Zoznam 
Zápisnica
PDF 266kWORD 81k
Štvrtok, 16. marca 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Rámec Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva ***I (rozprava)
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  3.1.Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho
  3.2.Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme
  3.3.Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej
 4.Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (predložené návrhy uznesení)
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Hlasovanie
  6.1.Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho (hlasovanie)
  6.2.Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme (hlasovanie)
  6.3.Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej (hlasovanie)
  6.4.Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (hlasovanie)
  6.5.Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I (hlasovanie)
  6.6.Rámec Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva ***I (hlasovanie)
  6.7.Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva (hlasovanie)
  6.8.Integrovaná politika EÚ pre Arktídu (hlasovanie)
  6.9.Správa o Čiernej Hore za rok 2016 (hlasovanie)
  6.10.Elektronická demokracia v EÚ: potenciál a výzvy (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Pozície Rady v prvom čítaní
 11.Väčšie interpelácie (rozprava)
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Predloženie dokumentov
 14.Petície
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Rámec Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou (prepracované znenie) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Marco Affronte (A8-0150/2016)

Marco Affronte uviedol správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Werner Kuhn v mene skupiny PPE, Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Diane James – nezaradená poslankyňa, Gabriel Mato, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Clara Eugenia Aguilera García, Remo Sernagiotto, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Czesław Hoc, Luke Ming Flanagan, José Blanco López a Nicola Caputo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpili: Julian King a Marco Affronte.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 16.3.2017.


3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 15.3.2017 .)


3.1. Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho

Návrhy uznesenia B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

Geoffrey Van Orden, Soraya Post a Lola Sánchez Caldentey uviedli návrhy uznesení B8-0191/2017, B8-0194/2017 a B8-0196/2017.

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan s procedurálnou námietkou a Geoffrey Van Orden k tomuto prerušeniu.

Pavel Telička a Bogdan Brunon Wenta uviedli návrhy uznesení B8-0200/2017 a B8-0224/2017.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Jonathan Arnott a Dominique Bilde.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian Dan Preda, Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 16.3.2017.


3.2. Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme

Návrhy uznesenia B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

°
° ° °

V súvislosti s touto rozpravou predsedajúca privítala v mene Parlamentu skupinu členov ukrajinského parlamentu, ktorí boli usadení na čestnej galérii.

°
° ° °

Rebecca Harms, Anna Elżbieta Fotyga, Soraya Post, Petras Auštrevičius a Tunne Kelam uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, Marju Lauristin v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Urmas Paet v mene skupiny ALDE a Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Marcus Pretzell v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Sandra Kalniete, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Jasenko Selimovic a Jean-Luc Schaffhauser, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina a Eduard Kukan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 16.3.2017.


3.3. Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej

Návrhy uznesenia B8-0193/2017 B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

Anders Primdahl Vistisen, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Dita Charanzová a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Seán Kelly, Jonathan Arnott a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 16.3.2017.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)


4. Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (2017/2598(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 14. marca 2017 (bod 11 zápisnice zo dňa 14.3.2017)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa a Michaela Šojdrová, v mene skupiny PPE, o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0183/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez a Javier Couso Permuy, v mene skupiny GUE/NGL, o prioritách Únie pre zasadnutia Rady pre ľudské práva v roku 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0184/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD, o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0185/2017);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans a Paavo Väyrynen, v mene skupiny ALDE, o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0186/2017);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post et autres, v mene skupiny S&D, o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0187/2017);

—   Karol Karski, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0188/2017);

—   Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE, o prioritách EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017 (2017/2598(RSP)) (B8-0189/2017).

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 16.3.2017.


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

5. Oznámenie predsedníctva

Vystúpili títo poslanci: António Marinho e Pinto, ktorý pripomenul 39. výročie únosu talianskeho politika Alda Mora, ktorého 9. mája 1978 zavraždili červené brigády, a Olaf Stuger, k vyhláseniam tureckého ministra zahraničných vecí o výsledkoch parlamentných volieb v Holandsku (predsedajúci to vzal na vedomie).

°
° ° °

Predsedajúci oznámil, že Konferencia predsedov schválila žiadosť Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi o predĺženie jeho mandátu o tri mesiace.

Toto predĺženie je potrebné, aby výbor mohol v plnej miere a správne vykonať svoj mandát, ktorý Parlament prijal 8. júna 2016, vzhľadom na množstvo dokumentov, ktoré musí ešte preskúmať, predložených žiadostí o analýzy, ako aj rôzne zainteresované strany, ktoré musí ešte vypočuť.

Parlament vyjadril súhlas s predĺžením mandátu.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Zimbabwe, prípad pastora Evana Mawarireho (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 (2017/2608(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0191/2017

(nahrádzajúci B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0200/2017 a B8-0224/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, József Nagy, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Elmar Brok, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Arne Lietz, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Notis Marias, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski a Jan Zahradil, v mene skupiny ECR;

—   Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Judith Sargentini, Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero, Igor Šoltes a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD;

—   Mario Borghezio, v mene skupiny ENF.

Prijatý (P8_TA(2017)0086)

(Návrh uznesenia B8-0196/2017 sa stal bezpredmetným.)


6.2. Ukrajinskí politickí väzni v Rusku a situácia na Kryme (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 (2017/2596(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0190/2017

(nahrádzajúci B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017 a B8-0221/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Mairead McGuinness, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Jerzy Buzek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Krzysztof Hetman, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Elmar Brok, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Marju Lauristin a Julie Ward, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Zdzisław Krasnodębski a Kosma Złotowski, v mene skupiny ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Bronis Ropė, Igor Šoltes a Davor Škrlec, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2017)0087)


6.3. Filipíny, prípad senátorky Leily M. De Limovej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 (2017/2597(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0193/2017

(nahrádzajúci B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, B8-0225/2017 a B8-0226/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Brian Hayes, David McAllister, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Michaela Šojdrová, Roberta Metsola, Romana Tomc, Patricija Šulin, Maurice Ponga, Sven Schulze, Csaba Sógor, Željana Zovko, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Deirdre Clune, Giovanni La Via, Claude Rolin, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Therese Comodini Cachia, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Elmar Brok, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić a Arne Gericke, v mene skupiny ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen a Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0088)


6.4. Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 a B8-0189/2017 (2017/2598(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0183/2017

(nahrádzajúci B8-0183/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017 a B8-0189/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa a Michaela Šojdrová, v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri a Soraya Post, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Urszula Krupa, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini a Molly Scott Cato, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2017)0089)

(Návrhy uznesenia B8-0184/2017 a B8-0185/2017 sa stali bezpredmetnými.)


6.5. Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Rozprava sa konala 19. mája 2015 (bod 3 zápisnice zo dňa 19.5.2015).

Hlasovanie bolo odložené na zasadnutí zo dňa 20. mája 2015 (bod 10.7 zápisnice zo dňa 20.5.2015).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P8_TA(2017)0090)


6.6. Rámec Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou (prepracované znenie) [COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Marco Affronte (A8-0150/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P8_TA(2017)0091)


6.7. Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva (hlasovanie)

Správa o ústavných, právnych a inštitucionálnych dôsledkoch spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva [2015/2343(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Michael Gahler a Esteban González Pons (A8-0042/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0092)


6.8. Integrovaná politika EÚ pre Arktídu (hlasovanie)

Správa o integrovanej politike Európskej únie pre Arktídu [2016/2228(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajcovia: Urmas Paet a Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0093)

Vystúpenia:

David Coburn pred hlasovaním.


6.9. Správa o Čiernej Hore za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Čiernej Hore za rok 2016 [2016/2309(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Tannock (A8-0050/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0094)


6.10. Elektronická demokracia v EÚ: potenciál a výzvy (hlasovanie)

Správa o elektronickej demokracii v Európskej únii: potenciál a výzvy [2016/2008(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0095)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017 – (2017/2598(RSP)) – RC-B8-0183/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias a Doru-Claudian Frunzulică

Správa: Iuliu Winkler - A8-0141/2015
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică a Seán Kelly

Správa: Marco Affronte - A8-0150/2016
Doru-Claudian Frunzulică a Seán Kelly

Správa: Michael Gahler a Esteban González Pons - A8-0042/2017
Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Stanislav Polčák a Jean-Luc Mélenchon

Správa: Charles Tannock - A8-0050/2017
Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil a Ivan Jakovčić

Správa: Ramón Jáuregui Atondo - A8-0041/2017
Diane James, Notis Marias, Csaba Sógor a Momchil Nekov.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

– Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD) – 06592/1/2017 – COM(2017)0129)

predložené gestorskému výboru: ENVI

– Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD) – 06593/1/2017 – COM(2017)0127)

predložené gestorskému výboru: ENVI

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho pozícií preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 17. marca 2017.


11. Väčšie interpelácie (rozprava)

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-00004/2017/rév1), ktorú predložila Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Spolupráca medzi obchodníkmi s ľuďmi a MVO zapojenými do pátracích a záchranných operácií v Stredozemnom mori (2017/2582(RSP)) (B8-0206/2017)

David Coburn rozvinul otázku.

Julian King (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Notis Marias v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF (predsedajúci k vystúpeniu Georga Mayera, ktorý mu odpovedal), Seán Kelly, James Nicholson a Jozo Radoš.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Julian King.

Rozprava sa skončila.


12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 46 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16. februára 2017)

výbor AFCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Revízia nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (2017/2024(INL))
(stanovisko: CULT, PETI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách (2017/2023(INL))
(stanovisko: CULT (článok 54 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9. marca 2017)

výbor AFCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie (2017/2037(INI))
(stanovisko: REGI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor EMPL

- Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (2017/2039(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, BUDG, CONT)

LIBE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism (2017/2038(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor REGI

- Vykonávanie makroregionálnych stratégií EÚ (COM(2016)0805 - 2017/2040(INI))
(stanovisko: ENVI)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16. februára 2017

výbor AFET

- Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (2017/2029(INI))

- Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou (2017/2027(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Politické vzťahy EÚ so združením ASEAN (2017/2026(INI))

- Politické vzťahy EÚ s Indiou (2017/2025(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor AFET (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách (2017/2028(INI))
(stanovisko: INTA, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ENVI

- Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu (2017/2030(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 113 rokovacieho poriadku)
Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9. marca 2017)

výbor AFET

- Odporúčanie pre Radu k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (2017/2041(INI))

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9. marca 2017)

výbor AFCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie (2017/2037(INI))
(stanovisko: REGI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
(stanovisko: ITRE, INTA, IMCO, CULT (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16. februára 2017)

výbor AFET (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách (2017/2028(INI))
(stanovisko: INTA, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor AFCO (článok 54 rokovacieho poriadku)


- Revízia nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (2017/2024(INL))
(stanovisko: CULT, PETI (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách (2017/2023(INL))
(stanovisko: CULT (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Európsky kódex v oblasti elektronických komunikácií (prepracované znenie) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
(stanovisko: CULT, LIBE, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 104 rokovacieho poriadku))

Pridelenie výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor INTA

- Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov (2016/2149(INI))
predložené gestorskému výboru: AFCO
stanovisko: EMPL, JURI, INTA

výbor ENVI

- Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhaľovaní dôverných informácií spoločností a verejných orgánov (2016/2224(INI))
predložené gestorskému výboru: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, CONT, LIBE, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor LIBE

- Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: CULT, ITRE, LIBE, INTA, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))
7/0048(COD))
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

ECON

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Minamatského dohovoru o ortuti (05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

ITRE, INTA

– Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – maďarský kandidát (07080/2017 – C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov v oblasti spravodlivosti stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

JURI

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o pilieri sociálnych práv (B8-0171/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

stanovisko:

ECON

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení spoločnej právnej definície nenávistného prejavu v Európskej únii (B8-0172/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE


14. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 15. marca 2017

(*) Meno je utajené

(*) (č. 1558/2016); (*) (č. 1559/2016); (*) (č. 1560/2016); (*) (č. 1561/2016); (*) (č. 1562/2016); (*) (č. 1563/2016); Einar Petursson (č. 1564/2016); (*) (č. 1565/2016); (*) (č. 1566/2016); (*) (č. 1567/2016); (*) (č. 0055/2017); Panagiotis Leliatsos (č. 0056/2017); Sari Kantinkoski (č. 0057/2017); Carina Olsen (č. 0058/2017); Ismael Antonio López Pérez (č. 0059/2017); (*) (č. 0060/2017); Sam Kloos (č. 0061/2017); Veronika Nyang (č. 0062/2017); Ivailo Iliev (č. 0063/2017); (*) (č. 0064/2017); Luca Lazzati (č. 0065/2017); (*) (č. 0066/2017); (*) (č. 0067/2017); (*) (č. 0068/2017); (*) (č. 0069/2017); (*) (č. 0070/2017); (*) (č. 0071/2017); (*) (č. 0072/2017); (*) (č. 0073/2017); (*) (č. 0074/2017); (*) (č. 0075/2017); (*) (č. 0076/2017); (*) (č. 0077/2017); (*) (č. 0078/2017); (*) (č. 0079/2017); (*) (č. 0080/2017); (*) (č. 0081/2017); (*) (č. 0082/2017); David Gale (č. 0083/2017); Benjamin Rzepka (č. 0084/2017); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (GEE - Galgos Ethique Europe) (č. 0085/2017); Jose Manuel Martin Alvarez (č. 0086/2017); José Manuel Martín Álvarez (č. 0087/2017); (*) (č. 0088/2017); (*) (č. 0089/2017); (*) (č. 0090/2017); (*) (č. 0091/2017); Rafael Solaguren-Beascoa Fernández (č. 0092/2017); (*) (č. 0093/2017); (*) (č. 0094/2017); (*) (č. 0095/2017); Leif Lundgren (č. 0096/2017); Manuela Perteghella (č. 0097/2017); (*) (č. 0098/2017); (*) (č. 0099/2017); (*) (č. 0100/2017); Tony Venables (ECIT Foundation (Foundation on European Citizens’ Rights, Involvement and Trust)) (č. 0101/2017); Aleko Brazitzov (č. 0102/2017); (*) (č. 0103/2017); (*) (č. 0104/2017); Jeremy Becker (č. 0105/2017); (*) (č. 0106/2017); (*) (č. 0107/2017); (*) (č. 0108/2017); (*) (č. 0109/2017); (*) (č. 0110/2017); (*) (č. 0111/2017); Samit Shah (č. 0112/2017); Simon Baraldi (č. 0113/2017); Simon Baraldi (č. 0114/2017); (*) (č. 0115/2017); (*) (č. 0116/2017); (*) (č. 0117/2017); (*) (č. 0118/2017); Vincenzo Solla (č. 0119/2017); (*) (č. 0120/2017); Mita Drius (č. 0121/2017); Michael Morawietz (č. 0122/2017); (*) (č. 0123/2017); (*) (č. 0124/2017); (*) (č. 0125/2017); (*) (č. 0126/2017); (*) (č. 0127/2017); Luis Salan Santos (č. 0128/2017); Stylianos Vakras (č. 0129/2017); María Vanesa Catalán González (č. 0130/2017); Rubén Martínez (č. 0131/2017); Anne Wilkinson (č. 0132/2017); (*) (č. 0133/2017); Ramon Afonso (č. 0134/2017); Georgios Floras (č. 0135/2017); Bas Van Tol (č. 0136/2017); (*) (č. 0137/2017); Juan Manuel Segarra Mucientes (č. 0138/2017); (*) (č. 0139/2017); (*) (č. 0140/2017); (*) (č. 0141/2017); (*) (č. 0142/2017); Marina Suchlich-Naujoks (č. 0143/2017); (*) (č. 0144/2017); Amândio Silva (č. 0145/2017); (*) (č. 0146/2017); (*) (č. 0147/2017); (*) (č. 0148/2017); Fabiano Filippin (č. 0149/2017); Jürgen Heß (č. 0150/2017); Hermann Wittwer (č. 0151/2017); Marco Giovannelli (č. 0152/2017); (*) (č. 0153/2017); Antonio Pérez Marrero (č. 0154/2017); Juan Ramón González Santana (č. 0155/2017); (*) (č. 0156/2017); Nicola Guagliardo (č. 0157/2017); (*) (č. 0158/2017); (*) (č. 0159/2017); Damian Macias (č. 0160/2017); Alberto Arranz Santander (č. 0161/2017); (*) (č. 0162/2017); (*) (č. 0163/2017); Ann Clwyd (č. 0164/2017); Simon Baraldi (č. 0165/2017).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 15 rokovacieho poriadku 15. marca 2017 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 3. do 6. apríla 2017.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 15.30 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Právne oznámenie