Indeks 
Protokol
PDF 265kWORD 79k
Onsdag den 15. marts 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Modtagne dokumenter
 7.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 9.-10. marts, herunder Romerklæringen (forhandling)
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 9.Afstemningstid
  9.1.Aftale mellem EU og Brasilien om ændring af indrømmelserne i Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.2.Danmarks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.3.Elektronisk udveksling med Grækenland af DNA-oplysninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.4.Fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler ***II (afstemning)
  9.5.Anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU ***I (afstemning)
  9.6.Hindringer for EU-borgeres ret til at flytte og arbejde frit på det indre marked (afstemning)
  9.7.Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat (afstemning)
  9.8.Retningslinjer for budgettet for 2018 - Sektion III (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Debat om et aktuelt spørgsmål – EU's sikkerhedsdagsorden: ét år efter angrebene i Bruxelles (forhandling)
 14.Due diligence-praksis for importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (forhandling)
 15.Revision af forordningen om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (forhandling)
 16.Forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten (forhandling)
 17.En integreret EU-politik om Arktis (forhandling)
 18.2016-rapport om Montenegro (forhandling)
 19.E-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.15.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire (2017/2608(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Jan Zahradil og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen om Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire (B8-0191/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post og Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen om Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire (B8-0194/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva og Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen om Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire (B8-0196/2017);

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen om Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire (B8-0200/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica og Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen om Zimbabwe, sagen om pastor Evan Mawarire (B8-0224/2017).

II.   Ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim (2017/2596(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen om ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim (B8-0190/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Ruža Tomašić og Kosma Złotowski for ECR-Gruppen om ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim (B8-0192/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin og Julie Ward for S&D-Gruppen om ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim (B8-0195/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen om ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim (B8-0198/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica og Sandra Kalniete for PPE-Gruppen om ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim (B8-0221/2017);

III.   Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima (2017/2597(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen om Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima (B8-0193/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė og Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen om Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima (B8-0197/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi og Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen om Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima (B8-0199/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post og Neena Gill for S&D-Gruppen om Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima (B8-0222/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen om Filippinerne (B8-0223/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen om Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima (B8-0225/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere og Dubravka Šuica for PPE-Gruppen om Filippinerne, sagen om senator Leila M. De Lima (B8-0226/2017).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i visse kødtilberedninger (D048361/03 - 2017/2587(RPS) - frist: 3. maj 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af butan (E 943a), isobutan (E 943b) og propan (E 944) i farvestofpræparater (D048363/04 - 2017/2604(RPS) - frist: 10. maj 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af nitritter (E 249-250) i golonka peklowana (D048366/03 - 2017/2592(RPS) - frist: 4. maj 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår en grænseværdi for hydrogencyanid i uforarbejdede hele, stødte, formalede, knækkede eller hakkede abrikoskerner, der markedsføres til den endelige forbruger (D048376/04 - 2017/2590(RPS) - frist: 4. juni 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler (D048781/02 - 2017/2584(RPS) - frist: 2. juni 2017)
henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af den bulgarske, den finske, den portugisiske, den spanske og den tyske sprogudgave af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D049950/01 - 2017/2607(RPS) - frist: 10. juni 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: JURI, IMCO


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning (EU) .../... om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Østersøen og om ophævelse af delegeret forordning (EU) 2015/1778 (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. marts 2017
Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår oversigten over undtagne enheder (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. marts 2017
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/921 for så vidt angår omfordeling af uudnyttede mængder, der er anmeldt i henhold til artikel 2, stk. 4, i samme forordning (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 3. marts 2017
Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 8. marts 2017
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede direktiv (EU) om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for cadmium og bly i filterglas og glas til brug som reflektansstandarder (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2017
Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv (EU) om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for bly i lejebøsninger og lejepander til visse kølemiddelkompressorer (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2017
Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager og om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sanktioner i disse sektorer og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. marts 2017
Henvist til kor. udv.: AGRI


5. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Domstolens bevillingsoverførsel INF 1/2017.


6. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Domstolen og Kommissionen:

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 2/2017 - Domstolen (N8-0007/2017 - C8-0109/2017 - 2017/2042(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 03/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0008/2017 - C8-0111/2017 - 2017/2045(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC /2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0009/2017 - C8-0112/2017 - 2017/2046(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 05/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0010/2017 - C8-0113/2017 - 2017/2047(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


7. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 9.-10. marts, herunder Romerklæringen (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 9.-10. marts, herunder Romerklæringen (2017/2515(RSP))

Formanden afgav en kort erklæring for at indlede forhandlingen.

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd), Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen), Paolo Gentiloni (Italiens premierminister) og Louis Grech (formand for Rådet) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Angelika Niebler, Maria João Rodrigues, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Martina Anderson, Alyn Smith, Paul Nuttall, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Roberts Zīle, Pavel Telička, Barbara Spinelli, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Sotirios Zarianopoulos, Franck Proust, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Alexander Graf Lambsdorff, Eleonora Forenza, Peter Lundgren, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, Jeppe Kofod, Notis Marias, David Casa, Patrizia Toia, Csaba Sógor, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Ramón Jáuregui Atondo, Marita Ulvskog, Gilles Pargneaux og Paul Tang.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo og Georgios Epitideios.

Talere: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

8. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at hun ikke havde modtaget nogen anmodninger vedrørende de afgørelser om at indlede institutionelle forhandlinger, som var blevet meddelt i protokollen for mandag (punkt 5 i protokollen af 13.3.2017).

Udvalgene kunne indlede forhandlingerne.

°
° ° °

Indlæg af James Carver.


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Aftale mellem EU og Brasilien om ændring af indrømmelserne i Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union [13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0078)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.2. Danmarks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Danmarks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre [12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Maria Grapini (A8-0051/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0079)


9.3. Elektronisk udveksling med Grækenland af DNA-oplysninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Grækenland af DNA-oplysninger [12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0053/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0080)


9.4. Fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2017)0081)


9.5. Anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P8_TA(2017)0082)


9.6. Hindringer for EU-borgeres ret til at flytte og arbejde frit på det indre marked (afstemning)

Forslag til beslutning forelagt i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 216, stk. 2, af Cecilia Wikström, for PETI, om hindringer for EU-borgeres ret til at flytte og arbejde frit på det indre marked (2016/3042(RSP)) (B8-0179/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0083)


9.7. Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000152/2016) af Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune og Edouard Martin, til Kommissionen: Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Forhandlingen fandt sted den15. februar 2017 (punkt 15 i protokollen af 15.2.2017)

Forslag til beslutning forelagt i overensstemmelse med artikel 128, stk. 5, af Karima Delli, for TRAN, om Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0084)


9.8. Retningslinjer for budgettet for 2018 - Sektion III (afstemning)

Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2018, Sektion III – Kommissionen [2016/2323(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0085

(Mødet udsat for en kort tid i afventning af stemmeforklaringerne.)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Indstilling ved andenbehandling: Karin Kadenbach - A8-0022/2017
Monica Macovei, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Nicola Caputo og Franc Bogovič

Betænkning: Patrizia Toia - A8-0327/2016
Monica Macovei, Stefano Maullu og Nicola Caputo

Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat - (2017/2526(RSP)) - B8-0180/2017
Nicola Caputo og Franc Bogovič

Betænkning: Siegfried Mureşan - A8-0060/2017
Paloma López Bermejo.


11. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 12.55 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Debat om et aktuelt spørgsmål – EU's sikkerhedsdagsorden: ét år efter angrebene i Bruxelles (forhandling)

Debat om et aktuelt spørgsmål – EU's sikkerhedsdagsorden: ét år efter angrebene i Bruxelles (2017/2605(RSP))

Formanden præsenterede proceduren for ”debat om et aktuelt spørgsmål” (forretningsordenens artikel 153a).

Roberta Metsola for PPE-Gruppen, indledte debatten.

Talere: Ian Borg (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Claude Rolin for PPE-Gruppen, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, om den foregående talers ytringer, Mara Bizzotto, der præciserede disse (formanden svarede, at Mara Bizzottos ytringer ville blive efterprøvet), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson og Cristian Dan Preda.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Talere: Julian King (medlem af Kommissionen) og Ian Borg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Due diligence-praksis for importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Bogdan Brunon Wenta (ordfører for udtalelse fra DEVE), Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Lampros Fountoulis, løsgænger, Joachim Zeller, David Martin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel og Karoline Graswander-Hainz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná og Igor Šoltes.

Talere: Cecilia Malmström og Iuliu Winkler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 16.3.2017.


15. Revision af forordningen om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000007/2017) af Danuta Maria Hübner, for AFCO, til Kommissionen: Revision af forordningen om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og fonde (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner begrundede spørgsmålet.

Julian King (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: György Schöpflin for PPE-Gruppen, Claudia Țapardel for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, og David Coburn, for at stille et blåt kort-spørgsmål til sidstnævnte.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: António Marinho e Pinto, som besvarede blåt kort-spørgsmålet fra David Coburn, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra György Schöpflin, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, og Marek Jurek om dette svar.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand og Jean-Paul Denanot.

Indlæg af Julian King.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten (forhandling)

Betænkning om forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten [2015/2343(INI)] - Udenrigsudvalget - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Michael Gahler og Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler og Esteban González Pons forelagde betænkningen

Indlæg af Ian Borg (formand for Rådet) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Jean Arthuis (ordfører for udtalelse fra BUDG), Arnaud Danjean for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden og Charles Goerens.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina og Othmar Karas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo og Takis Hadjigeorgiou.

Talere: Ian Borg, Michael Gahler og Esteban González Pons.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 16.3.2017.


17. En integreret EU-politik om Arktis (forhandling)

Betænkning om en integreret EU-politik om Arktis [2016/2228(INI)] - Udenrigsudvalget - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordførere: Urmas Paet og Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet og Sirpa Pietikäinen forelagde betænkningen

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Jarosław Wałęsa (ordfører for udtalelse fra PECH), Jens Nilsson (ordfører for udtalelse fra REGI), Michael Gahler for PPE-Gruppen, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Heidi Hautala, Jørn Dohrmann for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, og Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström og José Inácio Faria.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala og Fabio Massimo Castaldo.

Talere: Julian King, Urmas Paet og Sirpa Pietikäinen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 16.3.2017.


18. 2016-rapport om Montenegro (forhandling)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Montenegro [2016/2309(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Charles Tannock (A8-0050/2017)

Charles Tannock forelagde betænkningen.

Indlæg af Ian Borg (formand for Rådet) og Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Andrey Kovatchev for PPE-Gruppen, Nikos Androulakis for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Cristian Dan Preda, Anneliese Dodds, David McAllister, Peter Kouroumbashev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Isabella De Monte, Eduard Kukan, Željana Zovko og Ivica Tolić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Davor Škrlec.

Talere: Julian King og Charles Tannock.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 16.3.2017.


19. E-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer (forhandling)

Betænkning om e-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer [2016/2008(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

Ramón Jáuregui Atondo forelagde betænkningen.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Isabella Adinolfi (ordfører for udtalelse fra CULT), Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Marju Lauristin for S&D-Gruppen, Yana Toom for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Max Andersson for Verts/ALE-Gruppen, György Schöpflin, Enrique Guerrero Salom og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Notis Marias og Davor Škrlec.

Talere: Julian King og Ramón Jáuregui Atondo.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 16.3.2017.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 600.410/OJJE).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca

Juridisk meddelelse