Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2646(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0245/2017

Συζήτηση :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0125

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4.1. Ρωσία, η σύλληψη του Alexei Navalny και άλλων διαδηλωτών
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 και B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Οι Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand και Petras Auštrevičius παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 και B8-0250/2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Ο Tunne Kelam παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος B8-0251/2017.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Jaromír Štětina, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch και Jiří Pospíšil, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.4.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου