Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2648(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0260/2017

Teksty złożone :

B8-0260/2017

Debaty :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Głosowanie :

PV 06/04/2017 - 7.3

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 6 kwietnia 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

7.3. Bangladesz, w tym małżeństwa dzieci (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0252/2017

(zastępujący B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 ):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler i Andrey Kovatchev, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D;

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic i Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler i Davor Škrlec, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Projekt rezolucji B8-0260/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna