Index 
Proces-verbal
PDF 245kWORD 74k
Marţi, 4 aprilie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 3.Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (dezbatere)
 4.Comunicarea Președintelui
 5.Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I (dezbatere)
 6.Ședință solemnă - Republica Federală Germania
 7.Votare
  7.1.Caracteristicile vaselor de pescuit ***I (vot)
  7.2.Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I (vot)
  7.3.Uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale (vot)
  7.4.Femeile și rolul lor în zonele rurale (vot)
  7.5.Proiect de recomandare în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Stadiul celei de-a doua revizuiri a programului de ajustare economică a Greciei (dezbatere)
 12.Dispozitivele medicale ***II - Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro ***II (dezbatere)
 13.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 14.Abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE (dezbatere)
 15.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 *** - Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Rezoluție) - Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute (dezbatere)
 16.Fondurile de piață monetară ***I (dezbatere)
 17.Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare ***I (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune octombrie I și II 2016 este disponibilă pe site-ul Europarl.


3. Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (dezbatere)

Raport referitor la ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor [2016/2215(INI)] - Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor. Raportori: Jens Gieseke și Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke și Gerben-Jan Gerbrandy și-au prezentat raportul.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit: Krišjānis Kariņš, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Françoise Grossetête, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke de asemenea pentru a semnala o problemă de traducere în text(Președintele s-a angajat să sesizeze serviciile competente cu privire la aceasta), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López și Andor Deli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit: Elżbieta Bieńkowska.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Comunicarea Președintelui

Președintele a reamintit că la 14 martie 2017, Președintele a decis să impună o sancțiune lui Janusz Korwin-Mikke, ca urmare a afirmațiilor inacceptabile referitoare la femei pe care le-a făcut în cursul ședinței din 1 martie 2017 (punctul 5 al PV din 1.3.2017 și punctul 5 al PV din 14.3.2017).

La 27 martie 2017, Janusz Korwin-Mikke a contestat această decizie.

În reuniunea sa de ieri, luni 3 aprilie 2017, Biroul a examinat contestația respectivă și a confirmat decizia Președintelui.

Președintele a reamintit că sancțiunea constă, în primul rând, în pierderea dreptului la indemnizația de ședere pentru o perioadă de 30 de zile, în al doilea rând, și fără a aduce atingere exercitării dreptului de vot în ședința plenară, în suspendarea participării la ansamblul activităților Parlamentului și ale organelor sale pentru o perioadă de 10 zile consecutive în cursul cărora Parlamentul sau unul dintre organele, comisiile sau delegațiile sale se reunesc, începând cu 14 martie 2017, și, în al treilea rând, în interdicția de a reprezenta Parlamentul într-o delegație interparlamentară, conferință interparlamentară sau orice instanță interinstituțională pentru o perioadă de un an, începând cu 14 martie 2017.


5. Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Karima Delli (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Ivan Štefanec, în numele Grupului PPE, și Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, Andreas Schwab, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andreas Schwab, Margot Parker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi și Sergio Gutiérrez Prieto.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Karmenu Vella și Daniel Dalton.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 4.4.2017.

(Ședința, suspendată la ora 11.35 în așteptarea ședinței solemne, a fost reluată la ora 12.00.)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

6. Ședință solemnă - Republica Federală Germania

De la 12.00 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia discursului lui Frank-Walter Steinmeier, președintele Republicii Federale Germania.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Caracteristicile vaselor de pescuit ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA-PROV(2017)0097)

A intervenit Daniel Dalton (raportor), după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


7.3. Uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale (vot)

Raport referitor la uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale [2016/2222(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. Femeile și rolul lor în zonele rurale (vot)

Raport referitor la femei și rolul lor în zonele rurale [2016/2204(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Marijana Petir și Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0099)

Intervenții

Liadh Ní Riada cu privire la utilizarea conceptului de „mameprenoare”.


