Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0266(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0068/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0107

Protokoll
Tisdagen den 4 april 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

12. Medicintekniska produkter ***II - Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/428/EEG [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott och Peter Liese redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Biljana Borzan för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach och Andreas Schwab.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios och Maria Grapini.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott och Peter Liese.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 5.4.2017 och punkt 9.6 i protokollet av den 5.4.2017.

Rättsligt meddelande