Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 3 април 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Съобщение на председателството
 5.Състав на Парламента
 6.Състав на политическите групи
 7.Проверка на пълномощията
 8.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 13.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 14.Внесени документи
 15.Ред на работа
 16.Европейски корпус за солидарност (разискване)
 17.Отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор (разискване)
 18.Трафик на хора (разискване)
 19.Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (разискване)
 20.Състав на комисиите и делегациите
 21.Измамни практики в месопреработвателния сектор в Бразилия (разискване)
 22.Характеристики на риболовните кораби ***I (разискване)
 23.Жените и тяхната роля в селските райони (кратко представяне)
 24.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (195 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (57 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (88 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (25 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (288 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (69 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (408 kb)
Правна информация