Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 kwietnia 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

7.1. Rosja, aresztowanie Aleksieja Nawalnego i innych demonstrantów (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0245/2017

(zastępujący B-80245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler i Andrey Kovatchev, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Knut Fleckenstein, w imieniu grupy S&D;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei i Mark Demesmaeker, w imieniu grupy ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic i Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec i Ulrike Lunacek, w imieniu grupy Verts/ALE.

Głos zabrał Helmut Scholz, w imieniu grupy GUE/NGL, który poprosił o przełożenie głosowania, i Michael Gahler, w imieniu grupy PPE, przeciw wnioskowi.

W GE (przy 284 głosach za, 296 głosach przeciw i 22 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

W związku z tym przystąpiono do głosowania.

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Projekt rezolucji B8-0248/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, za wycofaniem poprawki 1.

Informacja prawna