Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
αναπομπή επί της ουσίας BUDG, CONT
γνωμοδότηση: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

- Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
αναπομπή επί της ουσίας EMPL
γνωμοδότηση: JURI, IMCO, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

επιτροπή AGRI

- Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

επιτροπή FEMM

- Πτυχές θεμελιωδών δικαιωμάτων της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ: καταπολέμηση του αντιαθιγγανισμού (2017/2038(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: FEMM, EMPL

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16ης Μαρτίου 2017)

επιτροπή BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
γνωμοδότηση: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
γνωμοδότηση: AFET, LIBE, INTA, DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου