Indeks 
Protokół
PDF 270kWORD 80k
Środa, 15 marca 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Przesunięcie środków
 6.Składanie dokumentów
 7.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 9–10 marca 2017 r., w tym deklaracja rzymska (debata)
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 9.Głosowanie
  9.1.Porozumienie między UE a Brazylią: zmiana list koncesyjnych Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do UE *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.2.Uruchomienie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów w Danii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Rozpoczęcie w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.4.Prawo żywnościowe i paszowe, zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin ***II (głosowanie)
  9.5.Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii ***I (głosowanie)
  9.6.Przeszkody w swobodzie przemieszczania się i pracy obywateli UE na rynku wewnętrznym (głosowanie)
  9.7.Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (głosowanie)
  9.8.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2018 – sekcja 3 (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Debata na aktualny temat - Europejska agenda bezpieczeństwa: rok po zamachach w Brukseli (debata)
 14.Należyta staranność w łańcuchu dostaw importerów minerałów i metali pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (debata)
 15.Przegląd rozporządzenia w sprawie statusu i finansowania europejskich partii i fundacji politycznych (debata)
 16.Skutki konstytucyjne, prawne i instytucjonalne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony (debata)
 17.Zintegrowana polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki (debata)
 18.Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Czarnogóry (debata)
 19.e-Demokracja w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.15.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire (2017/2608(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Branislav Škripek, Jan Zahradil i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire (B8-0191/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post i Ricardo Serrão Santos, w imieniu grupy S&D, w sprawie Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire (B8-0194/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire (B8-0196/2017);

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire (B8-0200/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Mairead McGuinness, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Zimbabwe, sprawa pastora Evana Mawarire (B8-0224/2017).

II.   Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji oraz sytuacja na Krymie (2017/2596(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė i Igor Šoltes ,w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie ukraińskich więźniów politycznych w Rosji oraz sytuacji na Krymie (B8-0190/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Kosma Złotowski, w imieniu grupy ECR, w sprawie ukraińskich więźniów politycznych w Rosji oraz sytuacji na Krymie (B8-0192/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin i Julie Ward, w imieniu grupy S&D, w sprawie ukraińskich więźniów politycznych w Rosji oraz sytuacji na Krymie (B8-0195/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie ukraińskich więźniów politycznych w Rosji oraz sytuacji na Krymie (B8-0198/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Dubravka Šuica i Sandra Kalniete, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie ukraińskich więźniów politycznych w Rosji oraz sytuacji na Krymie (B8-0221/2017);

III.   Filipiny, sprawa senator Leili M. De Limy (2017/2597(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie Filipin, sprawa senator Leili M. De Limy (B8-0193/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Bodil Valero, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Filipin, sprawa senator Leili M. De Limy (B8-0197/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Filipin, sprawa senator Leili M. De Limy (B8-0199/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post i Neena Gill, w imieniu grupy S&D, w sprawie Filipin, sprawa senator Leili M. De Limy (B8-0222/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Filipin (B8-0223/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Filipin, sprawa senator Leili M. De Limy (B8-0225/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere i Dubravka Šuica, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Filipin, sprawa senator Leili M. De Limy (B8-0226/2017).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w określonych surowych wyrobach mięsnych (D048361/03 - 2017/2587(RPS) - termin: 3 maja 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania butanu (E 943a), izobutanu (E 943b) i propanu (E 944) w preparatach barwnikowych (D048363/04 - 2017/2604(RPS) - termin: 10 maja 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania azotynów (E 249–250) w golonce peklowanej (D048366/03 - 2017/2592(RPS) - termin: 4 maja 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu cyjanowodoru w nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych pestkach moreli wprowadzanych do obrotu i przeznaczonych dla konsumentów końcowych (D048376/04 - 2017/2590(RPS) - termin: 4 czerwca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych (D048781/02 - 2017/2584(RPS) - termin: 2 czerwca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania bułgarskiej, fińskiej, hiszpańskiej, niemieckiej i portugalskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 432/2012 ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D049950/01 - 2017/2607(RPS) - termin: 10 czerwca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: JURI, IMCO


4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/117 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Bałtyckim oraz uchylające rozporządzenie (UE) 2015/1778 (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 marca 2017 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do wykazu zwolnionych podmiotów (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 marca 2017 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/921 w odniesieniu do ponownego przydziału niewykorzystanych ilości zgłoszonych zgodnie z art. 2 ust. 4 tego rozporządzenia (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 3 marca 2017 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 marca 2017 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla kadmu i ołowiu w szkłach filtrowych i szkłach używanych do produkcji wzorców odbicia światła (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 marca 2017 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, wcelu dostosowania do postępu technicznego, załącznikIII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE wodniesieniu do wyłączenia dla ołowiu wpanewkach i tulejach łożysk niektórych sprężarek zawierających czynnik chłodniczy (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 marca 2017 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))
Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 13 marca 2017 r.
Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI


5. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków Trybunału Sprawiedliwości INF 1/2017.


