Indeks 
Protokol
PDF 269kWORD 83k
Mandag den 3. april 2017 - StrasbourgEndelig udgave
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Parlamentets sammensætning
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 12.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)
 13.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 14.Modtagne dokumenter
 15.Arbejdsplan
 16.Det europæiske solidaritetskorps (forhandling)
 17.Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler (forhandling)
 18.Menneskehandel (forhandling)
 19.Palmeolie og rydning af regnskove (forhandling)
 20.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 21.Svigagtig praksis i den brasilianske kødsektor (forhandling)
 22.Fiskerfartøjers karakteristika ***I (forhandling)
 23.Kvinder og deres rolle i landdistrikterne (kortfattet forelæggelse)
 24.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Erklæringer fra formanden

Formanden kondolerede på vegne af Parlamentet det colombianske folk og familierne til ofrene for det mudderskred, der ramte byen Mocoa den 2. april 2017.

Formanden kondolerede på vegne af Parlamentet det russiske folk og familierne til ofrene for attentatet, der ramte Skt. Petersborg i dag den 3. april 2017.

°
° ° °

Formanden beklagede formanden for Eurogruppen, Jeroen Dijsselbloems, beslutning om ikke at deltage i forhandlingen den efterfølgende dag om status over den anden revision af det økonomiske tilpasningprogram for Grækenland (punkt 88 i PDOJ).


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Meddelelse fra formanden

Formanden havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 166 og efter høring af det berørte medlem besluttet at pålægge Piernicola Pedicini en sanktion for under sit indlæg på plenarmødet den 14. marts 2017 at have anvendt fornærmende sprogbrug over for andre medlemmer. Sanktionen omfattede fratagelse af retten til dagpenge i to dage. Afgørelsen var blevet meddelt det berørte medlem.


5. Parlamentets sammensætning

Vicky Maeijer havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 16. marts 2017.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, at mandatet var ledigt med virkning fra den pågældende dato og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.


6. De politiske gruppers sammensætning

Jacek Saryusz-Wolski var ikke længere medlem af PPE-Gruppen og var at finde blandt løsgængerne med virkning fra den 23. marts 2017.


7. Valgs prøvelse

På forslag af JURI besluttede Parlamentet at godkende Arndt Kohns mandat med virkning fra den 24. februar 2017.


8. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)). Ordfører: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- REGI, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD)). Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

- IMCO, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning direktiv om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (EØS-relevant tekst) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)). Ordfører: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

- JURI, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte former for anvendelse af værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede, og om ændring af direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD)). Ordfører: Max Andersson (A8-0097/2017)

- JURI, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde, svagsynede eller på anden måde læsehandicappede (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)). Ordfører: Max Andersson (A8-0102/2017)

- ITRE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes af flere medlemsstater (COM(2016)0662 - C8-0421/2016 – 2016/0325(COD)). Ordfører: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

- ECON, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD)). Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

- BUDG, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjelande (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD)). Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- BUDG, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)). Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017).

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden midnat den efterfølgende dag, tirsdag den 4. april 2017, skriftligt anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 5. april 2017 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikkebindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU (00003/2017/LEX - C8-0127/2017 - 2016/0031(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU (00015/2017/LEX - C8-0125/2017 - 2012/0267(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (00014/2017/LEX - C8-0124/2017 - 2012/0266(COD))


10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, Parlamentets formand, at der ikke var gjort indsigelse imod:

- henstillingen fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed

Hvis hverken en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for en frist på fireogtyve timer gør indsigelse mod denne henstilling, betragtes den som vedtaget. I modsat fald sættes den under afstemning.

Henstillingen forelå på Europarl.


11. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000003/2017) af Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo et Milan Zver, til Kommissionen: Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017)

- (O-000016/2017) af Roberta Metsola og Pál Csáky, for PPE-Gruppen, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy og Elly Schlein, for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström og Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun og Rebecca Harms, for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis et Eleonora Forenza, for GUE/NGL-Gruppen, til Rådet: International romadag (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017)

- (O-000017/2017) af Roberta Metsola og Pál Csáky, for PPE-Gruppen, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy og Elly Schlein, for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström og Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun og Rebecca Harms, for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis og Eleonora Forenza, for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: International romadag (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017)

- (O-000020/2017) af Petra Kammerevert, for CULT, til Kommissionen: Det europæiske solidaritetskorps (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

- (O-000022/2017) af Thomas Händel, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, til Kommissionen: Det europæiske solidaritetskorps (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

- (O-000024/2017) af Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke og Judith Sargentini, for Verts/ALE-Gruppen, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz og Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber og Petras Auštrevičius, for ALDE-Gruppen, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano og Iratxe García Pérez, for S&D-Gruppen, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel og Cristian Dan Preda, for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Menneskehandel (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

- (O-000025/2017) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: Svigagtig praksis i den brasilianske kødsektor (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

- (O-000027/2017) af Vilija Blinkevičiūtė, for FEMM, til Rådet: Henstilling til Rådet om Kommissionen for Kvinders Status (CSW) (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017).


12. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtaget dokument)

Der var indgivet følgende større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (forretningsordenens artikel 130b):

- (O-000011/2017) af Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea og Marco Valli, for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: Den tragiske situation i det såkaldte ildland og for dets indbyggerne (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017).


13. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne i september 2016, november I 2016, november II 2016 og januar 2017 forelå på Europarl.


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2010/40/EU for så vidt angår perioden for vedtagelse af delegerede retsakter (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

REGI

- Udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europol) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Europol (07281/2017 - C8-0120/2017 - 2017/0803(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag. Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 307 ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, ENVI, REGI

- Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2017, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og Portugal (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)) - IMCO - Ordfører: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

- Beretning om undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien (2016/2215(INI)) – Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien - Ordførere: Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-varemærker (kodificeret udgave) (kodifikation) (COM(2016)0702 - C8-0439/2016 - 2016/0345(COD)) - JURI - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) - ECON og LIBE - Ordførere: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og forordning (EU) nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)) - LIBE - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- Betænkning om kvinder og deres rolle i landdistrikterne (2016/2204(INI)) – AGRI og FEMM – Ordførere: Maria Lidia Senra Rodríguez, Marijana Petir (A8-0058/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet (COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)) - LIBE - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 (COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)) - CULT - Ordfører: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)) - EMPL - Ordfører: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD)) - LIBE - Ordfører: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

- Betænkning om palmeolie og rydning af regnskove (2016/2222(INI)) - ENVI - Ordfører: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om anvendelsen af bestemmelserne i Schengenreglerne for så vidt angår Schengeninformationssystemet i Republikken Kroatien (COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)) - LIBE - Ordfører: Nuno Melo (A8-0073/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer med undtagelse af de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer for så vidt angår de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af selskabsretten (kodifikation) (COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)) - JURI - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Letland af fingeraftryksdata og om erstatning af afgørelse 2014/911/EU (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)) - LIBE - Ordfører: Claude Moraes (A8-0089/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse elektronisk udveksling med Malta, Cypern og Estland af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)) - LIBE - Ordfører: Maria Grapini (A8-0090/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien af DNA-oplysninger og om erstatning af afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)) - LIBE - Ordfører: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Slovakiet, Bulgarien, Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Litauen, Nederlandene, Ungarn, Cypern, Estland, Malta, Rumænien og Finland af fingeraftryksdata og om erstatning af afgørelse 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU og 2013/792/EU (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)) - LIBE - Ordfører: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU og 2014/264/EU (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)) - LIBE - Ordfører: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)) - BUDG - Ordførere: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

- Henstilling om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)) - BUDG - Ordførere: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (2017/2051(INI)) - BUDG udvalg - Ordførere: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)) - ENVI - Ordfører: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU (10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)) - ENVI - Ordfører: Peter Liese (A8-0069/2017)


15. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden april I 2017 (PE 602.068/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

°
° ° °

Formanden meddelte, efter aftale med de politiske grupper og efter formanden for Eurogruppen, Jeroen Dijsselbloems, afvisning af at deltage i forhandlingen den efterfølgende dag om status over den anden revision af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (punkt 88 i PDOJ), at redegørelsen ved formanden for Eurogruppen ville blive erstattet af redegørelser ved Rådet og Kommissionen.

Indlæg af Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Nikolaos Chountis, Alain Lamassoure, Reinhard Bütikofer og Pervenche Berès.

Formanden konstaterede, at der var enighed i denne sag, og meddelte, at han ville underrette formanden for Eurogruppen om, at Parlamentet fandt hans indstilling uacceptabel.

°
° ° °

Mandag

Anmodning fra Daniel Caspary og et antal medlemmer, der nåede op over den lave tærskel, om som andet punkt på dagsordenen efter forhandlingen om det europæiske solidaritetskorps (punkt 77 i PDOJ) at opføre en forhandling om Kommissionens svar på skriftelige forespørgsler.

Parlamentet godtog anmodningen.

Tirsdag

Anmodning fra ENF-Gruppen om som femte punkt på dagsordenen efter forhandlingen om revision af FFR (punkterne 65, 89 og 64 i PDOJ), at opføre forhandlingen om betænkning af Richard Ashworth om overslag over indtægter og udgifter for finansåret 2018 – Sektion I – Europa-Parlamentet, der skulle vedtages i BUDG-udvalget samme dag og var opført under afstemningstiden onsdag (punkt 69 i PDOJ).

Indlæg af Marco Zanni for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (149 for, 160 imod, 13 hverken/eller).

Onsdag

Fælles anmodning fra ALDE-, S&D- og PPE-Gruppen om at opføre et punkt på dagsordenen om situationen i Venezuela.

Indlæg af João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, imod anmodningen.

Talere: for anmodningen:

- Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, der anmodede om, at forhandlingen blev opført som sjette punkt på dagsordenen for eftermiddagen

- Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, der for det første anmodede om, at forhandlingen blev opført som fjerde punkt på dagsordenen for eftermiddagen, og for det andet ønskede, at forhandlingen afsluttedes med indgivelse af beslutningsforslag, der skulle sættes under afstemning under mødeperioden april II, og

- Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der anmodede om, at forhandlingen blev opført som femte punkt på dagsordenen for eftermiddagen, uden indgivelse af beslutningsforslag.

Parlamentet godtog den fælles anmodning. Puntet ville således blive opført på dagsordenen.

Parlamentet stemte derefter om, hvornår forhandlingen skulle finde sted.

- Parlamentet forkastede ALDE-Gruppens anmodning.

- Parlamentet forkastede S&D-Gruppens anmodning ved VE (104 for, 147 imod, 51 hverken/eller).

- Parlamentet godtog den første anmodning fra PPE-Gruppen. Forhandlingen opførtes således på dagsordenen som fjerde punkt for eftermiddagen.

Parlamentet godkendte ved VE (187 for, 105 imod, 25 hverken/eller) PPE-Gruppens anden anmodning. Forhandlingen ville således blive afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, der ville blive sat til afstemning under mødeperioden april II.

Indlæg af Edouard Ferrand.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


16. Det europæiske solidaritetskorps (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000020/2017) af Petra Kammerevert, for CULT, til Kommissionen: Det europæiske solidaritetskorps (2017/2629(RSP)) (B8-0210/2017)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000022/2017) af Thomas Händel, for EMPL, til Kommissionen: Det europæiske solidaritetskorps (2017/2629(RSP)) (B8-0211/2017)

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Petra Kammerevert og Marita Ulvskog begrundede forespørgslerne.

Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Sabine Verheyen for PPE-Gruppen, Silvia Costa for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marian Harkin, Curzio Maltese, Milan Zver, Krystyna Łybacka og Bogdan Brunon Wenta.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Isabella Adinolfi, Georgios Epitideios, Maria Grapini, Notis Marias, Victor Negrescu og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af Tibor Navracsics.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Petra Kammerevert, for CULT, om det europæiske solidaritetskorps(2017/2629(RSP)) (B8-0328/2017)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 6.4.2017.


17. Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000003/2017) af Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela, Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle, Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn, Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt, Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas, Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea, Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio, De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal, Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora, Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer, Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta, Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Maydell, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo og Milan Zver, til Kommissionen: Kommissionens svar på skriftlige forespørgsler (2017/2643(RSP)) (B8-0216/2017)

Daniel Caspary begrundede spørgsmålet.

Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tibor Szanyi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marisa Matias, Tania González Peñas, Geoffrey Van Orden og Jonathan Arnott

Indlæg af Tibor Navracsics.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Menneskehandel (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000024/2017) af Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber og Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano og Iratxe García Pérez, for S&D-Gruppen, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel og Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Menneskehandel (2017/2642(RSP)) (B8-0212/2017)

Barbara Lochbihler, Kostadinka Kuneva, Catherine Bearder, Anna Hedh og Anna Maria Corazza Bildt begrundede forespørgslen.

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Alessandra Mussolini for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, og Liliana Rodrigues.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Jadwiga Wiśniewska, Izaskun Bilbao Barandica, Daniela Aiuto, Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Beatrix von Storch, Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez og Elena Valenciano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Julie Ward, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou og Silvia Costa.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Palmeolie og rydning af regnskove (forhandling)

Betænkning om palmeolie og rydning af regnskove [2016/2222(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

Kateřina Konečná forelagde betænkningen.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Tiziana Beghin (ordfører for udtalelse fra INTA), Florent Marcellesi (ordfører for udtalelse fra AGRI), Alberto Cirio for PPE-Gruppen, Paul Brannen for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arne Gericke, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Elisabeth Köstinger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Ivan Jakovčić, Lola Sánchez Caldentey, Bas Eickhout, Julia Reid, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Stefan Eck, Martin Häusling, Elisabetta Gardini, Pavel Poc, György Hölvényi, Carlos Zorrinho og Annie Schreijer-Pierik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García og José Inácio Faria.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bronis Ropė, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov og Karin Kadenbach.

Talere: Karmenu Vella og Kateřina Konečná.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 4.4.2017.


20. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ECR-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

- Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland: Nikolay Barekov i stedet for Daniel Dalton

- Delegationen for forbindelserne med Hviderusland: Tomasz Piotr Poręba

- Delegationen for Forbindelserne med Iran: Nikolay Barekov forlod sin plads

- Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Nikolay Barekov i stedet for Tomasz Piotr Poręba

- Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Tomasz Piotr Poręba

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


21. Svigagtig praksis i den brasilianske kødsektor (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000025/2017) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: Svigagtig praksis i den brasilianske kødsektor (2017/2635(RSP)) (B8-0213/2017)

Czesław Adam Siekierski begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Mairead McGuinness for PPE-Gruppen, Jean-Paul Denanot for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Elisabeth Köstinger, Francisco Assis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Marco Zullo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tibor Szanyi, Bas Belder, Angélique Delahaye, Nicola Danti, Julie Girling, Fernando Ruas, Clara Eugenia Aguilera García, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Nuno Melo, Monika Smolková, Sofia Ribeiro, Seán Kelly og Tom Vandenkendelaere.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Carlos Zorrinho, Marian Harkin, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir og Paolo De Castro.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Fiskerfartøjers karakteristika ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition af fiskerfartøjers karakteristika (omarbejdning) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

Werner Kuhn forelagde betænkningen.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Clara Eugenia Aguilera García for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Ricardo Serrão Santos og Czesław Hoc.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Igor Šoltes.

Talere: Karmenu Vella og Werner Kuhn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 4.4.2017.


23. Kvinder og deres rolle i landdistrikterne (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om kvinder og deres rolle i landdistrikterne [2016/2204(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Marijana Petir og Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

Maria Lidia Senra Rodríguez og Marijana Petir forelagde betænkningen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Seán Kelly og Nicola Caputo.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 4.4.2017.


24. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

José Inácio Faria, Momchil Nekov, Ruža Tomašić, Jasenko Selimovic, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Kateřina Konečná, Seán Kelly, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nicola Caputo, Julie Ward, Emilian Pavel og Victor Negrescu.


25. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 602.068/OJMA).


26. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.35.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dati, Dodds, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Juridisk meddelelse