Показалец 
Протокол
PDF 290kWORD 84k
Четвъртък, 16 март 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
1.Откриване на заседанието
 2.Рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ ***I (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  3.1.Зимбабве, случаят с пастор Еван Маварире
  3.2.Украинските политически затворници в Русия и положението в Крим
  3.3.Филипините, случаят със сенатор Лейла М. де Лима
 4.Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (внесени предложения за резолюция)
 5.Съобщение на председателството
 6.Време за гласуване
  6.1.Зимбабве, случаят с пастор Еван Маварире (гласуване)
  6.2.Украинските политически затворници в Русия и положението в Крим (гласуване)
  6.3.Филипините, случаят със сенатор Лейла М. де Лима (гласуване)
  6.4.Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (гласуване)
  6.5.Надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I (гласуване)
  6.6.Рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ ***I (гласуване)
  6.7.Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон (гласуване)
  6.8.Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (гласуване)
  6.9.Доклад от 2016 г. относно Черна гора (гласуване)
  6.10.Електронната демокрация в ЕС: потенциал и предизвикателства (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Позиции на Съвета на първо четене
 11.Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)
 12.Решения относно някои документи
 13.Внесени документи
 14.Петиции
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството (преработен текст) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Marco Affronte представи доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Werner Kuhn, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Diane James, независим член на ЕП, Gabriel Mato, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López и Nicola Caputo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Julian King и Marco Affronte.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 16.3.2017 г г.


3. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 15.3.2017 г.)


3.1. Зимбабве, случаят с пастор Еван Маварире

Предложения за резолюция B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post и Lola Sánchez Caldentey представиха предложенията за резолюция B8-0191/2017, B8-0194/2017 и B8-0196/2017.

Изказаха се: Luke Ming Flanagan за процедурен въпрос и Geoffrey Van Orden относно това прекъсване.

Pavel Telička и Bogdan Brunon Wenta представиха предложенията за резолюция B8-0200/2017 и B8-0224/2017.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Jonathan Arnott и Dominique Bilde.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian Dan Preda, Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Julian King (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 16.3.2017 г г.


3.2. Украинските политически затворници в Русия и положението в Крим

Предложения за резолюция B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

Във връзка с това разискване председателят приветства, от името на Парламента с добре дошли, група членове от Парламента на Украйна, които заеха място на официалната трибуна.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius и Tunne Kelam представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Dariusz Rosati, от името на групата PPE, Marju Lauristin, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, и Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic и Jean-Luc Schaffhauser, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina и Eduard Kukan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică и José Inácio Faria.

Изказа се Julian King (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 16.3.2017 г г.


3.3. Филипините, случаят със сенатор Лейла М. де Лима

Предложения за резолюция B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Krzysztof Hetman, от името на групата PPE, David Martin, от името на групата S&D, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott и Maria Grapini.

Изказа се Julian King (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 16.3.2017 г г.

(Заседанието, прекъснато в 11.35 ч., беше възобновено в 12.00 ч.)


4. Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP))

Разискването се състоя на 14 март 2017 г. (точка 11 от протокола от 14.3.2017 г.)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa и Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez и Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, относно приоритетите на Съюза с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans и Paavo Väyrynen, от името на групата ALDE, относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post и други, от името на групата S&D, относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 16.3.2017 г г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

5. Съобщение на председателството

Изказаха се: António Marinho e Pinto, за да припомни 39-тата годишнина от отвличането на италианския политик Aldo Moro, убит от червените бригади на 9 май 1978 г., и Olaf Stuger, относно изявленията на турския министър на външните работи във връзка с резултатите от законодателните избори в Нидерлания (председателят отбелязва това).

°
° ° °

Председателят съобщи, че Председателският съвет е одобрил искането на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами за удължаване на мандата ѝ с три месеца.

Удължаването е необходимо, за да може комисията да изпълни правилно и изцяло мандата си, предоставен от Парламента на 8 юни 2016 г., предвид документите, които остава да бъдат разгледани, поисканите анализи и различните страни, които трябва още да бъдат изслушани.

Парламентът даде съгласието си за удължаването.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Зимбабве, случаят с пастор Еван Маварире (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0191/2017

(за замяна на B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 и B8-0224/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Elmar Brok, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post и Arne Lietz, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski и Jan Zahradil, от името на групата ECR;

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD;

—   Mario Borghezio, от името на групата ENF.

Приема се (P8_TA(2017)0086)

(Предложението за резолюция B8-0196/2017 отпада.)


6.2. Украинските политически затворници в Русия и положението в Крим (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0190/2017

(за замяна на B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 и B8-0221/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Elmar Brok, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin и Julie Ward, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski и Kosma Złotowski, от името на групата ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2017)0087)


6.3. Филипините, случаят със сенатор Лейла М. де Лима (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0193/2017

(за замяна на B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 и B8-0226/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Elmar Brok, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post и Neena Gill, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić и Arne Gericke, от името на групата ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0088)


6.4. Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 и B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0183/2017

(за замяна на B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 и B8-0189/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa и Michaela Šojdrová, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri и Soraya Post, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski и Raffaele Fitto, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Ivo Vajgl; от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini и Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2017)0089)

(Предложенията за резолюции B8-0184/2017 и B8-0185/2017 отпадат.)


6.5. Надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Разискването се състоя на 19 май 2015 г. (точка 3 от протокола от 19.5.2015 г).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 20 май 2015 г. (точка 10.7 от протокола от 20.5.2015 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0090)


6.6. Рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството (преработен текст) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Marco Affronte (A8-0150/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0091)


6.7. Конституционни, правни и институционални последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон (гласуване)

Доклад относно конституционните, правните и институционалните последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон [2015/2343(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Michael Gahler и Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0092)


6.8. Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (гласуване)

Доклад относно интегрираната политика на Европейския съюз за Арктика [2016/2228(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчици: Urmas Paet и Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0093)

Изказвания

David Coburn преди гласуването.


6.9. Доклад от 2016 г. относно Черна гора (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора [2016/2309(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Tannock (A8-0050/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0094)


6.10. Електронната демокрация в ЕС: потенциал и предизвикателства (гласуване)

Доклад относно електронната демокрация в Европейския съюз: потенциал и предизвикателства [2016/2008(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0095)


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias и Doru-Claudian Frunzulică

Доклад Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică и Seán Kelly

Доклад Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică и Seán Kelly

Доклад Michael Gahler и Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák и Jean-Luc Mélenchon

Доклад Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil и Ivan Jakovčić

Доклад Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor и Момчил Неков.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 12.55 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


10. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (10728/4/2016 - C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127)

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се приеме своите позиции, започва да тече от утре, 17 март 2017 г.


11. Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-00004/2017/rév1), от Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, към Комисията: Сътрудничество между трафиканти на хора и НПО, които участват в дейности на търсене и спасяване в Средиземно море (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

David Coburn разви въпроса.

Julian King (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Notis Marias, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Julia Reid, от името на групата EFDD, и Georg Mayer, от името на групата ENF (председателят, относно изказването на Georg Mayer, който му отговори, Seán Kelly, James Nicholson и Jozo Radoš.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Ivan Jakovčić.

Изказа се Julian King.

Разискването приключи.


12. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 46 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16 февруари 2017 г.)

комисия AFCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива (2017/2024(INL))
(подпомагаща: CULT, PETI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни (2017/2023(INL))
(подпомагаща: CULT (член 54 от Правилника за дейността))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 март 2017 г.)

комисия AFCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза (2017/2037(INI))
(подпомагаща: REGI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия EMPL

- Изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки (2017/2039(INI))
(подпомагаща: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

комисия LIBE

- Аспекти, свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (2017/2038(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия REGI

- Прилагане на макрорегионалните стратегии на ЕС (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(подпомагаща: ENVI)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16 февруари 2017 г.)

комисия AFET

- Износ на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (2017/2029(INI))

- Политическите отношение между ЕС и Латинска Америка (2017/2027(INI)) (подпомагаща: DEVE)

- Политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (2017/2026(INI))

- Политическите отношения на ЕС с Индия (2017/2025(INI)) (подпомагаща: FEMM)

комисия AFET (член 54 от Правилника за дейността)

- Корупцията и правата на човека в трети държави (2017/2028(INI)) (подпомагаща: INTA, DEVE)

комисия ENVI

- Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда (2017/2030(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 113 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 март 2017 г.)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (2017/2041(INI))

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 март 2017 г.)

комисия AFCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза (2017/2037(INI))
(подпомагаща: REGI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия JURI (член 54 от Правилника за дейността)


- Правила за упражняването на авторското право и свързани права, приложими за някои онлайн предавания на телевизионни оператори и препредаване на телевизионни и радиопредавания (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(подпомагаща: ITRE, INTA, IMCO, CULT (член 54 от Правилника за дейността))

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16 февруари 2017 г.)

комисия AFET (член 54 от Правилника за дейността)

- Корупцията и правата на човека в трети държави (2017/2028(INI))
(подпомагаща: INTA, DEVE (член 54 от Правилника за дейността))

комисия AFCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива (2017/2024(INL))
(подпомагаща: CULT, PETI (член 54 от Правилника за дейността))

комисия JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни (2017/2023(INL))
(подпомагаща: CULT (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Европейски кодекс в областта на електронните съобщения (преработен текст) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(подпомагаща: CULT, LIBE, IMCO (член 54 от Правилника за дейността, JURI член 104 от Правилника за дейността))

Сезиране на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия INTA

- Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (2016/2149(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: EMPL, JURI, INTA

комисия ENVI

- Законосъобразни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи (2016/2224(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (член 54 от Правилника за дейността)

комисия LIBE

- Авторското право в рамките на цифровия единен пазар (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (член 54 от Правилника за дейността)


13. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора Председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно настоящото предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ECON

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията Минамата относно живака (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, INTA

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат от Унгария (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

2) от членове на Парламента, предложение за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно стълба на социалните права (B8-0171/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно установяването на общо легално определение за словото на омразата в Европейския съюз (B8-0172/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE


14. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

15 март 2017 г.

