Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 298kWORD 86k
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (hääletus)
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.Äriühinguõiguse teatavad aspektid ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.2.Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.3.Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.4.Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Horvaatias * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.5.Meditsiiniseadmed ***II (hääletus)
  9.6.In vitro diagnostikameditsiiniseadmed ***II (hääletus)
  9.7.Rahaturufondid ***I (hääletus)
  9.8.Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt ***I (hääletus)
  9.9.Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 *** (hääletus)
  9.10.Resolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta (hääletus)
  9.11.Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine (hääletus)
  9.12.2018. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament (hääletus)
  9.13.Paranduseelarve projekt nr 1/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (hääletus)
  9.14.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel (hääletus)
  9.15.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (hääletus)
  9.16.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätis * (hääletus)
  9.17.DNA-andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias * (hääletus)
  9.18.Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes * (hääletus)
  9.19.Sõidukite registriandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Soomes, Sloveenias, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Leedus, Bulgaarias, Slovakkias ja Ungaris * (hääletus)
  9.20.Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Maltal, Küprosel ja Eestis * (hääletus)
  9.21.Geneetiliselt muundatud mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (hääletus)
  9.22.Pagulas- ja rändevoogude ohjamine ning ELi välistegevuse osa selles (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Vihkamist õhutavad avaldused, populism ja valeuudised sotsiaalmeedias – ELi meetmed (temaatiline arutelu)
 14.Rändluse hulgiturgude eeskirjad ***I (arutelu)
 15.Rändluse hulgiturgude eeskirjad ***I (arutelu jätkamine)
 16.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina) ***I (arutelu)
 17.Delegatsioonide koosseis
 18.Olukord Venezuelas (arutelu)
 19.ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (arutelu)
 20.Delegatsioonide koosseis
 21.2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta
 22.Naiste staatuse komisjoni käsitlev soovitus nõukogule (arutelu)
 23.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 24.Esitatud dokumendid
 25.Assigneeringute ümberpaigutamine
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.05.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega, milles mõistis hukka eile Süürias toimunud lubamatu rünnaku, milles kasutati keemiarelva. President väljendas solidaarsust Süüria rahvaga ja tuletas meelde ühtse Euroopa rolli rahuprotsessis.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Venemaa Aleksei Navalnõi ja teiste meeleavaldajate vahistamine (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel Venemaa Aleksei Navalnõi ja teiste meeleavaldajate vahistamise kohta (B8-0245/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel Venemaa Aleksei Navalnõi ja teiste meeleavaldajate vahistamise kohta (B8-0246/2017);

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel Venemaa ning korruptsiooni vastu meelt avaldanute, sealhulgas blogija Aleksei Navalnõi vahistamise kohta (B8-0248/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel Venemaa Aleksei Navalnõi ja teiste meeleavaldajate vahistamise kohta (B8-0249/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel Venemaa Aleksei Navalnõi ja teiste meeleavaldajate vahistamise kohta (B8-0250/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel Venemaa Aleksei Navalnõi ja teiste meeleavaldajate vahistamise kohta (B8-0251/2017).

II.   Valgevene (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel inimõiguste olukorra kohta Valgevenes (B8-0253/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel Valgevene kohta (B8-0256/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel Valgevene kohta (B8-0258/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel Valgevene kohta (B8-0259/2017);

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel Valgevene olukorra kohta (B8-0261/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel Valgevene kohta (B8-0263/2017).

III.   Bangladesh ja lapsabielud (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel Bangladeshi ja lapsabielude kohta (B8-0252/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel Bangladesh ja varajaste abielude kohta (B8-0254/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel Bangladeshi ja lapsabielude kohta (B8-0255/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel Bangladeshi ja lapsabielude kohta (B8-0257/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel Bangladeshi ja lapsabielude kohta (B8-0260/2017);

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel Bangladeshi ja lapsabielude kohta (B8-0262/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel Bangladeshi ja lapsabielude kohta (B8-0264/2017).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmised delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse optikaseadmetes kasutatavates läätsedes leiduvat pliid (C(2017)01527 - 2017/2615(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 15. märtsist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määruseid (EL) 2015/2205, (EL) 2016/592 ja (EL) 2016/1178 seoses kliiringukohustuse jõustumise kuupäevaga börsiväliste tuletisinstrumentidega tegelevate teatavate vastaspoolte puhul (C(2017)01658 - 2017/2617(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 16. märtsist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus harmoneeritud standardile EN 14080 vastavate liimpuittoodete ja harmoneeritud standardile EN 15497 vastavate struktuursete sõrmseotisega täispuidust toodete tuletundlikkuse järgi liigitamise tingimuste kohta ilma katsetamiseta ning otsuse 2005/610/EÜ muutmise kohta (C(2017)01702 - 2017/2621(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 20. märtsist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus harmoneeritud standardile EN 15824 vastavate orgaanilistel sideainetel põhinevate välis- ja sisekrohvide ning harmoneeritud standardile EN 998-1 vastavate silumis- ja krohvimismörtide tuletundlikkuse järgi liigitamise tingimuste kohta ilma katsetamiseta (C(2017)01703 - 2017/2622(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 20. märtsist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL)2015/849 seoses lisa punkti I tabelist Guyana välja jätmise ja sinna Etioopia lisamisega (C(2017)01951 - 2017/2634(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 24. märtsist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON, LIBE

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1315/2013 (üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta) III lisa (C(2017)00393 – 2017/2556(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 2. veebruarist 2017

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud alates nõukogu taotlusest.

edasi saadetud vastutavale komisjonile TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 639/2014 seoses kanepi kasvatamisega seotud kontrollimeetmetega, teatavate keskkonnasäästlikumaks muutmise toetuse sätetega, toetustega juriidilise isiku üle kontrolli omavatele noortele põllumajandustootjatele, vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse summa arvutamisega ühiku kohta, toetusõiguste osadega ja teatavate teavituskohustustega, mis on seotud ühtse pindalatoetuse kava ja tootmiskohustusega seotud vabatahtliku toetusega, ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 X lisa (C(2017)00735 – 2017/2571(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 15. veebruarist 2017

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud alates parlamendi taotlusest

edasi saadetud vastutavale komisjonile AGRI


5. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/46/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1925/2006 toidule lisatavate ja toidulisandite valmistamisel kasutatavate orgaanilise räni (monometüülsilaantriool) ja kaltsiumfosforüüloligosahhariidide (POs-Ca®) osas (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - tähtaeg: 24. juuni 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele osutavate väidete esitamist (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - tähtaeg: 24. juuni 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele osutavate väidete esitamist (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - tähtaeg: 24. juuni 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavat tervisealast väidet, milles ei osutata haigestumise riski vähendamisele ega laste arengule ja tervisele (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - tähtaeg: 24. juuni 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate bensovindiflupüüri, kloorantraniliprooli, deltametriini, etofumesaadi, haloksüfopi, melon-maavitsa mosaiikviiruse isolaadi VC1, melon-maavitsa mosaiikviiruse isolaadi VX1, oksatiapiproliini, pentiopüraadi, püraklostrobiini, spirotetramaadi, päevalilleõli, metüültolklofossi ja trineksapaki jääkide piirnormidega (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - tähtaeg: 1. juuni 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate fluopüraami, heksaklorotsükloheksaani (HCH) α-isomeeri, heksaklorotsükloheksaani β-isomeeri, heksaklorotsükloheksaani isomeeride (v.a γ-isomeer) summa, lindaani (heksaklorotsükloheksaani γ-isomeer), nikotiini ja profenofossi jääkide piirnormidega (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - tähtaeg: 28. mai 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III ja V lisa seoses tritsüklasooli jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - tähtaeg: 28. mai 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses dimetoaadi ja ometoaadi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - tähtaeg: 28. mai 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) IV lisa (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - tähtaeg: 17. juuni 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) V lisa (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - tähtaeg: 17. juuni 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa [liiteid] seoses kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainetega (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - tähtaeg: 28. juuni 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - tähtaeg: 23. juuni 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI


6. Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (arutelu)

Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (2017/2593(RSP))

Istungi juhataja esines sissejuhatava lühisõnavõtuga.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel (istungi juhataja kutsus sõnavõtjat korrale, sest mõtteavaldusi võib pidada parlamendi mainet kahjustavaks), Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel ja Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Ian Borg (nõukogu eesistuja), Jean-Claude Juncker (komisjoni president) ja Michel Barnier (pealäbirääkija).

Sõna võtsid Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox ja Catherine Bearder.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa ja Victor Boştinaru.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Sõna võtsid Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella ja Manfred Weber.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Guy Verhofstadt, fraktsiooni ALDE koordinaator ja esimees, Manfred Weber (fraktsooni PPE esimees), Gianni Pittella, fraktsiooni S&D esimees, Philippe Lamberts ja Ska Keller (fraktsiooni Verts/ALE kaasesimehed) ning Danuta Maria Hübner, põhiseaduskomisjoni esimees, läbirääkimiste kohta, mida alustatakse Ühendkuningriigiga tulenevalt Ühendkuningriigi teatest kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel läbirääkimiste kohta Ühendkuningriigiga pärast Ühendkuningriigi teadet kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel läbirääkimiste kohta, mida alustatakse Ühendkuningriigiga tulenevalt Ühendkuningriigi teatest kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel läbirääkimiste kohta Ühendkuningriigiga pärast riigi teadet kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.4.2017 protokollipunkt 7.1.

Sõna võtsid Vicky Ford Ühendkuningriigi teatavate parlamendiliikmete arutelu ajal avaldatud mõtete teemal ja James Carver.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0237/2017

(asendades B8-0237/2017 ja B8-0241/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Guy Verhofstadt, fraktsiooni ALDE koordinaator ja esimees;

—   Manfred Weber, fraktsiooni PPE esimees;

—   Gianni Pittella, fraktsiooni S&D esimees ;

—   Philippe Lamberts ja Ska Keller, fraktsiooni Verts/ALE esimehed;

—   Gabriele Zimmer, fraktsiooni GUE/NGL esimees ;

—   Danuta Maria Hübner, AFCO-komisjoni esimees .

Vastu võetud (P8_TA(2017)0102)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0242/2017 et B8-0243/2017 muutusid kehtetuks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

8. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Asepresident tegi teatavaks, et ta ei ole saanud ühtegi taotlust seoses esmaspäeva, 3. aprilli 2017. aasta protokollis osutatud otsustega alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi (3.4.2017 protokolli punkt 8).

Komisjonid võivad alustada läbirääkimisi.


9. Hääletused (jätkamine)

9.1. Äriühinguõiguse teatavad aspektid ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0103)


9.2. Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, välja arvatud tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektid [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2017)0104)

Parlament kiitis protokolli ratifitseerimise heaks.


9.3. Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Vaheraport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2017)0105)

Parlament kiitis protokolli ratifitseerimise heaks.


9.4. Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Horvaatias * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Horvaatia Vabariigis [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0106)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0106)


9.5. Meditsiiniseadmed ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2017)0107)

Sõnavõtud

Glenis Willmott ja Peter Liese enne hääletust.


9.6. In vitro diagnostikameditsiiniseadmed ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2017)0108)


9.7. Rahaturufondid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahaturufondide kohta [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Neena Gill (A8-0041/2015)

Arutelu toimus 28. aprillil 2015 (28.4.2015 protokolli punkt 15).

Hääletus lükati edasi 29. aprilli 2015. aasta istungil (29.4.2015 protokolli punkt 10.61).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0109)


9.8. Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti kohta [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Arutelu toimus 14. septembril 2016 (14.9.2016 protokolli punkt 20).

Hääletus lükati edasi 15. septembri 2016 istungil (15.9.2016 protokolli punkt 11.6).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0110)


9.9. Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2017)0111)


9.10. Resolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0112)


9.11. Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2015/435 ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0113)


9.12. 2018. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi 2018. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta [2017/2022(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0114)

Sõnavõtt

Paul Rübig enne punkti 37 viienda osa hääletust.


9.13. Paranduseelarve projekt nr 1/2017, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta 2017. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 1/2017 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond abi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0115)


9.14. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0116)


9.15. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta finantsabi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0117)


9.16. Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätis * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Lätis ning millega asendatakse otsus 2014/911/EL [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2017)0118)


9.17. DNA-andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/689/EL, 2011/472/EL, 2011/715/EL, 2011/887/EL, 2012/58/EL, 2012/299/EL, 2012/445/EL, 2012/673/EL, 2013/3/EL, 2013/148/EL, 2013/152/EL ja 2014/410/EL [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2017)0119)


9.18. Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/682/EL, 2010/758/EL, 2011/355/EL, 2011/434/EL, 2011/888/EL, 2012/46/EL, 2012/446/EL, 2012/672/EL, 2012/710/EL, 2013/153/EL, 2013/229/EL ja 2013/792/EL [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2017)0120)


9.19. Sõidukite registriandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Soomes, Sloveenias, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Leedus, Bulgaarias, Slovakkias ja Ungaris * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse kohta Soomes, Sloveenias, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Leedus, Bulgaarias, Slovakkias ja Ungaris ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/559/EL, 2011/387/EL, 2011/547/EL, 2012/236/EL, 2012/664/EL, 2012/713/EL, 2013/230/EL, 2013/692/EL ja 2014/264/EL [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2017)0121)


9.20. Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Maltal, Küprosel ja Eestis * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse kohta Maltal, Küprosel ja Eestis ning millega asendatakse otsused 2014/731/EL, 2014/743/EL ja 2014/744/EL [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

NÕUKOGU EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2017)0122)


9.21. Geneetiliselt muundatud mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud toodete ja samuti geneetiliselt muundatud maisi (milles on kombineeritud kaks, kolm või neli Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 transformatsiooni) turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0123)


9.22. Pagulas- ja rändevoogude ohjamine ning ELi välistegevuse osa selles (hääletus)

Raport pagulas- ja rändevoogude ohjamise ning ELi välistegevuse osa kohta selles [2015/2342(INI)] - Väliskomisjon - Arengukomisjon. Raportöörid: Elena Valenciano ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0124).


