Indeks 
Protokół
PDF 257kWORD 76k
Wtorek, 14 marca 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Kontrola nabywania i posiadania broni ***I (debata)
 4.Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I - Składowanie odpadów ***I - Odpady ***I - Opakowania i odpady opakowaniowe ***I (debata)
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Głosowanie
  6.1.Odpowiedzialne podejście do posiadania koniowatych i opieki nad nimi (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Rtęć ***I (głosowanie)
  6.3.Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I (głosowanie)
  6.4.Kontrola nabywania i posiadania broni ***I (głosowanie)
  6.5.Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I (głosowanie)
  6.6.Odpady ***I (głosowanie)
  6.7.Składowanie odpadów ***I (głosowanie)
  6.8.Opakowania i odpady opakowaniowe ***I (głosowanie)
  6.9.Równość kobiet i mężczyzn w UE w latach 2014–2015 (głosowanie)
  6.10.Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (głosowanie)
  6.11.Fundusze unijne na rzecz równouprawnienia płci (głosowanie)
  6.12.Wpływ technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe (głosowanie)
  6.13.Minimalne normy ochrony królików hodowlanych (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Amerykańskie przepisy dotyczące tzw. global gag rule (debata)
 11.Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (debata)
 12.Prawo żywnościowe i paszowe, zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin ***II (debata)
 13.Nadanie dalszego ciągu zaleceniom TAXE oraz aktualizacja reformy Grupy ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) (debata)
 14.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2018 – sekcja 3 (debata)
 15.Poważne niedożywienie i widmo głodu w Nigerii, Somalii, Sudanie Południowym i Jemenie (debata)
 16.Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii ***I (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie sesji rocznej

Zgodnie z art. 229 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 146 Regulaminu sesja Parlamentu Europejskiego 2017-2018 została otwarta.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


3. Kontrola nabywania i posiadania broni ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Bodil Valero (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE).

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Richard Sulík w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Sulíka, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Vicky Ford, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskiego, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Vicky Ford, Kristina Winberg, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Marię Corazzę Bildt, Harald Vilimsky, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreasa Schwaba, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček i Lampros Fountoulis.

Głos zabrali: Julian King i Vicky Ford.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 14.3.2017.


4. Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I - Składowanie odpadów ***I - Odpady ***I - Opakowania i odpady opakowaniowe ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè przedstawiła sprawozdania.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Miroslav Poche (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Pavel Telička (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), João Ferreira (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Jean-François Jalkh w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe'a, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis i Kathleen Van Brempt.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria i Maria Grapini.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Simona Bonafè.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5, pkt 6.7, pkt 6.6 i pkt 6.8 protokołu z dnia 14.3.2017.


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

5. Komunikat Przewodniczącego

°
° ° °

Głos zabrali: William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt i Ana Gomes.

°
° ° °

Zgodnie z art. 166 Regulaminu przewodniczący zadecydował o nałożeniu na Janusza Korwina-Mikkego sankcji w związku z niedopuszczalnymi uwagami na temat kobiet, jakie poseł wygłosił na posiedzeniu plenarnym w dniu 1 marca 2017 r. Przewodniczący stwierdził, że powyższe uwagi stanowią naruszenie zasad określonych w art. 11 Regulaminu.

Po zapoznaniu się z uwagami na piśmie przekazanymi przez Janusza Korwina-Mikkego przewodniczący zadecydował o nałożeniu na posła sankcji w postaci, po pierwsze, utraty prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie przez okres 30 dni, po drugie, bez uszczerbku dla prawa do głosowania na posiedzeniu plenarnym, zawieszenia uczestnictwa w całości lub w części prac Parlamentu i jego organów przez okres 10 następujących po sobie dni w czasie których obraduje Parlament lub którykolwiek z jego organów, komisji lub delegacji, ze skutkiem od dnia 14 marca 2017 r., oraz po trzecie, zakazu reprezentowania Parlamentu przez posła w delegacjach międzyparlamentarnych, na międzyparlamentarnych konferencjach lub na forach międzyinstytucjonalnych przez okres jednego roku, ze skutkiem od dnia 14 marca 2017 r. Zainteresowany został powiadomiony o tej decyzji.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Odpowiedzialne podejście do posiadania koniowatych i opieki nad nimi (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie odpowiedzialnego podejścia do posiadania koniowatych i opieki nad nimi [2016/2078(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0065)


6.2. Rtęć ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P8_TA(2017)0066)

Wystąpienia

Piernicola Pedicini, przed głosowaniem, z wnioskiem o poddanie poprawek grupy EFDD pod głosowanie przed wstępnym porozumieniem zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu (Parlament odrzucił wniosek) i Franz Obermayr na temat pewnych wypowiedzi swojej przedmówczyni.


6.3. Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P8_TA(2017)0067)


6.4. Kontrola nabywania i posiadania broni ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROPOZYCJA ODRZUCENIA WNIOSKU KOMISJI

Odrzucony

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P8_TA(2017)0068)

Wystąpienia

Dita Charanzová, przed głosowaniem, z wnioskiem o poddanie poprawek pod głosowanie przed wstępnym porozumieniem zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu, i Vicky Ford (sprawozdawczyni) przeciwko temu wnioskowi (Parlament odrzucił wniosek).


6.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROPOZYCJA ODRZUCENIA WNIOSKU KOMISJI

Odrzucony

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto (P8_TA(2017)0069)

Głos zabrała Simona Bonafè (sprawozdawczyni), po głosowaniu, występując z wnioskiem o odesłanie kwestii do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament poparł wniosek.


6.6. Odpady ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROPOZYCJA ODRZUCENIA WNIOSKU KOMISJI

Odrzucony

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto (P8_TA(2017)0070)

Głos zabrała Simona Bonafè (sprawozdawczyni), po głosowaniu, występując z wnioskiem o odesłanie kwestii do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament poparł wniosek.


6.7. Składowanie odpadów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROPOZYCJA ODRZUCENIA WNIOSKU KOMISJI

Odrzucony

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto (P8_TA(2017)0071)

Głos zabrała Simona Bonafè (sprawozdawczyni), po głosowaniu, występując z wnioskiem o odesłanie kwestii do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament poparł wniosek.


6.8. Opakowania i odpady opakowaniowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROPOZYCJA ODRZUCENIA WNIOSKU KOMISJI

Odrzucony

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto (P8_TA(2017)0072)

Głos zabrała Simona Bonafè (sprawozdawczyni), po głosowaniu, występując z wnioskiem o odesłanie kwestii do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament poparł wniosek.


6.9. Równość kobiet i mężczyzn w UE w latach 2014–2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–2015 [2016/2249(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0073)


6.10. Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług [2016/2012(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0074)


6.11. Fundusze unijne na rzecz równouprawnienia płci (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie funduszy unijnych na rzecz równouprawnienia płci [2016/2144(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0075)


6.12. Wpływ technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe: prywatność, ochrona danych, niedyskryminacja, bezpieczeństwo i ściganie przestępstw [2016/2225(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0076)


6.13. Minimalne normy ochrony królików hodowlanych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie minimalnych norm ochrony królików hodowlanych [2016/2077(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę PPE)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0077).

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska i Mairead McGuinness

Sprawozdanie Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida i Igor Šoltes

Sprawozdanie Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek i Janusz Korwin-Mikke

Sprawozdanie Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly i Dubravka Šuica

Sprawozdanie Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei i Maria Spyraki

Sprawozdanie Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Sprawozdanie Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes i Jadwiga Wiśniewska

Sprawozdanie Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza i Urszula Krupa

Sprawozdanie Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa i Michaela Šojdrová

Sprawozdanie Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld i Alex Mayer

Sprawozdanie Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato i Igor Šoltes.


8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.10 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Amerykańskie przepisy dotyczące tzw. global gag rule (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Amerykańskie przepisy dotyczące tzw. global gag rule (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisj) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Linda McAvan w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eleonorę Forenzę, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Branislav Škripek, w sprawie wniosku w sprawie przestrzegania Regulaminu (Przewodniczący zasugerował mu złożenie oświadczenia osobistego na zakończenie debaty, na co Branislav Škripek wyraził zgodę), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Raymond Finch, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek i Doru-Claudian Frunzulică.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin i Paul Tang.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Przewodnicząca udzieliła głosu Branislavowi Škripkowi, aby mógł złożyć oświadczenie osobiste zgodnie z art. 164 Regulaminu, jak ustalono wcześniej (Branislav Škripek oświadczył, że woli raczej wypowiedzieć się w kwestiach merytorycznych związanych z debatą; przewodnicząca nie wyraziła na to zgody, tłumacząc, że nie pozwala na to art. 164, i dodała, że debata i tak zbliża się ku końcowi).

Debata została zamknięta.


11. Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisj) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Andrzej Grzyb w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy i Ignazio Corrao.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis i Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo i Julie Ward.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 16.3.2017.


12. Prawo żywnościowe i paszowe, zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Daciana Octavia Sârbu w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, i Julia Reid w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Diane Dodds niezrzeszona, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Takis Hadjigeorgiou i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Karin Kadenbach.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 15.3.2017.


13. Nadanie dalszego ciągu zaleceniom TAXE oraz aktualizacja reformy Grupy ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Nadanie dalszego ciągu zaleceniom TAXE oraz aktualizacja reformy Grupy ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) (2017/2600(RSP))

Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Werner Langen w imieniu grupy PPE, Peter Simon w imieniu grupy S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Steven Woolfe niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly i Marco Valli.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang i Sirpa Pietikäinen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák i Ramón Jáuregui Atondo.

Głos zabrali: Günther Oettinger (członek Komisji) i Ian Borg.

Debata została zamknięta.


14. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2018 – sekcja 3 (debata)

Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2018, sekcja III – Komisja [2016/2323(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Daniele Viotti w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas i Beatrix von Storch.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu i Monica Macovei.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Siegfried Mureşan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 15.3.2017.


15. Poważne niedożywienie i widmo głodu w Nigerii, Somalii, Sudanie Południowym i Jemenie (debata)

Oświadczenie Komisji: Poważne niedożywienie i widmo głodu w Nigerii, Somalii, Sudanie Południowym i Jemenie (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu i Nicola Caputo.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.


16. Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Luca Schaffhausera, José Blanco López w imieniu grupy S&D, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrali: Andrus Ansip i Patrizia Toia.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 15.3.2017.


17. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 600.410/OJME).


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Informacja prawna