Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 3.Έρευνα για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I (συζήτηση)
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών ***I (ψηφοφορία)
  7.2.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I (ψηφοφορία)
  7.3.Φοινικέλαιο και αποψίλωση των τροπικών δασών (ψηφοφορία)
  7.4.Οι γυναίκες και οι ρόλοι τους στις αγροτικές περιοχές (ψηφοφορία)
  7.5.Σχέδιο σύστασης σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Πορεία της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (συζήτηση)
 12.Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***II - Ιn vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***II (συζήτηση)
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 14.Αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 *** - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (Ψήφισμα) - Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες (συζήτηση)
 16.Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ***I (συζήτηση)
 17.Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση ***I (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (168 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (64 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (81 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (12 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (31 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (78 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (263 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (71 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (487 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (1142 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου