Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.1. Ρωσία, η σύλληψη του Alexei Navalny και άλλων διαδηλωτών (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0245/2017

(αντικαθιστά τις B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 ):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei και Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνουν οι Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος ζητεί την αναβολή της ψηφοφορίας, και Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (284 υπέρ, 296 κατά, 22 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Επομένως, διεξάγεται η ψηφοφορία.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0248/2017 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να ζητήσει την απόσυρση της τροπολογίας 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου