Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2647(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0259/2017

Teksty złożone :

B8-0259/2017

Debaty :

PV 06/04/2017 - 4.2
CRE 06/04/2017 - 4.2

Głosowanie :

PV 06/04/2017 - 7.2

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 6 kwietnia 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

7.2. Białoruś (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0253/2017

(zastępujący B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt i Andrey Kovatchev, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill i Karoline Graswander-Hainz, w imieniu grupy S&D;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski i Charles Tannock, w imieniu grupy ECR;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova i Charles Goerens, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke i Ulrike Lunacek, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD;

—   Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Projekt rezolucji B8-0259/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna