Показалец 
Протокол
PDF 289kWORD 83k
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Внесени документи
 7.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 9 - 10 март 2017 г., включително Декларацията от Рим (разискване)
 8.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 9.Време за гласуване
  9.1.Споразумение между ЕС и Бразилия: изменение на отстъпките в списъка на Хърватия в процеса на присъединяването ѝ *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.2.Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.3.Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  9.4.Храни и фуражи, правила относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продукти за растителна защита ***II (гласуване)
  9.5.Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза ***I (гласуване)
  9.6.Пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар (гласуване)
  9.7.Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (гласуване)
  9.8.Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Разискване по актуални въпроси - Програмата за сигурност на ЕС: една година след нападенията в Брюксел (разискване)
 14.Надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (разискване)
 15.Преразглеждане на регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации (разискване)
 16.Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон (разискване)
 17.Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (разискване)
 18.Доклад от 2016 г. относно Черна гора (разискване)
 19.Електронната демокрация в ЕС: потенциал и предизвикателства (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.15 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Зимбабве, случаят с пастор Еван Маварире (2017/2608(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Ангел Джамбазки, Notis Marias, Branislav Škripek, Jan Zahradil и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно Зимбабве, случая с пастор Еван Маварире (B8-0191/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post и Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, относно Зимбабве, случая с пастор Еван Маварире (B8-0194/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно Зимбабве, случая с пастор Еван Маварире (B8-0196/2017);

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Зимбабве, случая с пастор Еван Маварире (B8-0200/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Андрей Ковачев, Inese Vaidere, Dubravka Šuica и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно Зимбабве, случая с пастор Еван Маварире (B8-0224/2017).

II.   Украинските политически затворници в Русия и положението в Крим (2017/2596(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно украинските политически затворници в Русия и положението в Крим (B8-0190/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Ruža Tomašić и Kosma Złotowski, от името на групата ECR, относно украинските политически затворници в Русия и положението в Крим (B8-0192/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin и Julie Ward, от името на групата S&D, относно украинските политически затворници в Русия и положението в Крим (B8-0195/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно украинските политически затворници в Русия и положението в Крим (B8-0198/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Therese Comodini Cachia, Андрей Ковачев, Inese Vaidere, Dubravka Šuica и Sandra Kalniete, от името на групата PPE, относно украинските политически затворници в Русия и положението в Крим (B8-0221/2017);

III.   Филипините, случаят със сенатор Лейла М. де Лима (2017/2597(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ангел Джамбазки, Branislav Škripek и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно Филипините, случая със сенатор Лейла М. де Лима (B8-0193/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, относно Филипините, случая със сенатор Лейла М. де Лима (B8-0197/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно Филипините, случая със сенатор Лейла М. де Лима (B8-0199/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post и Neena Gill, от името на групата S&D, относно Филипините, случая със сенатор Лейла М. де Лима (B8-0222/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, относно Филипините (B8-0223/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Филипините, случая със сенатор Лейла М. де Лима (B8-0225/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Андрей Ковачев, Inese Vaidere и Dubravka Šuica, от името на групата PPE, относно Филипините, случая със сенатор Лейла М. де Лима (B8-0226/2017).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (Е 338 - 452) в някои месни заготовки (D048361/03 - 2017/2587(RPS) - срок: 3 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IIІ към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на бутан (E 943a), изобутан (E 943b) и пропан (E 944) в препарати от оцветители (D048363/04 - 2017/2604(RPS) - срок: 10 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на нитрити (Е 249 - 250) в golonka peklowana (D048366/03 - 2017/2592(RPS) - срок: 4 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимото количество циановодородна киселина в непреработени цели, раздробени, смлени, разцепени, нарязани кайсиеви ядки, пуснати на пазара за крайния потребител (D048376/04 - 2017/2590(RPS) - срок: 4 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 68/2013 относно каталога на фуражните суровини (D048781/02 - 2017/2584(RPS) - срок: 2 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Регламент на Комисията за поправка на текста на български, испански, немски, португалски и фински език на Регламент (ЕС) № 432/2012 за създаване на списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D049950/01 - 2017/2607(RPS) - срок: 10 юни 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: JURI, IMCO


