Показалец 
Протокол
PDF 288kWORD 88k
Понеделник, 3 април 2017 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Съобщение на председателството
 5.Състав на Парламента
 6.Състав на политическите групи
 7.Проверка на пълномощията
 8.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 13.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 14.Внесени документи
 15.Ред на работа
 16.Европейски корпус за солидарност (разискване)
 17.Отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор (разискване)
 18.Трафик на хора (разискване)
 19.Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (разискване)
 20.Състав на комисиите и делегациите
 21.Измамни практики в месопреработвателния сектор в Бразилия (разискване)
 22.Характеристики на риболовните кораби ***I (разискване)
 23.Жените и тяхната роля в селските райони (кратко представяне)
 24.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


2. Изявления на председателството

Председателят предаде съболезнованията на Парламента на колумбийския народ и на семействата на жертвите на калното свлачище в град Moкoa на 2 април 2017 г.

Председателят предаде съболезнованията на Парламента на руския народ и на семействата на жертвите на атентата в Санкт Петербург днес, 3 април 2017 г.

°
° ° °

Председателят изрази съжаление относно решението на председателя на Еврогрупата Йерун Дейселблум да не участва в утрешното разискване относно положението с втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (точка 88 от окончателния проект на дневен ред).


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


4. Съобщение на председателството

В съответствие с член 166 от Правилника за дейността на ЕП и след като изслуша заинтересования член на ЕП, председателят реши да наложи санкция на Piernicola Pedicini за използването на обиден език по отношение на други членове на ЕП по време на изказването си в пленарна зала на 14 март 2017 г. Санкцията се състои в лишаване от право на надбавка за дневни разходи за срок от два дни. Решението е съобщено на заинтересования член на ЕП.


5. Състав на Парламента

Vicky Maeijer уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 16 март 2017 г.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответните национални органи.


6. Състав на политическите групи

Jacek Saryusz-Wolski вече не е член на групата PPE и се числи към независимите членове на ЕП, считано от 23 март 2017 г.


7. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси Парламентът реши да утвърди мандата на Arndt Kohn, считано от 24 февруари 2017 г.


8. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на няколко комисии за започване на междуинституционални преговори в съответствие с член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Докладчик: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- комисия REGI, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Докладчик: Искра Михайлова ( A8-0070/2017)

- комисия IMCO, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите (текст от значение за ЕИП) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Докладчик: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- комисия JURI, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Докладчик: Max Andersson ( A8-0097/2017)

- комисия JURI, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Докладчик: Max Andersson (A8-0102/2017)

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Докладчик: Sofia Sakorafa ( A8-0112/2017)

- комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал и Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- комисия BUDG, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- комисия BUDG, въз основа на доклада относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

В съответствие с член 69в, параграф 2 членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма до вторник, 4 април 2017 г., в полунощ, поставянето на гласуване на решенията за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на този краен срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 5 април 2017 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))


10. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии информира председателя на Парламента, че не са повдигнати възражения срещу:

- препоръката на комисията ECON да не се повдигат възражения срещу делегирания регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи

Ако в срок от двадесет и четири часа не бъдат повдигнати възражения срещу тази препоръка от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, тя ще се счита за одобрена. В противен случай тя ще бъде подложена на гласуване.

Препоръката е достъпна на сайта Europarl.


11. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000003/2017), зададен от Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo и Milan Zver, към Комисията: Отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017);

- (O-000016/2017), зададен от Roberta Metsola и Pál Csáky, от името на групата PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy и Elly Schlein, от името на групата S&D, Cecilia Wikström и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis и Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Международен ден на ромите (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017);

- (O-000017/2017), зададен от Roberta Metsola и Pál Csáky, от името на групата PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy и Elly Schlein, от името на групата S&D, Cecilia Wikström и Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis и Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Международен ден на ромите (2017/2614(RSP) (B8-0208/2017);

- (O-000020/2017), зададен от Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, към Комисията: Европейски корпус за солидарност (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017);

- (O-000022/2017), зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Европейски корпус за солидарност (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017);

- (O-000024/2017), зададен от Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel и Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, към Комисията: Трафик на хора (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017);

- (O-000025/2017), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Измамни практики в месопреработвателния сектор в Бразилия (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017);

- (O-000027/2017), зададен от Vilija Blinkevičiūtė, от името на комисията FEMM, към Съвета: Препоръка до Съвета относно Комисията за положението на жените (2017/2644(RSP)) (B8-0214/2017).


12. Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)

Беше внесено следното записване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (член 130б от Правилника за дейността):

- (O-000011/2017), зададен от Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea и Marco Valli, от името на групата EFDD, към Комисията: Трагичното положение на Земята на огньовете и нейните жители (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017).


13. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия през септември 2016 г., първата и втората месечна сесия през ноември 2016 г. и месечната сесия през януари 2017 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) №45/2001 и Решение №1247/2002/ЕО (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG, JURI

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на делегирани актове (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент(ЕС)№560/2014 на Съвета от 6май2014г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

REGI

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Кралство Дания и Европол (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение. В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, ENVI, REGI

- Проект за коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет за 2017 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- ***I Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - IMCO - Докладчик: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Доклад относно проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2215(INI)) - EMIS - Докладчици: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - ECON и LIBE - Докладчици: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - LIBE - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Доклад относно жените и тяхната роля в селските райони (2016/2204(INI)) - AGRI - FEMM - Докладчици: Maria Lidia Senra Rodríguez и Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - LIBE - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 — 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - CULT - Докладчик: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - EMPL - Докладчик: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - LIBE - Докладчик: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Доклад относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (2016/2222(INI)) - ENVI - Докладчик: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - LIBE - Докладчик: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия и за замяна на Решение 2014/911/ЕС (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Доклад относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония и за замяна на решения 2014/731/ЕС, 2014/743/ЕС и 2014/744/ЕС (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - LIBE - Докладчик: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия и за замяна на решения 2010/689/ЕС, 2011/472/ЕС, 2011/715/ЕС, 2011/887/ЕС, 2012/58/ЕС, 2012/299/ЕС, 2012/445/ЕС, 2012/673/ЕС, 2013/3/ЕС, 2013/148/ЕС, 2013/152/ЕС и 2014/410/ЕС (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - LIBE - Докладчик: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия и за замяна на решения 2010/682/ЕС, 2010/758/ЕС, 2011/355/ЕС, 2011/434/ЕС, 2011/888/ЕС, 2012/46/ЕС, 2012/446/ЕС, 2012/672/ЕС, 2012/710/ЕС, 2013/153/ЕС, 2013/229/ЕС и 2013/792/ЕС (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - LIBE - Докладчик: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария и за замяна на решения 2010/559/ЕС, 2011/387/ЕС, 2011/547/ЕС, 2012/236/ЕС, 2012/664/ЕС, 2012/713/ЕС, 2013/230/ЕС, 2013/692/ЕС и 2014/264/ЕС (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - LIBE - Докладчик: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - BUDG - Докладчици: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - BUDG - Докладчици: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (2017/2051(INI)) - BUDG - Докладчици: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - ENVI - Докладчик: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - ENVI - Докладчик: Peter Liese (A8-0069/2017)


15. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през април I 2017 г. (PE 602.068/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

°
° ° °

Със съгласието на политическите групи и вследствие на отказа на председателя на Еврогрупата Йерун Дейселблум да участва в утрешното разискване относно положението с втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (точка 88 от окончателния проект на дневен ред), председателят съобщи, че изявлението на председателя на Еврогрупата ще бъде заменено от изявления на Съвета и Комисията.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Notis Marias, от името на групата ECR, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer и Pervenche Berès.

Констатирайки наличието на единодушие по въпроса, председателят обяви, че ще съобщи на председателя на Еврогрупата, че Парламентът счита неговото отношение за неприемливо.

°
° ° °

Понеделник

Искане от Daniel Caspary и други членове на ЕП, чийто брой достига ниския праг, за вписване като втора точка в дневния ред, след разискването относно Европейския корпус за сигурност (точка 77 от окончателния проект на дневен ред), на разискване относно отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор.

Парламентът одобрява искането.

Вторник

Искане от групата ENF за вписване като пета точка в дневния ред, след общото разискване относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка (точки 65, 89 и 64 от окончателния проект на дневен ред), на разискване относно доклада Richard Ashworth относно прогнозите за приходите и разходите за финансовата 2018 година - Раздел І - Европейски парламент, което се предвижда да бъде прието в комисията BUDG днес и което е вписано във времето за гласуването в сряда (точка 69 от окончателния проект на дневен ред).

Изказа се Marco Zanni, от името на групата ENF, който обоснова искането.

Чрез AN (149 гласа „за“, 160 гласа „против“, 13 въздържали се) Парламентът отхвърли искането.

Сряда

Съвместно искане от групите ALDE, S&D и PPE за вписване в дневния ред на разискване относно положението във Венецуела.

Изказа се João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, против искането.

Изказаха се: за да обосноват искането:

- Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, която поиска разискването да бъде вписано като шеста точка за следобед,

- Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който поиска, на първо място, разискването да бъде вписано като четвърта точка за следобед, а на второ място, то да приключи с внасянето на предложения за резолюции, които да бъдат подложени на гласуване по време на втората месечна сесия през април, и

- Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която поиска разискването да бъде вписано като пета точка за следобед, без внасяне на предложения за резолюции.

Парламентът одобри съвместното искане. Точката е вписана в дневния ред.

След това Парламентът гласува по въпроса за времето на провеждане на разискването.

- Парламентът отхвърли искането на групата ALDE.

- Чрез VE (104 гласа „за“, 147 гласа „против“, 51 въздържали се) Парламентът отхвърли искането на групата S&D.

- Парламентът одобри първото искане на групата PPE. Разискването е вписано в дневния ред като четвърта точка за следобед.

Чрез VE (187 гласа „за“, 105 гласа „против“, 25 въздържали се) Парламентът одобри второто искане на групата PPE. Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване по време на втората месечна сесия през април.

Изказа се Edouard Ferrand.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


16. Европейски корпус за солидарност (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000020/2017), зададен от Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, към Комисията: Европейски корпус за солидарност (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000022/2017), зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Европейски корпус за солидарност (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Petra Kammerevert и Marita Ulvskog развиха въпросите.

Tibor Navracsics (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Sabine Verheyen, от името на групата PPE, Silvia Costa, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka и Bogdan Brunon Wenta.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Maria Grapini, Notis Marias, Victor Negrescu и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Tibor Navracsics.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Petra Kammerevert, от името на комисията CULT, относно Европейския корпус за солидарност (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 6.4.2017 г г.


17. Отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000003/2017), зададен от Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela, Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle, Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn, Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt, Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas, Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea, Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio, De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal, Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora, Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer, Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta, Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Maydell, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo et Milan Zver, към Комисията: Отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017)

Daniel Caspary разви въпроса.

Tibor Navracsics (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tibor Szanyi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marisa Matias, Tania González Peñas, Geoffrey Van Orden и Jonathan Arnott

Изказа се Tibor Navracsics.

Разискването приключи.


18. Трафик на хора (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000024/2017), зададен от Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber и Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano и Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Мария Габриел и Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, към Комисията: Трафик на хора (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh и Anna Maria Corazza Bildt развиха въпроса.

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Alessandra Mussolini, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Margot Parker, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, и Liliana Rodrigues.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez и Elena Valenciano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou и Silvia Costa.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.


19. Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (разискване)

Доклад относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори [2016/2222(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Kateřina Konečná представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Tiziana Beghin (докладчик по становището на комисията INTA), Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията AGRI), Alberto Cirio, от името на групата PPE, Paul Brannen, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arne Gericke, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Elisabeth Köstinger, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho и Annie Schreijer-Pierik.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García и José Inácio Faria.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Момчил Неков и Karin Kadenbach.

Изказаха се: Karmenu Vella и Kateřina Konečná.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 4.4.2017 г г.


20. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ECR следните искания за назначаване:

- Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия: Николай Бареков на мястото на Daniel Dalton

- Делегация за връзки с Беларус: Tomasz Piotr Poręba

- Делегация за връзки с Иран: Николай Бареков напуска мястото си.

- Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Николай Бареков на мястото на Tomasz Piotr Poręba

- Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Tomasz Piotr Poręba

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


21. Измамни практики в месопреработвателния сектор в Бразилия (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000025/2017), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Измамни практики в месопреработвателния сектор в Бразилия (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Mairead McGuinness, от името на групата PPE, Jean-Paul Denanot, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly и Tom Vandenkendelaere.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir и Paolo De Castro.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


22. Характеристики на риболовните кораби ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно характеристиките на риболовните кораби (преработен) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

Werner Kuhn представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Clara Eugenia Aguilera García, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Ricardo Serrão Santos и Czesław Hoc.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Igor Šoltes.

Изказаха се: Karmenu Vella и Werner Kuhn.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 4.4.2017 г г.


23. Жените и тяхната роля в селските райони (кратко представяне)

Доклад относно жените и тяхната роля в селските райони [2016/2204(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Marijana Petir и Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

Maria Lidia Senra Rodríguez и Marijana Petir направиха представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Seán Kelly и Nicola Caputo.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 4.4.2017 г г.


24. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

José Inácio Faria, Момчил Неков, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nicola Caputo, Julie Ward, Emilian Pavel и Victor Negrescu.


25. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 602.068/OJMA).


26. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.35 ч.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dati, Dodds, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Правна информация - Политика за поверителност