Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 april 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.1. Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0245/2017

(ersätter B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler och Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Knut Fleckenstein, för S&D-gruppen;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei och Mark Demesmaeker, för ECR-gruppen;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec och Ulrike Lunacek, för Verts/ALE-gruppen.

Talare: Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp, och Michael Gahler för PPE-gruppen, som uttalade sig mot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (284 röster för, 296 röster emot, 22 nedlagda röster).

Sålunda genomfördes omröstningen.

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0125)

(La proposition de résolution __[A8469]__ est caduque.)

Inlägg:

Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, som begärde att ändringsförslag 1 skulle dras tillbaka..

Rättsligt meddelande