10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill,Mairead McGuinness ja Seb Dance

Raport: Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák ja Mairead McGuinness

Raport: Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Raport: Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică ja Stanislav Polčák

Raport: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský ja Stanislav Polčák

Raport: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Raport: Elena Valenciano ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský ja Andrejs Mamikins.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.45 ja jätkus kell 15.10.)

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

12. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


13. Vihkamist õhutavad avaldused, populism ja valeuudised sotsiaalmeedias – ELi meetmed (temaatiline arutelu)

Vihkamist õhutavad avaldused, populism ja valeuudised sotsiaalmeedias – ELi meetmed (2017/2644(RSP))

Sõna võttis Bruno Gollnisch arutelu läbiviimise teemal (istungi juhataja kinnitas, et see toimub kooskõlas kodukorraga).

Sõna võttis Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, kes juhatas sisse arutelu.

Sõna võtsid Ian Borg (nõukogu eesistuja) ja Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Morten Løkkegaard fraktsiooni ALDE nimel, Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cecilia Wikström arutelu läbiviimise teemal, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Matteo Salvini fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra ja Jaromír Štětina.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke ja Zdzisław Krasnodębski.

Sõna võtsid Andrus Ansip ja Ian Borg.

Arutelu lõpetati.


14. Rändluse hulgiturgude eeskirjad ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 531/2012 rändluse hulgiturgude eeskirjade osas [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri tutvustas raportit.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, Marlene Mizzi fraktsiooni S&D nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík ja Pavel Telička.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Pilar del Castillo Vera, José Blanco López ja Seán Kelly.

(Istung katkestati kell 18.05 tulekahjuhäire tõttu ja see jätkus kell 18.25.)

(Arutelu jätkumine: vt 5.4.2017 protokollipunkt 15)


15. Rändluse hulgiturgude eeskirjad ***I (arutelu jätkamine)

(Arutelu algus vt: 5.4.2017 protokollipunkt 14)

Sõna võtsid Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Sirpa Pietikäinen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides ja Tibor Szanyi.

Sõna võtsid Andrus Ansip ja Miapetra Kumpula-Natri.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.4.2017 protokollipunkt 7.4.


16. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Ukraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (raportööri asemel) tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michael Gahler (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Heidi Hautala (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, ja Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Michael Gahler, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru ja Michał Boni.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo ja Kateřina Konečná.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Michał Boni.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.4.2017 protokollipunkt 7.5.


17. Delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni PPE taotlusel kinnitas parlament järgmise ametissenimetamise:

delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Dariusz Rosati.


18. Olukord Venezuelas (arutelu)

Komisjoni avaldus: Olukord Venezuelas (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo ja Francisco José Millán Mon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


19. ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson ja Ana Gomes.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Claude Moraes LIBE komisjoni nimel ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavuse kohta (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt ja Barbara Kudrycka fraktsiooni PPE nimel ja Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavuse kohta (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.4.2017 protokollipunkt 7.7.


20. Delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ECR ja fraktsiooni ENF taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

- delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani parlamentaarsete koostöökomisjonide juures ja delegatsioon Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks: Urszula Krupa;

- delegatsioon ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia ja Korea Vabariigiga suhtlemiseks: Marco Zanni asemel Barbara Kappel.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


21. 2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta

Raport: Komisjoni 2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta [2016/2310(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Ivo Vajgl tutvustas raportit.

Sõna võtsid Ian Borg (nõukogu eesistuja) ja Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson ja Isabella De Monte.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir ja Csaba Sógor.

Sõna võtsid Neven Mimica, Ian Borg ja Ivo Vajgl.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


22. Naiste staatuse komisjoni käsitlev soovitus nõukogule (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000027/2017), mille esitas(id) Vilija Blinkevičiūtė FEMM komisjoni nimel nõukogule: Naiste staatuse komisjoni käsitlev soovitus nõukogule (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė esitas küsimuse.

Ian Borg (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Agnieszka Kozłowska-Rajewicz fraktsiooni PPE nimel, Anna Hedh fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward ja Marijana Petir.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Notis Marias ja Arne Gericke.

Sõna võttis Ian Borg.

Arutelu lõpetati.


23. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2016. aasta novembri II ning 2017. aasta veebruari I ja II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


24. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Assigneeringute ümberpaigutamine 1/2017 - Euroopa välisteenistus (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-02/C/17 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid, raportid

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta finantsabi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta 2017. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 1/2017 kohta, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond abi maksmiseks Ühendkuningriigile, Küprosele ja Portugalile (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Raport Euroopa Parlamendi 2018. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (2017/2022(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Victor Negrescu (A8-0157/2017)


25. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kohtu assigneeringute ümberpaigutamisele INF 2/2017.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kontrollikoja assigneeringute ümberpaigutamisele V/AB-02/C/17.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa välisteenistuse assigneeringute ümberpaigutamisele nr 1/2017.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017 – III jagu – Komisjon.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 602.068/OJJE).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Õigusalane teave