Index 
Jegyzőkönyv
PDF 256kWORD 75k
2017. március 14., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülésszak megnyitása
 2.Az ülés megnyitása
 3.A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése ***I (vita)
 4.Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I - Hulladéklerakók ***I - Hulladékok ***I - Csomagolás és csomagolási hulladék ***I (vita)
 5.Az elnök közleménye
 6.Szavazások órája
  6.1.Felelősségteljes lótartás és -gondozás (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.2.Higany ***I (szavazás)
  6.3.Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat ***I (szavazás)
  6.4.A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése ***I (szavazás)
  6.5.Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I (szavazás)
  6.6.Hulladékok ***I (szavazás)
  6.7.Hulladéklerakók ***I (szavazás)
  6.8.Csomagolás és csomagolási hulladék ***I (szavazás)
  6.9.A nők és a férfiak közötti egyenlőség az EU-ban 2014–2015-ben (szavazás)
  6.10.A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében (szavazás)
  6.11.A nemek közötti egyenlőség előmozdítására szánt uniós támogatások (szavazás)
  6.12.A nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásai (szavazás)
  6.13.A tenyésztett nyulak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Általános tilalmi szabály („global gag rule”) (vita)
 11.Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2017. évi ülésein képviselendő uniós prioritások (vita)
 12.Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok ***II (vita)
 13.A TAXE-ajánlások nyomon követése és tájékoztatás a vállalkozások adózására vonatkozó magatartási kódexszel foglalkozó csoport reformjáról (vita)
 14.Iránymutatások a 2018. évi költségvetéshez – III. szakasz (vita)
 15.Súlyos mértékű alultápláltság és fenyegető éhínség Nigériában, Szomáliában, Dél-Szudánban és Jemenben (vita)
 16.A 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használata ***I (vita)
 17.A következő ülésnap napirendje
 18.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

1. Az ülésszak megnyitása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 229. cikke első albekezdésének és az eljárási szabályzat 146. cikkének értelmében az Európai Parlament 2017-2018-as ülésszakát megnyitják.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


3. A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése ***I (vita)

Jelentés a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Bodil Valero (a LIBE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sergio Gaetano Cofferati, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Richard Sulík, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Sulík, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vicky Ford, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, független, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vicky Ford, Kristina Winberg, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen és Othmar Karas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček és Lampros Fountoulis.

Felszólal: Julian King és Vicky Ford.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


4. Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I - Hulladéklerakók ***I - Hulladékok ***I - Csomagolás és csomagolási hulladék ***I (vita)

Jelentés az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Jelentés a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Jelentés a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal: Miroslav Poche (az ITRE bizottság véleményének előadója), Pavel Telička (az ITRE bizottság véleményének előadója), João Ferreira (az ITRE bizottság véleményének előadója), Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Josu Juaristi Abaunz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-François Jalkh, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis és Kathleen Van Brempt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria és Maria Grapini.

Felszólal: Frans Timmermans és Simona Bonafè.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 6.5. pont , 6.7. pont , 6.6. pont és 2017.3.14-i jegyzőkönyv, 6.8. pont .


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

5. Az elnök közleménye

°
° ° °

Felszólal: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt és Ana Gomes.

°
° ° °

Az eljárási szabályzat 166. cikkének megfelelően az elnök úgy határozott, hogy szankciót alkalmaz Janusz Korwin-Mikke ellen, amiért elfogadhatatlan kijelentéseket tett a nőkkel kapcsolatban a 2017. március 1-i ülésen. Az elnök megállapította, hogy e megjegyzések sértik az eljárási szabályzat 11. cikkében rögzített elveket.

Miután az elnök megismerte a Janusz Korwin-Mikke által írásban benyújtott észrevételeket, úgy határozott, hogy szankciót alkalmaz, amely egyrészt napidíjának 30 napra történő megvonásából, másrészt a plenáris ülésen való szavazati jogának csorbítása nélkül a Parlament és annak szervei tevékenységében való részvétel 10 egymást követő napra történő felfüggesztéséből, mely napokon a Parlament vagy valamely szerve ülésezik 2017. március 14-től kezdődően, harmadrészt pedig a Parlament parlamentközi küldöttségekben, parlamentközi konferenciákon vagy más intézményközi szervezetekben való képviseletétől való egyéves eltiltásból áll, 2017. március 14-től kezdődően. A határozatról értesítették az érintettet.


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. Felelősségteljes lótartás és -gondozás (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a felelősségteljes lótartásról és -gondozásról [2016/2078(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0065)


6.2. Higany ***I (szavazás)

Jelentés a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁSIDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P8_TA(2017)0066)

Felszólalások

Piernicola Pedicini a szavazás előtt kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően az EFDD képviselőcsoport módosításairól az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak (a Parlament elutasítja a kérést), és Franz Obermayr az előző felszólaló néhány kijelentése kapcsán.


6.3. Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat ***I (szavazás)

Jelentés a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁSIDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P8_TA(2017)0067)


6.4. A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése ***I (szavazás)

Jelentés a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4.pont)IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

JAVASLAT A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P8_TA(2017)0068)

Felszólalások

Dita Charanzová a szavazás előtt kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, és Vicky Ford (előadó) a kérés ellen (a Parlament elutasítja a kérést).


6.5. Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I (szavazás)

Jelentés az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JAVASLAT A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Elfogadva. (P8_TA(2017)0069)

Felszólal: Simona Bonafè (előadó) a szavazás után kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően kérdést utalják vissza az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások lefolytatása érdekében. A Parlament jóváhagyja a kérést.


6.6. Hulladékok ***I (szavazás)

Jelentés a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JAVASLAT A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Elfogadva. (P8_TA(2017)0070)

Felszólal: Simona Bonafè (előadó) a szavazás után kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően kérdést utalják vissza az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások lefolytatása érdekében. A Parlament jóváhagyja a kérést.


6.7. Hulladéklerakók ***I (szavazás)

Jelentés a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JAVASLAT A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Elfogadva. (P8_TA(2017)0071)

Felszólal: Simona Bonafè (előadó) a szavazás után kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően kérdést utalják vissza az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások lefolytatása érdekében. A Parlament jóváhagyja a kérést.


6.8. Csomagolás és csomagolási hulladék ***I (szavazás)

Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JAVASLAT A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Elfogadva. (P8_TA(2017)0072)

Felszólal: Simona Bonafè (előadó) a szavazás után kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően kérdést utalják vissza az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások lefolytatása érdekében. A Parlament jóváhagyja a kérést.


6.9. A nők és a férfiak közötti egyenlőség az EU-ban 2014–2015-ben (szavazás)

Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban 2014–2015-ben [2016/2249(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0073)


6.10. A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében (szavazás)

Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról [2016/2012(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0074)


6.11. A nemek közötti egyenlőség előmozdítására szánt uniós támogatások (szavazás)

Jelentés a nemek közötti egyenlőség előmozdítására szánt uniós támogatásokról [2016/2144(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0075)


6.12. A nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásai (szavazás)

Jelentés a nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásairól: magánélet, adatvédelem, megkülönböztetésmentesség, biztonság és bűnüldözés [2016/2225(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0076)


6.13. A tenyésztett nyulak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények (szavazás)

Jelentés a tenyésztett nyulak védelmére vonatkozó minimumkövetelményekről [2016/2077(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az EPP képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0077).

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Julie Girling -jelentés - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska és Mairead McGuinness

Stefan Eck -jelentés - A8-0313/2016
Michela Giuffrida és Igor Šoltes

Vicky Ford -jelentés - A8-0251/2016
Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek és Janusz Korwin-Mikke

Simona Bonafè -jelentés - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly és Dubravka Šuica

Simona Bonafè -jelentés - A8-0031/2017
Monica Macovei és Maria Spyraki

Simona Bonafè -jelentés - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Ernest Urtasun -jelentés - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes és Jadwiga Wiśniewska

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz -jelentés - A8-0043/2017
Eleonora Forenza és Urszula Krupa

Clare Moody -jelentés - A8-0033/2017
Urszula Krupa és Michaela Šojdrová

Ana Gomes -jelentés - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld és Alex Mayer

Stefan Eck -jelentés - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato és Igor Šoltes.


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.10-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. Általános tilalmi szabály („global gag rule”) (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Általános tilalmi szabály („global gag rule”) (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Branislav Škripek, emlékeztet az eljárási szabályzatra (Az elnök javasolja neki, hogy tegyen személyes nyilatkozatot a vita végén, amivel Branislav Škripek egyetért), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Raymond Finch, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek és Doru-Claudian Frunzulică.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin és Paul Tang.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou és Georgios Epitideios.

Felszólal: Christos Stylianides.

Az elnök szót ad Branislav Škripeknek, hogy az eljárási szabályzat 164. cikkének megfelelően személyes nyilatkozatot tegyen, amint arról korábban megállapodtak (Branislav Škripek azt válaszolja, hogy inkább a vita kapcsán szólna, amivel az elnök nem ért egyet, mivel azt a 164. cikk nem teszi lehetővé, és a vita már amúgy is véget ért).

A vitát berekesztik.


11. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2017. évi ülésein képviselendő uniós prioritások (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2017. évi ülésein képviselendő uniós prioritások (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Andrzej Grzyb, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy és Ignazio Corrao.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis és Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo és Julie Ward.

Felszólal: Christos Stylianides.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.16-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


12. Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Daciana Octavia Sârbu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Diane Dodds, független, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi és Emil Radev.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Takis Hadjigeorgiou és Igor Šoltes.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis és Karin Kadenbach.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.15-i jegyzőkönyv, 9.4. pont .


13. A TAXE-ajánlások nyomon követése és tájékoztatás a vállalkozások adózására vonatkozó magatartási kódexszel foglalkozó csoport reformjáról (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A TAXE-ajánlások nyomon követése és tájékoztatás a vállalkozások adózására vonatkozó magatartási kódexszel foglalkozó csoport reformjáról (2017/2600(RSP))

Ian Borg (a Tanács soros elnöke) és Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Werner Langen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Peter Simon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pirkko Ruohonen-Lerner, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly és Marco Valli.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang és Sirpa Pietikäinen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák és Ramón Jáuregui Atondo.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja) és Ian Borg.

A vitát berekesztik.


14. Iránymutatások a 2018. évi költségvetéshez – III. szakasz (vita)

Jelentés a 2018. évi költségvetés elkészítéséhez használt iránymutatásokról – III. szakasz [2016/2323(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Daniele Viotti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Xabier Benito Ziluaga, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas és Beatrix von Storch.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu és Monica Macovei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák és Nicola Caputo.

Felszólal: Günther Oettinger és Siegfried Mureşan.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.15-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .


15. Súlyos mértékű alultápláltság és fenyegető éhínség Nigériában, Szomáliában, Dél-Szudánban és Jemenben (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Súlyos mértékű alultápláltság és fenyegető éhínség Nigériában, Szomáliában, Dél-Szudánban és Jemenben (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu és Nicola Caputo.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


16. A 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használata ***I (vita)

Jelentés a 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Gunnar Hökmark, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni és Carlos Zorrinho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal: Andrus Ansip és Patrizia Toia.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.15-i jegyzőkönyv, 9.5. pont .


17. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 600.410/OJME).


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Jogi nyilatkozat