy na ochranu chovných králikov (stručná prezentácia)

Správa o minimálnych normách na ochranu chovných králikov [2016/2077(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Stefan Eck (A8-0011/2017)

Stefan Eck uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Florent Marcellesi, Georgios Epitideios, Anna Záborská a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 14.3.2017.


17. Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité (stručná prezentácia)

Správa o zodpovednom vlastníctve a starostlivosti o koňovité [2016/2078(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0014/2017)

Julie Girling uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 14.3.2017.


18. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

György Hölvényi, Emilian Pavel, Zdzisław Krasnodębski, Yana Toom, Kostas Chrysogonos, Florent Marcellesi, Tiziana Beghin, Ivan Štefanec, Maria Grapini, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Javi López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Martina Anderson, Jordi Solé, Andor Deli, Claudiu Ciprian Tănăsescu, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Tomáš Zdechovský, Victor Negrescu, Anna Záborská, Julie Ward, Deirdre Clune a Iuliu Winkler.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 600.410/OJMA).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.45 h.


21. Skončenie zasadania

Zasadanie Európského parlamentu 2016-2017 je ukončené.

V súlade so zmluvou sa Parlament zíde v utorok 14. marca 2017 o 09.00.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Právne oznámenie