4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/117 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Балтийско море и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1778 (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 март 2017 г.
Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 2 март 2017 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/921 по отношение на преразпределянето на неизползваните количества, за които е подадено уведомление съгласно член 2, параграф 4 от посочения регламент (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 март 2017 г.
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 8 март 2017 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирана директива (ЕС) на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий и олово във филтърни стъкла и в стъкла, използвани за еталонни отразители (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2017 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IІІ към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от ограничението за употреба на олово в лагерни черупки и втулки за някои компресори с хладилен агент (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2017 г.
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2017 г.
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI


5. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не повдига възражения срещу трансфер на бюджетни кредити INF 1/2017 на Съда на ЕС.


6. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съда на ЕС и Комисията:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2017 - Съд на ЕС (N8-0007/2017 - C8-0109/2017 - 2017/2042(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 03/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0008/2017 - C8-0111/2017 - 2017/2045(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 04/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0009/2017 - C8-0112/2017 - 2017/2046(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 05/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0010/2017 - C8-0113/2017 - 2017/2047(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


7. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 9 - 10 март 2017 г., включително Декларацията от Рим (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 9 - 10 март 2017 г., включително Декларацията от Рим (2017/2515(RSP))

Председателят направи кратко изявление, за да открие разискването.

Donald Tusk (председател на Европейския съвет), Jean-Claude Juncker (председател на Комисията), Paolo Gentiloni (италиански председател на Съвета) и Louis Grech (действащ председател на Съвета) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Angelika Niebler, Maria João Rodrigues, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Martina Anderson, Alyn Smith, Paul Nuttall, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Roberts Zīle, Pavel Telička, Barbara Spinelli, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Sotirios Zarianopoulos, Franck Proust, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Alexander Graf Lambsdorff, Eleonora Forenza, Peter Lundgren, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, Jeppe Kofod, Notis Marias, David Casa, Patrizia Toia, Csaba Sógor, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Jo Leinen, Мария Габриел, Ramón Jáuregui Atondo, Marita Ulvskog, Gilles Pargneaux и Paul Tang.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) и Donald Tusk.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

8. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателстващата обяви, че не е получила никакво искане относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник (точка 5 от протокола от 13.3.2017 г).

Комисиите могат да започнат преговорите.

°
° ° °

Изказа се James Carver.


9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Споразумение между ЕС и Бразилия: изменение на отстъпките в списъка на Хърватия в процеса на присъединяването ѝ *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз [13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0078)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


9.2. Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания [12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Maria Grapini (A8-0051/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0079)


9.3. Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция [12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0053/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0080)


9.4. Храни и фуражи, правила относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продукти за растителна защита ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено (P8_TA(2017)0081)


9.5. Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Eвропейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0082)


9.6. Пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 216, параграф 2 от Правилника за дейността от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, относно пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар (2016/3042(RSP)) (B8-0179/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0083)


9.7. Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000152/2016), зададен от Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune и Edouard Martin, към Комисията: Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Разискването се състоя на 15 февруари 2017 г. (точка 15 от протокола от 15.2.2017 г.)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 128, параграф 5 от Правилника за дейността от Karima Delli, от името на комисията TRAN, относно одобрението от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0084)


9.8. Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ (гласуване)

Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2018 година, раздел III – Комисия [2016/2323(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0085

(Заседанието се прекъсва за известно време в очакване на обясненията на вот.)


10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка за второ четене Karin Kadenbach - A8-0022/2017
Monica Macovei, Michela Giuffrida, Момчил Неков, Nicola Caputo и Franc Bogovič

Доклад Patrizia Toia - A8-0327/2016
Monica Macovei, Stefano Maullu и Nicola Caputo

Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване - (2017/2526(RSP)) - B8-0180/2017
Nicola Caputo и Franc Bogovič

Доклад Siegfried Mureşan - A8-0060/2017
Paloma López Bermejo.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 12.55 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Разискване по актуални въпроси - Програмата за сигурност на ЕС: една година след нападенията в Брюксел (разискване)

Разискване по актуални въпроси - Програмата за сигурност на ЕС: една година след нападенията в Брюксел (2017/2605(RSP))

Председателят представи процедурата за „Разискване по актуални въпроси“ (член 153а от Правилника за дейността) .

