Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg

6. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen(artikel 150 van het Reglement)(stemming)

Verslag over verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen [2016/2078(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0065)


6.2. Kwik ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORDVOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0066)

Het woord werd gevoerd door:

Piernicola Pedicini, voorafgaand aan de stemming, die verzoekt om de amendementen van de EFDD-Fractie in stemming te brengen vóór het voorlopig akkoord overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement (het Parlement heeft het verzoek verworpen), en Franz Obermayr over bepaalde opmerkingen van de vorige spreker.


6.3. Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORLOPIG AKKOORDVOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0067)


6.4. Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORDVOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P8_TA(2017)0068)

Het woord werd gevoerd door:

Dita Charanzová, voorafgaand aan de stemming, die verzoekt om de amendementen in stemming te brengen vóór het voorlopig akkoord overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement, en Vicky Ford (rapporteur) die zich uitspreekt tegen het verzoek (het Parlement heeft het verzoek verworpen).


6.5. Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen (P8_TA(2017)0069)

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


6.6. Afvalstoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen (P8_TA(2017)0070)

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


6.7. Het storten van afvalstoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen (P8_TA(2017)0071)

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


6.8. Verpakking en verpakkingsafval ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG over verpakking en verpakkingsafval [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen (P8_TA(2017)0072)

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


6.9. Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015(stemming)

Verslag over gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015 [2016/2249(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0073)


6.10. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten(stemming)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/113/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten [2016/2012(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0074)


6.11. EU-middelen voor gendergelijkheid(stemming)

Verslag over EU-middelen voor gendergelijkheid [2016/2144(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0075)


6.12. De gevolgen van big data voor de grondrechten(stemming)

Verslag over de gevolgen van big data voor de grondrechten: privacy, gegevensbescherming, niet-discriminatie, veiligheid en wetshandhaving [2016/2225(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0076)


6.13. Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen(stemming)

Verslag over minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen [2016/2077(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PPE-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0077).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Juridische mededeling