Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg

15. Översyn av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser(debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000007/2017) från Danuta Maria Hübner, för utskottet AFCO, till kommissionen: Översyn av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner utvecklade frågan.

Julian King (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Claudia Țapardel för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen; David Coburn ställde en fråga ("blått kort") till António Marinho e Pinto.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: António Marinho e Pinto, som besvarade frågan ("blått kort") från David Coburn; Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från György Schöpflin; Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Marek Jurek yttrade sig om detta svar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand och Jean-Paul Denanot.

Talare: Julian King.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande