Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0185(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0372/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0372/2016

Συζήτηση :

PV 05/04/2017 - 14
PV 05/04/2017 - 15
CRE 05/04/2017 - 14
CRE 05/04/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2017 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0128

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14. Κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 σχετικά με τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Η Miapetra Kumpula-Natri παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marlene Mizzi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Τάκη Χατζηγεωργίου, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Νεοκλής Συλικιώτης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík και Pavel Telička.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, José Blanco López και Seán Kelly.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.05 λόγω συναγερμού πυρκαγιάς και επαναλαμβάνεται στις 18.25.)

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου