Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 март 2017 г. - Страсбург

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни(член 150 от Правилника за дейността)(гласуване)

Доклад относно отговорната собственост и отговорните грижи за еднокопитни [2016/2078(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0065)


6.2. Живак ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0066)

Изказвания

Piernicola Pedicini, преди гласуването, за да поиска измененията на групата EFDD да бъдат подложени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността (Парламентът отхвърля искането), и Franz Obermayr относно някои забележки на предходния оратор.


6.3. Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0067)


6.4. Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0068)

Изказвания

Dita Charanzová, преди гласуването, за да поиска измененията да бъдат подложени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Vicky Ford (докладчик) против искането (Парламентът отхвърля искането).


6.5. Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0069)

Изказа се Simona Bonafè (докладчик), след гласуването, за да поиска въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори, в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобрява искането.


6.6. Отпадъци ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0070)

Изказа се Simona Bonafè (докладчик), след гласуването, за да поиска въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори, в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобрява искането.


6.7. Депониране на отпадъци ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0071)

Изказа се Simona Bonafè (докладчик), след гласуването, за да поиска въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори, в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобрява искането.


6.8. Опаковки и отпадъци от опаковки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0072)

Изказа се Simona Bonafè (докладчик), след гласуването, за да поиска въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане с оглед на провеждането на междуинституционални преговори, в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобрява искането.


6.9. Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г.(гласуване)

Доклад относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. [2016/2249(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0073)


6.10. Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги(гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2004/113/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги [2016/2012(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0074)


6.11. Средства от ЕС за равенството между половете(гласуване)

Доклад относно средствата от ЕС за равенството между половете [2016/2144(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0075)


6.12. Последици за основните права, породени от големи информационни масиви(гласуване)

Доклад относно последиците за основните права, породени от големи информационни масиви: неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни, недопускане на дискриминация, сигурност и правоприлагане [2016/2225(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0076)


6.13. Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми(гласуване)

Доклад относно минималните стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми [2016/2077(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата PPE)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0077).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Правна информация