Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0272(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0013/2017

Разисквания :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Протокол
Вторник, 14 март 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

4. Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I - Депониране на отпадъци ***I - Отпадъци ***I - Опаковки и отпадъци от опаковки ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè представя докладите.

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Miroslav Poche (докладчик по становището на комисията ITRE), Pavel Telička (докладчик по становището на комисията ITRE), João Ferreira (докладчик по становището на комисията ITRE), Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Julia Reid, от името на групата EFDD, Jean-François Jalkh, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis и Kathleen Van Brempt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria и Maria Grapini.

Изказаха се: Frans Timmermans и Simona Bonafè.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5, точка 6.7, точка 6.6 и точка 6.8 от протокола от 14.3.2017 г г.

Правна информация