Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0272(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0013/2017

Debaty :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Głosowanie :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Protokół
Wtorek, 14 marca 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

4. Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I - Składowanie odpadów ***I - Odpady ***I - Opakowania i odpady opakowaniowe ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè przedstawiła sprawozdania.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Miroslav Poche (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Pavel Telička (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), João Ferreira (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Jean-François Jalkh w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe'a, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis i Kathleen Van Brempt.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria i Maria Grapini.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Simona Bonafè.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5, pkt 6.7, pkt 6.6 i pkt 6.8 protokołu z dnia 14.3.2017.

Informacja prawna