Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2647(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0259/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0259/2017

Συζήτηση :

PV 06/04/2017 - 4.2
CRE 06/04/2017 - 4.2

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2017 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.2. Λευκορωσία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0253/2017

(αντικαθιστά τις B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Λευτέρης Χριστοφόρου, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill και Karoline Graswander-Hainz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Νότης Μαριάς, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova και Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—   Barbara Kappel.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0259/2017 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου