Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0185(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0372/2016

Внесени текстове :

A8-0372/2016

Разисквания :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Гласувания :

PV 06/04/2017 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0128

Протокол
Сряда, 5 април 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

14. Правила за пазарите на роуминг на едро ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri представи доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, Marlene Mizzi, от името на групата S&D, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Fredrick Federley, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík и Pavel Telička.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, José Blanco López и Seán Kelly.

(заседанието, което беше прекъснато в 18.05 ч. поради противпожарна аларма, беше възобновено в 18.25 ч.)

(Продължение на: разискването, вж.: точка 15 от протокола от 5.4.2017 г.)

Правна информация