7.5. Proiect de recomandare în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (vot)

Proiect de recomandare depus în conformitate cu articolul 198 alineatul (12) din Regulamentul de procedură de Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke și Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor, în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)100).


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo și Igor Šoltes

Raport Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes și José Inácio Faria

Raport Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria și Franc Bogovič

Raport Marijana Petir și Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek și Anna Záborská

Proiect de recomandare în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries și Seán Kelly.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.40, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Stadiul celei de-a doua revizuiri a programului de ajustare economică a Greciei (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Stadiul celei de-a doua revizuiri a programului de ajustare economică a Greciei (2017/2649(RSP))

Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manolis Kefalogiannis, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Markus Ferber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig pentru a face trimitere la Regulamentul de procedură (intervenția nefiind o trimitere la Regulamentul de procedură, președintele l-a întrerupt pe vorbitor), Stelios Kouloglou pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Georgios Kyrtsos, care a răspuns, Maria João Rodrigues (Președintele a oferit clarificări cu privire la prezența Comisiei la dezbatere), Sofia Sakorafa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (Președintele a oferit clarificări cu privire la organizarea dezbaterii), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos pentru a critica afirmațiile lui Auke Zijlstra din timpul intervenției sale (Președintele a luat act de această chestiune), Udo Voigt pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui José Manuel Fernandes, care a răspuns, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides și Sergio Gutiérrez Prieto.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos și Nicola Caputo.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot și Kostas Chrysogonos.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Dispozitivele medicale ***II - Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott și Peter Liese și-au prezentat recomandările pentru a doua lectură.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Biljana Borzan, în numele Grupului S&D, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach și Andreas Schwab.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios și Maria Grapini.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott și Peter Liese.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.5 al PV din 5.4.2017 și punctul 9.6 al PV din 5.4.2017.


13. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președintele a reamintit că recomandarea Comisiei ECON de a nu prezenta obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente a fost prezentată în plen luni, 3 aprilie 2017 (punctul 10 al PV din 3.4.2017).

Nu s-a exprimat nicio opoziție la prezenta recomandare în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, recomandarea se consideră aprobată și va fi publicată în secțiunea Texte adoptate la ședința din miercuri 5 aprilie 2017.


14. Abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE (dezbatere)

Raport referitor la abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE [2015/2342(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru dezvoltare. Raportori: Elena Valenciano și Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano și Agustín Díaz de Mera García Consuegra și-au prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Marie-Christine Vergiat (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președinta a reamintit procedura aplicabilă întrebărilor de tip „cartonaș albastru”), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume și Helga Stevens.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová și Julie Ward.

Au intervenit: Neven Mimica și Elena Valenciano.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.22 al PV din 5.4.2017.


15. Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 *** - Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Rezoluție) - Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht și Isabelle Thomas și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, și Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas și Jean-Paul Denanot.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski și Brian Hayes.

Au intervenit: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht și Isabelle Thomas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 5.4.2017, punctul 9.10 al PV din 5.4.2017 și punctul 9.11 al PV din 5.4.2017.


16. Fondurile de piață monetară ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Neena Gill (A8-0041/2015)

Dezbaterea a avut loc la 28 aprilie 2015 (punctul 15 al PV din 28.4.2015). Votarea a avut loc la 29 aprilie 2015 (punctul 10.61 al PV din 29.4.2015).

Neena Gill și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Brian Hayes, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Miguel Viegas.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Neena Gill.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.7 al PV din 5.4.2017.


17. Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Dezbaterea a avut loc la14 septembrie 2016 (punctul 20 al PV din 14.9.2016). Votarea a avut loc la 15 septembrie 2016 (punctul 11.6 al PV din 15.9.2016).

Petr Ježek și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Tom Vandenkendelaere, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan și Paul Tang.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Petr Ježek.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 5.4.2017.


18. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 602.068/OJME).


19. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.50.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Notă juridică