Seznam 
Zápis
PDF 269kWORD 84k
Pondělí, 3. dubna 2017 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Sdělení předsednictví
 5.Složení Parlamentu
 6.Členství v politických skupinách
 7.Ověření pověřovacích listin
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 12.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 13.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 14.Předložení dokumentů
 15.Plán práce
 16.Evropský sbor solidarity (rozprava)
 17.Odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení (rozprava)
 18.Obchodování s lidmi (rozprava)
 19.Palmový olej a odlesňování deštných pralesů (rozprava)
 20.Členství ve výborech a delegacích
 21.Podvodné praktiky v odvětví produkce masa v Brazílii (rozprava)
 22.Parametry rybářských plavidel ***I (rozprava)
 23.Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech (krátké přednesení)
 24.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda vyjádřil soustrast Parlamentu kolumbijskému lidu a rodinám obětí sesuvu půdy ve městě Mocoa, ke kterému došlo dne 2. dubna 2017.

Předseda vyjádřil soustrast Parlamentu ruskému lidu a rodinám obětí atentátu, který byl dnes, 3. dubna 2017, spáchán v Petrohradě.

°
° ° °

Předseda vyjádřil politování nad rozhodnutím předsedy Euroskupiny Jeroena Dijsselbloema nezúčastnit se zítřejší rozpravy o stavu druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (bod 88 PDOJ).


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


4. Sdělení předsednictví

Předseda se v souladu s článkem 166 jednacího řádu a poté, co vyslechl dotčeného poslance, rozhodl, že uloží Piernicolovi Pedicinimu sankci za to, že ve svém vystoupení v plénu dne 14. března 2017 urážlivým způsobem hovořil o jiných poslacích. Saknce má formu ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu dvou dnů. Rozhodnutí bylo oznámeno dotčenému poslanci.


5. Složení Parlamentu

Vicky Maeijer písemně oznámila, že s platností od 16. března 2017 odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil uvolnění jejího mandátu s platností od tohoto dne a informoval o této skutečnosti příslušné vnitrostátní orgány.


6. Členství v politických skupinách

Jacek Saryusz-Wolski již není členem skupiny PPE a zasedá mezi nezařazenými poslanci s platností od 23. března 2017.


7. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil s platností ode dne 24. února 2017 platnost mandátu Arndta Kohna.


8. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Zpravodaj: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- výbor REGI na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- výbor IMCO na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Zpravodajka: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- výbor JURI na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Zpravodaj: Max Andersson (A8-0097/2017)

- výbor JURI na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Zpravodaj: Max Andersson (A8-0102/2017)

- výbor ITRE na základě zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Zpravodajka: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- výbor ECON s na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- výbor BUDG na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- výbor BUDG na základě zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 16. dubna 2014, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do zítřejšího dne, úterý 4. dubna 2017, do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 5. dubna 2017 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))


10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka vůči:

- doporučení výboru ECON nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nejnižší prahové hodnoty nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je dostupné na internetových stránkách Europarl.


11. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000003/2017), kterou pokládají Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo a Milan Zver Komisi: Odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017);

- (O-000016/2017), kterou pokládají Roberta Metsola et Pál Csáky, au nom du groupe PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Elly Schlein za skupinu S&D, Cecilia Wikström a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun a Rebecca Harms za skupinue Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis a Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL Radě: Mezinárodní den Romů (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017);

- (O-000017/2017), kterou pokládají Roberta Metsola et Pál Csáky, au nom du groupe PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Elly Schlein za skupinu S&D, Cecilia Wikström a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun a Rebecca Harms za skupinue Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis a Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL Komisi: Mezinárodní den Romů (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017);

- (O-000020/2017), kterou pokládá Petra Kammerevert za výbor CULT Komisi: Evropský sbor solidarity (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017);

- (O-000022/2017), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL: Evropský sbor solidarity (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017);

- (O-000024/2017), kterou pokládají Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel a Cristian Dan Preda za skupinu PPE Komisi: Obchodování s lidmi (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017);

- (O-000025/2017), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Podvodné praktiky v odvětví produkce masa v Brazílii (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017);

- (O-000027/2017), kterou pokládá Vilija Blinkevičiūtė za výbor FEMM Radě: Doporučení Radě ohledně Komise pro postavení žen (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017).


12. Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byla předložena závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

- (O-000011/2017), kterou pokládají Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea a Marco Valli za skupinu EFDD Komisi: Závažná interpelace – Tragická situace „země ohňů“ a jejích obyvatel (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017).


13. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském zářijovém a prvním a druhém listopadovém a letošním lednovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG, JURI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

REGI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Dánským královstvím a Evropským policejním úřadem (Europol) ze strany Europolu (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem. Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Spojenému království, Kypru a Portugalsku (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Zpráva o vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (2016/2215(INI)) - výbor EMIS - Zpravodajové: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE – Zpravodajové: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Zpráva o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech (2016/2204(INI)) - výbor AGRI - výbor FEMM - Zpravodajky: Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - výbor CULT - Zpravodaj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Zpráva o palmovém oleji a likvidaci deštných pralesů (2016/2222(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Lotyšsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/911/EU (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku, které nahrazuje nařízení 2014/731/EU, 2014/743/EU a 2014/744/EU (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii a o nahrazení rozhodnutí 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU a 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku a o nahrazení rozhodnutí Rady 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU a 2013/792/EU (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku a o nahrazení rozhodnutí Rady 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (2017/2051(INI)) - výbor BUDG - Zpravodajové: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Dame Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Peter Liese (A8-0069/2017)


15. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního dubnového plenárního zasedání (PE 602.068/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

°
° ° °

Předseda se souhlasem politických skupin a v návaznosti na odmítnutí předsedy Euroskupiny Jeroena Dijsselbloema zúčastnit se zítřejší, úterní rozpravy o stavu druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (bod 88 PDOJ) oznámil, že prohlášení předsedy Europskupiny bude nahrazeno prohlášeními Rady a Komise.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Notis Marias za skupinu ECR, Marcel de Graaff za skupinu ENF, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Marco Valli za skupinu EFDD, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer a Pervenche Berès.

Předseda konstatoval, že na danou věc panuje jednotný názor, a oznámil, že bude předsedu Euroskupiny informovat o tom, že Parlament považuje jeho chování za nepřípustné.

°
° ° °

Pondělí

Žádost, kterou předložil Daniel Caspary a poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o odpovědech Komise na otázky k písemnému zodpovězení jako druhý bod po rozpravě o Evropském sboru solidarity (bod 77 PDOJ).

Parlament žádost schválil.

Úterý

Žádost skupiny ENF, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o zprávě Richarda Ashwortha o odhadu příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2018 – oddíl I – Evropský parlament, kterou má výbor BUDG přijmout v pondělí a která je zařazena do středečního hlasování (bod 69 PDOJ) jako pátý bod po společné rozpravě o revizi VFR (body 65, 89 a 64 PDOJ).

Vystoupil Marco Zanni za skupinu ENF s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (149 pro, 160 proti, 13 se zdrželo).

Středa

Společná žádost skupin ALDE, S&D a PPE, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o situaci ve Venezuele.

Vystoupil João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL proti žádosti.

Vystoupili ve prospěch žádosti:

- Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE s žádostí, aby byla rozprava zařazena na odpolední pořad jednání jako šestý bod,

- Cristian Dan Preda za skupinu PPE zaprvé s žádostí, aby byla rozprava zařazena na odpolední pořad jednání jako čtvrtý bod, a zadruhé, aby bylo možné na závěr rozpravy předložit návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo na druhém dubnovém dílčím zasedání, a

- Maria João Rodrigues za skupinu S&D s žádostí, byla rozprava zařazena na odpolední pořad jednání jako pátý bod bez možnosti předložit návrhy usnesení.

Parlament společnou žádost schválil. Bod byl zařazena na pořad jednání.

Parlament poté hlasoval o tom, kdy se rozprava bude konat.

- Parlament zamítl žádost skupiny ALDE.

- Parlament zamítl žádost skupiny S&D EH (104 pro, 147 proti, 51 se zdrželo).

- Parlament schválil první žádost skupiny PPE. Rozprava je zařazena na odpolední pořad jednání jako čtvrtý bod.

