Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. apríla 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

5. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Islandom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb stanovená vnariadení (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide okalendárny rok 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Islandom týkajúcej sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ozriadení, prevádzke apoužívaní Schengenského informačného systému (SIS) voblasti policajnej spolupráce ajustičnej spolupráce vtrestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 aktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV arozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke apoužívaní Schengenského informačného systému (SIS) voblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 azrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, BUDG

2) poslancov: návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o smernici o vyslaných pracovníkoch a odlive kvalifikovaných pracovných síl (B8-0174/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o kolaboratívnom hospodárstve (B8-0175/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o úsilí vytvoriť z EÚ miesto bez delfínov chovaných v zajatí (B8-0176/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o vypracovaní makroregionálnych substratégií v Stredozemí (B8-0178/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Piernicola Pedicini. Návrh uznesenia o deťoch so syndrómom pediatrických autoimunitných neuropsychiatrických porúch spojených so streptokokovými infekciami (PANDAS) (B8-0181/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Angelo Ciocca. Návrh uznesenia o ochrane talianskej produkcie ryže (B8-0182/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o stratégii týkajúcej sa informovania a koordinovaného boja v súvislosti s uveitídou (B8-0227/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

Právne oznámenie