Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 3. april 2017 - StrasbourgEndelig udgave

15. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden april I 2017 (PE 602.068/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

°
° ° °

Formanden meddelte, efter aftale med de politiske grupper og efter formanden for Eurogruppen, Jeroen Dijsselbloems, afvisning af at deltage i forhandlingen den efterfølgende dag om status over den anden revision af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (punkt 88 i PDOJ), at redegørelsen ved formanden for Eurogruppen ville blive erstattet af redegørelser ved Rådet og Kommissionen.

Indlæg af Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer og Pervenche Berès.

Formanden konstaterede, at der var enighed i denne sag, og meddelte, at han ville underrette formanden for Eurogruppen om, at Parlamentet fandt hans indstilling uacceptabel.

°
° ° °

Mandag

Anmodning fra Daniel Caspary og et antal medlemmer, der nåede op over den lave tærskel, om som andet punkt på dagsordenen efter forhandlingen om det europæiske solidaritetskorps (punkt 77 i PDOJ) at opføre en forhandling om Kommissionens svar på skriftelige forespørgsler.

Parlamentet godtog anmodningen.

Tirsdag

Anmodning fra ENF-Gruppen om som femte punkt på dagsordenen efter forhandlingen om revision af FFR (punkterne 65, 89 og 64 i PDOJ), at opføre forhandlingen om betænkning af Richard Ashworth om overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2018 – Sektion I – Europa-Parlamentet, der skulle vedtages i BUDG-udvalget samme dag og var opført under afstemningstiden onsdag (punkt 69 i PDOJ).

Indlæg af Marco Zanni for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (149 for, 160 imod, 13 hverken/eller).

Onsdag

Fælles anmodning fra ALDE-, S&D- og PPE-Gruppen om at opføre et punkt på dagsordenen om situationen i Venezuela.

Indlæg af João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, imod anmodningen.

Talere: for anmodningen:

- Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, der anmodede om, at forhandlingen blev opført som sjette punkt på dagsordenen for eftermiddagen

- Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, der for det første anmodede om, at forhandlingen blev opført som fjerde punkt på dagsordenen for eftermiddagen, og for det andet ønskede, at forhandlingen afsluttedes med indgivelse af beslutningsforslag, der skulle sættes under afstemning under mødeperioden april II, og

- Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der anmodede om, at forhandlingen blev opført som femte punkt på dagsordenen for eftermiddagen, uden indgivelse af beslutningsforslag.

Parlamentet godtog den fælles anmodning. Puntet ville således blive opført på dagsordenen.

Parlamentet stemte derefter om, hvornår forhandlingen skulle finde sted.

- Parlamentet forkastede ALDE-Gruppens anmodning.

- Parlamentet forkastede S&D-Gruppens anmodning ved VE (104 for, 147 imod, 51 hverken/eller).

- Parlamentet godtog den første anmodning fra PPE-Gruppen. Forhandlingen opførtes således på dagsordenen som fjerde punkt for eftermiddagen.

Parlamentet godkendte ved VE (187 for, 105 imod, 25 hverken/eller) PPE-Gruppens anden anmodning. Forhandlingen ville således blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat til afstemning under mødeperioden april II.

Indlæg af Edouard Ferrand.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse