Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2648(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0260/2017

Predkladané texty :

B8-0260/2017

Rozpravy :

PV 06/04/2017 - 4.3
CRE 06/04/2017 - 4.3

Hlasovanie :

PV 06/04/2017 - 7.3

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 6. apríla 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

7.3. Bangladéš vrátane problematiky manželstiev maloletých (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017(2017/2648(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0252/2017

(nahrádzajúci B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler a Andrey Kovatchev, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Josef Weidenholzer, v mene skupiny S&D;

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski a Anna Elżbieta Fotyga, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic a Filiz Hyusmenova, v mene skupiny ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler a Davor Škrlec, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Návrh uznesenia B8-0260/2017 sa stal bezpredmetným.)

Právne oznámenie