Roberta Metsola, от името на групата PPE, стартира разискването.

Изказаха се: Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Claude Rolin, от името на групата PPE, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, относно забележките на предходния оратор, Mara Bizzotto, която ги конкретизира (председателят отговори, че забележките на Mara Bizzotto ще бъдат подложени на проверка), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson и Cristian Dan Preda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Изказаха се: Julian King (член на Комисията) и Ian Borg.

Разискването приключи.


14. Надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (разискване)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta (докладчик по становището на комисията DEVE), Daniel Caspary, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Joachim Zeller, David Martin, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel и Karoline Graswander-Hainz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná и Igor Šoltes.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Iuliu Winkler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 16.3.2017 г г.


15. Преразглеждане на регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000007/2017), зададен от Danuta Maria Hübner, от името на комисията AFCO, към Комисията: Преразглеждане на регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner разви въпроса.

Julian King (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: György Schöpflin, от името на групата PPE, Claudia Țapardel, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, и David Coburn, за да зададе въпрос „синя карта“ на предходния оратор.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: António Marinho e Pinto, който отговори на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, и Marek Jurek относно този отговор.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand и Jean-Paul Denanot.

Изказа се Julian King.

Разискването приключи.


16. Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон (разискване)

Доклад относно конституционните, правните и институционалните последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон [2015/2343(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Michael Gahler и Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler и Esteban González Pons представиха доклада.

Изказа се Ian Borg (действащ председател на Съвета), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Jean Arthuis (докладчик по становището на комисията BUDG), Arnaud Danjean, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden и Charles Goerens.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Андрей Ковачев, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina и Othmar Karas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo и Takis Hadjigeorgiou.

Изказаха се: Ian Borg, Michael Gahler и Esteban González Pons.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 16.3.2017 г г.


17. Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (разискване)

Доклад относно интегрираната политика на Европейския съюз за Арктика [2016/2228(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчици: Urmas Paet и Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet и Sirpa Pietikäinen представиха доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Jarosław Wałęsa (докладчик по становището на комисията РECH), Jens Nilsson (докладчик по становището на комисията REGI), Michael Gahler, от името на групата PPE, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Heidi Hautala, Jørn Dohrmann, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström и José Inácio Faria.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се: Julian King, Urmas Paet и Sirpa Pietikäinen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 16.3.2017 г г.


18. Доклад от 2016 г. относно Черна гора (разискване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора [2016/2309(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Tannock (A8-0050/2017)

Charles Tannock представи доклада.

Изказа се Ian Borg (действащ председател на Съвета) и Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Андрей Ковачев, от името на групата PPE, Nikos Androulakis, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Cristian Dan Preda, Anneliese Dodds, David McAllister, Петър Курумбашев, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Isabella De Monte, Eduard Kukan, Željana Zovko и Ivica Tolić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Davor Škrlec.

Изказаха се: Julian King и Charles Tannock.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 16.3.2017 г г.


19. Електронната демокрация в ЕС: потенциал и предизвикателства (разискване)

Доклад относно електронната демокрация в Европейския съюз: потенциал и предизвикателства [2016/2008(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

Ramón Jáuregui Atondo представи доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Isabella Adinolfi (докладчик по становището на комисията CULT), Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Marju Lauristin, от името на групата S&D, Yana Toom, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Max Andersson, от името на групата Verts/ALE, György Schöpflin, Enrique Guerrero Salom и Carlos Zorrinho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Notis Marias и Davor Škrlec.

Изказаха се: Julian King и Ramón Jáuregui Atondo.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 16.3.2017 г г.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 600.410/OJJE).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.05 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca

Правна информация - Политика за поверителност