(*) Име с поверителен характер

(*) (№ 1558/2016); (*) (№ 1559/2016); (*) (№ 1560/2016); (*) (№ 1561/2016); (*) (№ 1562/2016); (*) (№ 1563/2016); Einar Petursson (№ 1564/2016); (*) (№ 1565/2016); (*) (№ 1566/2016); (*) (№ 1567/2016); (*) (№ 0055/2017); Panagiotis Leliatsos (№ 0056/2017); Sari Kantinkoski (№ 0057/2017); Carina Olsen (№ 0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (№ 0059/2017); (*) (№ 0060/2017); Sam Kloos (№ 0061/2017); Veronika Nyang (№ 0062/2017); Ivailo Iliev (№ 0063/2017); (*) (№ 0064/2017); Luca Lazzati (№ 0065/2017); (*) (№ 0066/2017); (*) (№ 0067/2017); (*) (№ 0068/2017); (*) (№ 0069/2017); (*) (№ 0070/2017); (*) (№ 0071/2017); (*) (№ 0072/2017); (*) (№ 0073/2017); (*) (№ 0074/2017); (*) (№ 0075/2017); (*) (№ 0076/2017); (*) (№ 0077/2017); (*) (№ 0078/2017); (*) (№ 0079/2017); (*) (№ 0080/2017); (*) (№ 0081/2017); (*) (№ 0082/2017); David Gale (№ 0083/2017); Benjamin Rzepka (№ 0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (№ 0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (№ 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (№ 0087/2017); (*) (№ 0088/2017); (*) (№ 0089/2017); (*) (№ 0090/2017); (*) (№ 0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (№ 0092/2017); (*) (№ 0093/2017); (*) (№ 0094/2017); (*) (№ 0095/2017); Leif Lundgren (№ 0096/2017); Manuela Perteghella (№ 0097/2017); (*) (№ 0098/2017); (*) (№ 0099/2017); (*) (№ 0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (№ 0101/2017); Aleko Brazitzov (№ 0102/2017); (*) (№ 0103/2017); (*) (№ 0104/2017); Jeremy Becker (№ 0105/2017); (*) (№ 0106/2017); (*) (№ 0107/2017); (*) (№ 0108/2017); (*) (№ 0109/2017); (*) (№ 0110/2017); (*) (№ 0111/2017); Samit Shah (№ 0112/2017); Simon Baraldi (№ 0113/2017); Simon Baraldi (№ 0114/2017); (*) (№ 0115/2017); (*) (№ 0116/2017); (*) (№ 0117/2017); (*) (№ 0118/2017); Vincenzo Solla (№ 0119/2017); (*) (№ 0120/2017); Mita Drius (№ 0121/2017); Michael Morawietz (№ 0122/2017); (*) (№ 0123/2017); (*) (№ 0124/2017); (*) (№ 0125/2017); (*) (№ 0126/2017); (*) (№ 0127/2017); Luis Salan Santos (№ 0128/2017); Stylianos Vakras (№ 0129/2017); María Vanesa Catalán González (№ 0130/2017); Rubén Martínez (№ 0131/2017); Anne Wilkinson (№ 0132/2017); (*) (№ 0133/2017); Ramon Afonso (№ 0134/2017); Georgios Floras (№ 0135/2017); Bas Van Tol (№ 0136/2017); (*) (№ 0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (№ 0138/2017); (*) (№ 0139/2017); (*) (№ 0140/2017); (*) (№ 0141/2017); (*) (№ 0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (№ 0143/2017); (*) (№ 0144/2017); Amândio Silva (№ 0145/2017); (*) (№ 0146/2017); (*) (№ 0147/2017); (*) (№ 0148/2017); Fabiano Filippin (№ 0149/2017); Jürgen Heß (№ 0150/2017); Hermann Wittwer (№ 0151/2017); Marco Giovannelli (№ 0152/2017); (*) (№ 0153/2017); Antonio Pérez Marrero (№ 0154/2017); Juan Ramón González Santana (№ 0155/2017); (*) (№ 0156/2017); Nicola Guagliardo (№ 0157/2017); (*) (№ 0158/2017); (*) (№ 0159/2017); Damian Macias (№ 0160/2017); Alberto Arranz Santander (№ 0161/2017); (*) (№ 0162/2017); (*) (№ 0163/2017); Ann Clwyd (№ 0164/2017); Simon Baraldi (№ 0165/2017).

Председателят съобщи, че на 15 март 2017 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 15 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


15. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


16. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 3 до 6 април 2017 г.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 15.30 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Правна информация