Parlament schválil druhou žádost skupiny PPE EH (187 pro, 105 proti, 25 se zdrželo). Na závěr rozpravy budou předloženy návrhy usnesení, o kterých se bude hlasovat na druhém dubnovém dílčím zasedání.

Vystoupil Edouard Ferrand.

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


16. Evropský sbor solidarity (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000020/2017), kterou pokládá Petra Kammerevert za výbor CULT Komisi: Evropský sbor solidarity (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000022/2017), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Evropský sbor solidarity (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Petra Kammerevert a Marita Ulvskog rozvinuly otázky.

Tibor Navracsics (člen Komise) odpověděl na otázky.

Vystoupili: Sabine Verheyen za skupinu PPE, Silvia Costa za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Dominique Bilde za skupinu ENF, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka a Bogdan Brunon Wenta.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Maria Grapini, Notis Marias, Victor Negrescu a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupil Tibor Navracsics.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Petra Kammerevert za výbor CULT o evropském sboru solidarity (2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 6.4.2017.


17. Odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000003/2017), kterou pokládají Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela, Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle, Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn, Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt, Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas, Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea, Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio, De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal, Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora, Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer, Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta, Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Maydell, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo a Milan Zver Komisi: Odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017)

Daniel Caspary rozvinul otázku.

Tibor Navracsics (člen Komise) odpověděl na otázku.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tibor Szanyi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marisa Matias, Tania González Peñas, Geoffrey Van Orden a Jonathan Arnott.

Vystoupil Tibor Navracsics.

Rozprava skončila.


18. Obchodování s lidmi (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000024/2017), kterou pokládají Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber a Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano a Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel a Cristian Dan Preda za skupinu PPE Komisi: Obchodování s lidmi (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh a Anna Maria Corazza Bildt rozvinuly otázku.

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Alessandra Mussolini za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, a Liliana Rodrigues.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez a Elena Valenciano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou a Silvia Costa.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.


19. Palmový olej a odlesňování deštných pralesů (rozprava)

Zpráva o palmovém oleji a odlesňování deštných pralesů [2016/2222(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Kateřina Konečná uvedla zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Tiziana Beghin (zpravodajka výboru INTA), Florent Marcellesi (zpravodaj výboru AGRI), Alberto Cirio za skupinu PPE, Paul Brannen za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arne Gericke, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Elisabeth Köstinger, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho a Annie Schreijer-Pierik.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García a José Inácio Faria.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov a Karin Kadenbach.

Vystoupili: Karmenu Vella a Kateřina Konečná.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 4.4.2017.


20. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádosti o jmenování:

- delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: Nikolay Barekov, kterým je nahrazen Daniel Dalton

- delegace pro vztahy s Běloruskem: Tomasz Piotr Poręba

- delegace pro vztahy s Íránem: Nikolay Barekov již není členem

- delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Nikolay Barekov, kterým je nahrazen Tomasz Piotr Poręba

- delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Tomasz Piotr Poręba

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


21. Podvodné praktiky v odvětví produkce masa v Brazílii (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000025/2017), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Podvodné praktiky v odvětví produkce masa v Brazílii (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski rozvinul otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Mairead McGuinness za skupinu PPE, Jean-Paul Denanot za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, Ulrike Müller za skupinu ALDE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly a Tom Vandenkendelaere.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir a Paolo De Castro.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


22. Parametry rybářských plavidel ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

Werner Kuhn uvedl zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Clara Eugenia Aguilera García za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Ricardo Serrão Santos a Czesław Hoc.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Igor Šoltes.

Vystoupili: Karmenu Vella a Werner Kuhn.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 4.4.2017.


23. Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech (krátké přednesení)

Zpráva o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech [2016/2204(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Marijana Petir a Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

Maria Lidia Senra Rodríguez a Marijana Petir uvedly zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Seán Kelly a Nicola Caputo.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 4.4.2017.


24. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

José Inácio Faria, Momchil Nekov, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nicola Caputo, Julie Ward, Emilian Pavel a Victor Negrescu.


25. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 602.068/OJMA).


26. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:35.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dati, Dodds, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Právní upozornění