Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2648(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0260/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0260/2017

Συζήτηση :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2017 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.3. Μπανγκλαντές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων ανηλίκων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017(2017/2648(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0252/2017

(αντικαθιστά τις B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Λευτέρης Χριστοφόρου, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic και Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0260/2017 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου