Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. apríla 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
predložené gestorskému výboru: BUDG, CONT
stanovisko: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: JURI, IMCO, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

výbor AGRI

- Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

výbor FEMM

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism (2017/2038(INI))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: FEMM, EMPL

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(V nadväznosti na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 16. marca 2017)

výbor BUDG (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
stanovisko: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
stanovisko: AFET, LIBE, INTA, DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku)

Právne oznámenie