6. Składanie dokumentów

Trybunał Sprawiedliwości i Komisja złożyły następujące dokumenty:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 2-INF/2017 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0007/2017 - C8-0109/2017 - 2017/2042(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 03/2017 - Sekcja III - Komisja (N8-0008/2017 - C8-0111/2017 - 2017/2045(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 04/2017 - Sekcja III - Komisja (N8-0009/2017 - C8-0112/2017 - 2017/2046(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 5/2017 – Sekcja III – Komisja (N8-0010/2017 - C8-0113/2017 - 2017/2047(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


7. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 9–10 marca 2017 r., w tym deklaracja rzymska (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 9–10 marca 2017 r., w tym deklaracja rzymska (2017/2515(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie na rozpoczęcie debaty.

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej), Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji), Paolo Gentiloni (premier Włoch) i Louis Grech (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Angelika Niebler, Maria João Rodrigues, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Martina Anderson, Alyn Smith, Paul Nuttall, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Roberts Zīle, Pavel Telička, Barbara Spinelli, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Sotirios Zarianopoulos, Franck Proust, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Alexander Graf Lambsdorff, Eleonora Forenza, Peter Lundgren, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, Jeppe Kofod, Notis Marias, David Casa, Patrizia Toia, Csaba Sógor, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Ramón Jáuregui Atondo, Marita Ulvskog, Gilles Pargneaux i Paul Tang.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodnicząca ogłosiła, że nie otrzymała żadnego wniosku dotyczącego decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych, o których mowa w poniedziałkowym protokole (pkt 5 protokołu z dnia 13.3.2017).

Komisje mogą rozpocząć negocjacje.

°
° ° °

Głos zabrał James Carver.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Porozumienie między UE a Brazylią: zmiana list koncesyjnych Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do UE *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej [13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0078)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.2. Uruchomienie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów w Danii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów [12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0051/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0079)


9.3. Rozpoczęcie w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA [12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0053/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0080)


9.4. Prawo żywnościowe i paszowe, zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2017)0081)


9.5. Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P8_TA(2017)0082)


9.6. Przeszkody w swobodzie przemieszczania się i pracy obywateli UE na rynku wewnętrznym (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 216 ust. 2 Regulaminu przez Cecilię Wikström, w imieniu komisji PETI, w sprawie przeszkód utrudniających obywatelom UE swobodne przemieszczanie się i podejmowanie pracy na rynku wewnętrznym (2016/3042(RSP)) (B8-0179/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0083)


9.7. Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000152/2016), które skierowali Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune i Edouard Martin, do Komisji: Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Debata odbyła się dnia15 lutego 2017 r. (pkt 15 protokołu z dnia 15.2.2017)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu przez Karimę Delli, w imieniu komisji TRAN, w sprawie zatwierdzenia przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0084)


9.8. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2018 – sekcja 3 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2018, sekcja III – Komisja [2016/2323(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0085

(Posiedzenie zostaje chwilowo zawieszone w oczekiwaniu na wyjaśnienia dotyczące głosowania.)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania Karin Kadenbach - A8-0022/2017
Monica Macovei, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Nicola Caputo i Franc Bogovič

Sprawozdanie Patrizii Toii - A8-0327/2016
Monica Macovei, Stefano Maullu i Nicola Caputo

Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych - (2017/2526(RSP)) - B8-0180/2017
Nicola Caputo i Franc Bogovič

Sprawozdanie Siegfrieda Mureşana - A8-0060/2017
Paloma López Bermejo.


11. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.55 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Debata na aktualny temat - Europejska agenda bezpieczeństwa: rok po zamachach w Brukseli (debata)

Debata na aktualny temat - Europejska agenda bezpieczeństwa: rok po zamachach w Brukseli (2017/2605(RSP))

Przewodniczący przedstawił procedurę "Debata na aktualny temat" (art. 153a Regulaminu).

Roberta Metsola w imieniu grupy PPE zainicjował debatę.

Głos zabrali: Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Claude Rolin w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht, na temat wystąpienia przedmówczyni, Mara Bizzotto, z wyjaśnieniami (Przewodniczący odpowiedział, że wystąpienie Mary Bizzotto zostanie sprawdzone), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson i Cristian Dan Preda.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Głos zabrali: Julian King (członek Komisji) i Ian Borg.

Debata została zamknięta.


14. Należyta staranność w łańcuchu dostaw importerów minerałów i metali pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Euroepjskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Joachim Zeller, David Martin, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Louis Michel, Eleonora Forenza, Jean-Luc Schaffhauser, Bernd Lange, Lola Sánchez Caldentey, Seb Dance, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Emmanuel Maurel i Karoline Graswander-Hainz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Iuliu Winkler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 16.3.2017.


15. Przegląd rozporządzenia w sprawie statusu i finansowania europejskich partii i fundacji politycznych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000007/2017), które skierowała Danuta Maria Hübner, w imieniu komisji AFCO, do Komisji: Przegląd rozporządzenia w sprawie statutu i finansowania europejskich partii i fundacji politycznych (B8-0205/2017) (2017/2550(RSP))

Danuta Maria Hübner rozwinęła pytanie.

Julian King (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: György Schöpflin w imieniu grupy PPE, Claudia Țapardel w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE i David Coburn, aby zadać przedmówcy pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: António Marinho e Pinto, który odpowiedział na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki Davida Coburna, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Rainer Wieland, Ramón Jáuregui Atondo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Jan Zahradil, Ulrike Lunacek, Peter Lundgren, Georg Mayer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez György Schöpflina, Jiří Pospíšil, Marita Ulvskog, Enrique Guerrero Salom, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, i Marek Jurek w sprawie tej odpowiedzi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou, Indrek Tarand i Jean-Paul Denanot.

Głos zabrał Julian King.

Debata została zamknięta.


16. Skutki konstytucyjne, prawne i instytucjonalne wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony: możliwości oferowane przez Traktat z Lizbony (debata)

Sprawozdanie w sprawie skutków konstytucyjnych, prawnych i instytucjonalnych wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – możliwości oferowane przez traktat z Lizbony [2015/2343(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Michael Gahler i Esteban González Pons (A8-0042/2017)

Michael Gahler i Esteban González Pons przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Jean Arthuis (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Arnaud Danjean w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, György Schöpflin, Knut Fleckenstein, Geoffrey Van Orden i Charles Goerens.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jo Leinen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Anders Primdahl Vistisen, Urmas Paet, Jiří Pospíšil, Ramón Jáuregui Atondo, Zdzisław Krasnodębski, Tunne Kelam, Gilles Pargneaux, Marek Jurek, David McAllister, Jens Geier, Michèle Alliot-Marie, Boris Zala, Francisco José Millán Mon, Nikos Androulakis, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Ivan Jakovčić, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Notis Marias, Nicola Caputo i Takis Hadjigeorgiou.

Głos zabrali: Ian Borg, Michael Gahler i Esteban González Pons.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 16.3.2017.


17. Zintegrowana polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki (debata)

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanej polityki Unii Europejskiej wobec Arktyki [2016/2228(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Współsprawozdawcy: Urmas Paet i Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

Urmas Paet i Sirpa Pietikäinen przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Jarosław Wałęsa (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Jens Nilsson (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Heidi Hautalę, Jørn Dohrmann w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, i Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Laima Liucija Andrikienė, Christel Schaldemose, Anna Elżbieta Fotyga, Davor Škrlec, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Mark Demesmaeker, Marco Affronte, Tunne Kelam, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström i José Inácio Faria.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrali: Julian King, Urmas Paet i Sirpa Pietikäinen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 16.3.2017.


18. Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Czarnogóry (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Czarnogóry [2016/2309(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0050/2017)

Charles Tannock przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Andrey Kovatchev w imieniu grupy PPE, Nikos Androulakis w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Cristian Dan Preda, Anneliese Dodds, David McAllister, Peter Kouroumbashev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Isabella De Monte, Eduard Kukan, Željana Zovko i Ivica Tolić.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Davor Škrlec.

Głos zabrali: Julian King i Charles Tannock.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 16.3.2017.


19. e-Demokracja w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania (debata)

Sprawozdanie w sprawie e-demokracji w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania [2016/2008(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

Ramón Jáuregui Atondo przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Isabella Adinolfi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Marju Lauristin w imieniu grupy S&D, Yana Toom w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Max Andersson w imieniu grupy Verts/ALE, György Schöpflin, Enrique Guerrero Salom i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Notis Marias i Davor Škrlec.

Głos zabrali: Julian King i Ramón Jáuregui Atondo.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 16.3.2017.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 600.410/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.05.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca

Informacja prawna