Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2647(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0259/2017

Ingivna texter :

B8-0259/2017

Debatter :

PV 06/04/2017 - 4.2
CRE 06/04/2017 - 4.2

Omröstningar :

PV 06/04/2017 - 7.2

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 6 april 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.2. Vitryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0253/2017

(ersätter B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt och Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill och Karoline Graswander-Hainz, för S&D-gruppen;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski och Charles Tannock, för ECR-gruppen;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova och Charles Goerens, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke och Ulrike Lunacek, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen;

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Resolutionsförslag B8-0259/2017 bortföll.)

Rättsligt meddelande