Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 289kWORD 87k
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ενωσιακό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας ***I (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire
  3.2.Ουκρανοί πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία και η κατάσταση στην Κριμαία
  3.3.Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima
 4.Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire (ψηφοφορία)
  6.2.Ουκρανοί πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία και η κατάσταση στην Κριμαία (ψηφοφορία)
  6.3.Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima (ψηφοφορία)
  6.4.Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (ψηφοφορία)
  6.5.Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I (ψηφοφορία)
  6.6.Ενωσιακό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας ***I (ψηφοφορία)
  6.7.Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  6.8.Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (ψηφοφορία)
  6.9.Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)
  6.10.Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αναφορές
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Ενωσιακό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική (αναδιατύπωση) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Ο Marco Affronte παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Werner Kuhn, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Gabriel Mato, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Marco Affronte.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.


3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2017)


3.1. Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Οι Geoffrey Van Orden, Soraya Post και Lola Sánchez Caldentey παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0191/2017, B8-0194/2017 και B8-0196/2017.

Παρεμβαίνουν οι Luke Ming Flanagan επί της διαδικασίας και Geoffrey Van Orden επί της διακοπής αυτής.

Οι Pavel Telička και Bogdan Brunon Wenta παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0200/2017 και B8-0224/2017.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jonathan Arnott και Dominique Bilde.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cristian Dan Preda, Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Julian King (μέλος της Επιτροπής), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.


3.2. Ουκρανοί πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία και η κατάσταση στην Κριμαία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

Επ' ευκαιρία της συζήτησης, η Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, ομάδα βουλευτών του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας, η οποία λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

Οι Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marcus Pretzell, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anna Maria Corazza Bildt, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic και Jean-Luc Schaffhauser, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina και Eduard Kukan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει ο Julian King (μέλος της Επιτροπής), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.


3.3. Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Οι Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς, Seán Kelly, Jonathan Arnott και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Julian King (μέλος της Επιτροπής), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)


4. Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (2017/2598(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 14 Μαρτίου 2017 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2017)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa και Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez και Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά το 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans και Paavo Väyrynen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post et autres, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά το 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017

—   Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.3.2017.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

5. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Παρεμβαίνουν οι António Marinho e Pinto, για να υπενθυμίσει την 39η επέτειο της απαγωγής του ιταλού πολιτικού Aldo Moro, ο οποίος δολοφονήθηκε από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες στις 9 Μαΐου 1978, και Olaf Stuger, σχετικά με τις δηλώσεις του τούρκου υπουργού Εξωτερικών όσον αφορά τα αποτελέσματα των κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία (ο Πρόεδρος λαμβάνει γνώση).

°
° ° °

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε το αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή για την παράταση διάρκειας της εντολής της κατά τρεις μήνες.

Αυτή η παράταση είναι αναγκαία για να μπορέσει η επιτροπή να εκτελέσει πλήρως και κατά τα δέοντα την εντολή της, όπως εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 8 Ιουνίου 2016, λαμβανομένων υπόψη των εγγράφων που μένει να εξεταστούν, των απαιτούμενων αναλύσεων καθώς και των διαφόρων ενδιαφερομένων η ακρόαση των οποίων εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Το Σώμα δηλώνει τη σύμφωνη γνώμη του με την εν λόγω παράταση.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


6.1. Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του πάστορα Evan Mawarire (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0191/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 και B8-0224/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Soraya Post και Arne Lietz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—   Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0086)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0196/2017 καταπίπτει.)


6.2. Ουκρανοί πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία και η κατάσταση στην Κριμαία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0190/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 και B8-0221/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski και Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0087)


6.3. Φιλιππίνες, η περίπτωση της γερουσιάστριας Leila M. De Lima (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0193/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 και B8-0226/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Λευτέρης Χριστοφόρου, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Soraya Post και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić και Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0088)


6.4. Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 και B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0183/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 και B8-0189/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa και Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Ivo Vajgl· εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini και Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0089)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0184/2017 και B8-0185/2017 καταπίπτουν.)


6.5. Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 19 Μαΐου 2015 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2015).

Η ψηφοφορία αναβάλλεται για τη συνεδρίαση της 20ής Μαΐου 2015 (σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0090)


6.6. Ενωσιακό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική (αναδιατύπωση) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Marco Affronte (A8-0150/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0091)


6.7. Συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: Δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας [2015/2343(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Michael Gahler και Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0092)


6.8. Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική [2016/2228(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Συνεισηγητές: Urmas Paet και Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0093)

Παρεμβάσεις

David Coburn πριν από την ψηφοφορία.


6.9. Έκθεση του 2016 για το Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Μαυροβούνιο [2016/2309(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charles Tannock (A8-0050/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0094)


6.10. Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση για την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις [2016/2008(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0095)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017 - (2017/2598(RSP)) - RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Νότης Μαριάς και Doru-Claudian Frunzulică

Έκθεση Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică και Seán Kelly

Έκθεση Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică και Seán Kelly

Έκθεση Michael Gahler και Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Νότης Μαριάς, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák και Jean-Luc Mélenchon

Έκθεση Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil και Ivan Jakovčić

Έκθεση Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Νότης Μαριάς, Csaba Sógor και Momchil Nekov.


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες θέσεις, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να τις υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου (10728/4/2016 - C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) - 06592/1/2017 - COM(2017)0129)

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής (10729/4/2016 - C8-0105/2017 – 2012/0267(COD) - 06593/1/2017 - COM(2017)0127))

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Η προθεσμία των τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να εγκρίνει τις θέσεις του αρχίζει συνεπώς από αύριο, 17 Μαρτίου 2017.


11. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενη από συζήτηση (O-00004/2017/rév1) της Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Συνεργασία μεταξύ διακινητών ανθρώπων και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

Ο David Coburn αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF (ο Πρόεδρος επί της παρεμβάσεως του Georg Mayer, ο οποίος του απαντά), Seán Kelly, James Nicholson και Jozo Radoš.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Julian King.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 46 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16 Φεβρουαρίου 2017)

επιτροπή AFCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία των πολιτών (2017/2024(INL))
(γνωμοδότηση: CULT, PETI)

επιτροπή JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις και πολέμους (2017/2023(INL))
(γνωμοδότηση: CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Μαρτίου 2017)

επιτροπή AFCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (2017/2037(INI))
(γνωμοδότηση: REGI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή EMPL

- Η εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη (2017/2039(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

επιτροπή LIBE

- Πτυχές θεμελιωδών δικαιωμάτων της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ: καταπολέμηση του αντιαθιγγανισμού (2017/2038(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή REGI

- Εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16ης Φεβρουαρίου 2017)

επιτροπή AFET

- Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (2017/2029(INI))

- Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική (2017/2027(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

- Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN (2017/2026(INI))

- Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (2017/2025(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

επιτροπή AFET (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες (2017/2028(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ENVI

- Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (2017/2030(INI))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 113 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Μαρτίου 2017)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 72η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2017/2041(INI))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Μαρτίου 2017)

επιτροπή AFCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (2017/2037(INI))
(γνωμοδότηση: REGI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανόνες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων εφαρμοστέοι σε ορισμένες διαδικτυακές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(γνωμοδότηση: ITRE, INTA, IMCO, CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού))


(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16/02/2017)

επιτροπή AFET (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες (2017/2028(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή AFCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία των πολιτών (2017/2024(INL))
(γνωμοδότηση: CULT, PETI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις και πολέμους (2017/2023(INL))
(γνωμοδότηση: CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών (αναδιατύπωση) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(γνωμοδότηση: CULT, LIBE, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού))

Παραπομπή στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή INTA

- Η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια (2016/2149(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: EMPL, JURI, INTA

επιτροπή ENVI

- Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών (2016/2224(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή LIBE

- Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις (COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ECON

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο (05925/2017 - C8-0102/2017 - 2016/0021(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, INTA

- Μερική ανανέωση της σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφια της Ουγγαρίας (07080/2017 - C8-0110/2017 - 2017/0802(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση κανονισμoύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

2) από τους βουλευτές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων (B8-0171/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινώς αποδεκτού νομικού ορισμού της ρητορικής μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0172/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE


14. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 15 Μαρτίου 2017

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 1558/2016)· (*) (αριθ. 1559/2016)· (*) (αριθ. 1560/2016)· (*) (αριθ. 1561/2016)· (*) (αριθ. 1562/2016)· (*) (αριθ. 1563/2016)· Einar Petursson (αριθ. 1564/2016)· (*) (αριθ. 1565/2016)· (*) (αριθ. 1566/2016)· (*) (αριθ. 1567/2016)· (*) (αριθ. 0055/2017)· Panagiotis Leliatsos (αριθ. 0056/2017)· Sari Kantinkoski (αριθ. 0057/2017)· Carina Olsen (αριθ. 0058/2017)· Ismael Antonio López Pérez (αριθ. 0059/2017)· (*) (αριθ. 0060/2017)· Sam Kloos (αριθ. 0061/2017)· Veronika Nyang (αριθ. 0062/2017)· Ivailo Iliev (αριθ. 0063/2017)· (*) (αριθ. 0064/2017)· Luca Lazzati (αριθ. 0065/2017)· (*) (αριθ. 0066/2017)· (*) (αριθ. 0067/2017)· (*) (αριθ. 0068/2017)· (*) (αριθ. 0069/2017)· (*) (αριθ. 0070/2017)· (*) (αριθ. 0071/2017)· (*) (αριθ. 0072/2017)· (*) (αριθ. 0073/2017)· (*) (αριθ. 0074/2017)· (*) (αριθ. 0075/2017)· (*) (αριθ. 0076/2017)· (*) (αριθ. 0077/2017)· (*) (αριθ. 0078/2017)· (*) (αριθ. 0079/2017)· (*) (αριθ. 0080/2017)· (*) (αριθ. 0081/2017)· (*) (αριθ. 0082/2017)· David Gale (αριθ. 0083/2017)· Benjamin Rzepka (αριθ. 0084/2017)· Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (αριθ. 0085/2017)· Jose Manuel Martin Alvarez (αριθ. 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0087/2017)· (*) (αριθ. 0088/2017)· (*) (αριθ. 0089/2017)· (*) (αριθ. 0090/2017)· (*) (αριθ. 0091/2017)· Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (αριθ. 0092/2017)· (*) (αριθ. 0093/2017)· (*) (αριθ. 0094/2017)· (*) (αριθ. 0095/2017)· Leif Lundgren (αριθ. 0096/2017)· Manuela Perteghella (αριθ. 0097/2017)· (*) (αριθ. 0098/2017)· (*) (αριθ. 0099/2017)· (*) (αριθ. 0100/2017)· Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (αριθ. 0101/2017)· Aleko Brazitzov (αριθ. 0102/2017)· (*) (αριθ. 0103/2017)· (*) (αριθ. 0104/2017)· Jeremy Becker (αριθ. 0105/2017)· (*) (αριθ. 0106/2017)· (*) (αριθ. 0107/2017)· (*) (αριθ. 0108/2017)· (*) (αριθ. 0109/2017)· (*) (αριθ. 0110/2017)· (*) (αριθ. 0111/2017)· Samit Shah (αριθ. 0112/2017)· Simon Baraldi (αριθ. 0113/2017)· Simon Baraldi (αριθ. 0114/2017)· (*) (αριθ. 0115/2017)· (*) (αριθ. 0116/2017)· (*) (αριθ. 0117/2017)· (*) (αριθ. 0118/2017)· Vincenzo Solla (αριθ. 0119/2017)· (*) (αριθ. 0120/2017)· Mita Drius (αριθ. 0121/2017)· Michael Morawietz (αριθ. 0122/2017)· (*) (αριθ. 0123/2017)· (*) (αριθ. 0124/2017)· (*) (αριθ. 0125/2017)· (*) (αριθ. 0126/2017)· (*) (αριθ. 0127/2017)· Luis Salan Santos (αριθ. 0128/2017)· Stylianos Vakras (αριθ. 0129/2017)· María Vanesa Catalán González (αριθ. 0130/2017)· Rubén Martínez (αριθ. 0131/2017)· Anne Wilkinson (αριθ. 0132/2017)· (*) (αριθ. 0133/2017)· Ramon Afonso (αριθ. 0134/2017)· Georgios Floras (αριθ. 0135/2017)· Bas Van Tol (αριθ. 0136/2017)· (*) (αριθ. 0137/2017)· Juan Manuel Segarra Mucientes (αριθ. 0138/2017)· (*) (αριθ. 0139/2017)· (*) (αριθ. 0140/2017)· (*) (αριθ. 0141/2017)· (*) (αριθ. 0142/2017)· Marina Suchlich-Naujoks (αριθ. 0143/2017)· (*) (αριθ. 0144/2017)· Amândio Silva (αριθ. 0145/2017)· (*) (αριθ. 0146/2017)· (*) (αριθ. 0147/2017)· (*) (αριθ. 0148/2017)· Fabiano Filippin (αριθ. 0149/2017)· Jürgen Heß (αριθ. 0150/2017)· Hermann Wittwer (αριθ. 0151/2017)· Marco Giovannelli (αριθ. 0152/2017)· (*) (αριθ. 0153/2017)· Antonio Pérez Marrero (αριθ. 0154/2017)· Juan Ramón González Santana (αριθ. 0155/2017)· (*) (αριθ. 0156/2017)· Nicola Guagliardo (αριθ. 0157/2017)· (*) (αριθ. 0158/2017)· (*) (αριθ. 0159/2017)· Damian Macias (αριθ. 0160/2017)· Alberto Arranz Santander (αριθ. 0161/2017)· (*) (αριθ. 0162/2017)· (*) (αριθ. 0163/2017)· Ann Clwyd (αριθ. 0164/2017)· Simon Baraldi (αριθ. 0165/2017).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 15 Μαρτίου 2017 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .


15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 3 έως τις 6 Απριλίου 2017.


17. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 15.30.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου