Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 4 april 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

13. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen påminde om att ECON-utskottets rekommendation att inte invända mot kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och revidering samt av villkor för uppfyllande av kravet att tillhandahålla sådana faktablad hade tillkännagivits i kammaren måndagen den 3 april 2017 (punkt 10 i protokollet av den 3.4.2017).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Rekommendationen ansågs därmed godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från sammanträdet den onsdagen den 5 april 2017.

Rättsligt meddelande