Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

6. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito(työjärjestyksen 150 artikla)(äänestys)

Mietintö hevoseläinten vastuullisesta omistajuudesta ja hoidosta [2016/2078(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0014/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0065)


6.2. Elohopea ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0066)

Puheenvuorot:

Piernicola Pedicini ennen äänestystä pyytääkseen, että EFDD-ryhmän tarkistuksista toimitetaan äänestys ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti (parlamentti hylkäsi pyynnön), ja Franz Obermayr edellisen puhujan tietyistä huomautuksista.


6.3. Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0067)


6.4. Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0068)

Puheenvuorot:

Dita Charanzová ennen äänestystä pyytääkseen, että tarkistuksista toimitetaan äänestys ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja Vicky Ford (esittelijä) vastustaakseen pyyntöä (parlamentti hylkäsi pyynnön).


6.5. Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0069)

Simona Bonafè (esittelijä) käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen pyytääkseen, että asia palautetaan asiaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.6. Jätteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0070)

Simona Bonafè (esittelijä) käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen pyytääkseen, että asia palautetaan asiaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.7. Kaatopaikat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0071)

Simona Bonafè (esittelijä) käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen pyytääkseen, että asia palautetaan asiaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.8. Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0072)

Simona Bonafè (esittelijä) käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen pyytääkseen, että asia palautetaan asiaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.9. Naisten ja miesten tasa-arvo EU:ssa 2014–2015(äänestys)

Mietintö naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa vuosina 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0073)


6.10. Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla(äänestys)

Mietintö miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY soveltamisesta [2016/2012(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0074)


6.11. EU:n varoja sukupuolten tasa-arvoon(äänestys)

Mietintö EU:n varoista sukupuolten tasa-arvoon [2016/2144(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Clare Moody (A8-0033/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0075)


6.12. Massadatan vaikutukset perusoikeuksiin(äänestys)

Mietintö massadatan vaikutuksista perusoikeuksiin: yksityisyys, tietosuoja, syrjimättömyys, turvallisuus ja lainvalvonta [2016/2225(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0076)


6.13. Tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimukset(äänestys)

Mietintö tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimuksista [2016/2077(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (PPE-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0077).

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Oikeudellinen huomautus