Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 6. dubna 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

7.1. Rusko, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0245/2017

(nahrazující B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 ):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler a Andrey Kovatchev za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Knut Fleckenstein za skupinu S&D;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei a Mark Demesmaeker za skupinu ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic a Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE.

Vystoupili: Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL s žádostí o odložení hlasování a Michael Gahler za skupinu PPE proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (284 pro, 296 proti, 22 zdržení se).

Hlasování se konalo.

přijat (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Návrh usnesení B8-0248/2017 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby byl pozměňovací návrh 1 stažen.

Právní upozornění