Indeks 
Protokół
PDF 248kWORD 78k
Czwartek, 6 kwietnia 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Międzynarodowy Dzień Romów (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  4.1.Rosja, aresztowanie Aleksieja Nawalnego i innych demonstrantów
  4.2.Białoruś
  4.3.Bangladesz, w tym małżeństwa dzieci
 5.Składanie dokumentów
 6.Petycje
 7.Głosowanie
  7.1.Rosja, aresztowanie Aleksieja Nawalnego i innych demonstrantów (głosowanie)
  7.2.Białoruś (głosowanie)
  7.3.Bangladesz, w tym małżeństwa dzieci (głosowanie)
  7.4.Hurtowe rynki usług roamingu ***I (głosowanie)
  7.5.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina) ***I (głosowanie)
  7.6.Europejski Korpus Solidarności (głosowanie)
  7.7.Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 14.Kalendarz następnych posiedzeń
 15.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w sprawie sytuacji w Czeczenii i potwierdził, że Parlament stanowczo potępia wszelkie formy prześladowania i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, rasę, wyznanie i poglądy polityczne.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca


3. Międzynarodowy Dzień Romów (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000016/2017), kóre skierowali Roberta Metsola i Pál Csáky, w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Elly Schlein, w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström i Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun i Rebecca Harms, w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis i Eleonora Forenza, w imieniu grupy GUE/NGL, do Rady: Międzynarodowy Dzień Romów (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000017/2017), które skierowali Roberta Metsola i Pál Csáky, w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy i Elly Schlein, w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström i Nathalie Griesbeck, w imieniu grupy ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun i Rebecca Harms, w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis i Eleonora Forenza, w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Międzynarodowy Dzień Romów (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst i Benedek Jávor rozwinęli pytania.

Neven Mimica (członek Komisji) odpowiedział na pytania.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dubravkę Šuicę, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział też na trzy pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fredricka Federley'a, Sorayę Post i Tomáša Zdechovský'ego, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała też na trzy pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sorayę Post, Marię Grapini i Györgya Hölvényi'ego, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar i Branislav Škripek.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl i Milan Zver.

Głos zabrał György Hölvényi w sprawie przebiegu procedury zgłoszeń z sali (przewodnicząca przedstawiła szczegółowe informacje).

Głos zabrał Neven Mimica.

Głos zabrała Soraya Post w sprawie przebiegu debaty (co przewodnicząca przyjęła do wiadomości).

Debata została zamknięta.


4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 5.4.2017)


4.1. Rosja, aresztowanie Aleksieja Nawalnego i innych demonstrantów

Projekty rezolucji B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 i B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand i Petras Auštrevičius przedstawili projekty rezolucji B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 i B8-0250/2017.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Tunne Kelam przedstawił projekt rezolucji B8-0251/2017.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda, w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Kati Piri, w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl, w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił szczegółowych informacji), Udo Voigt, niezrzeszony, Jaromír Štětina, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Monica Macovei, Bruno Gollnisch i Jiří Pospíšil, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová i Csaba Sógor.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 6.4.2017.


4.2. Białoruś

Projekty rezolucji B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 i B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius i Bogdan Andrzej Zdrojewski przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová, w imieniu, grupy PPE, Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D, Marek Jurek, w imieniu grupy ECR, Pavel Telička, w imieniu grupy ALDE, Janusz Korwin-Mikke, niezrzeszony, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz i Jean-Paul Denanot.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 6.4.2017.


4.3. Bangladesz, w tym małżeństwa dzieci

Projekty rezolucji B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 i B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Csaba Sógor, w imieniu grupy PPE, Arne Lietz, w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, w imieniu grupy ALDE, Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim i Krzysztof Hetman.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Maria Grapini i Notis Marias.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 6.4.2017.


5. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustalającego współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE, AFET, BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, BUDG

2) przez posłów, projekt rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych i utraty wykwalifikowanych pracowników (B8-0174/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Joëlle Mélin i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie gospodarki dzielenia się (B8-0175/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia na terenie UE zakazu trzymania delfinów w niewoli (B8-0176/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie opracowania substrategii makroregionalnych w regionie Morza Śródziemnego (B8-0178/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

- Piernicola Pedicini. Projekt rezolucji w sprawie dzieci z popaciorkowcowym autoimmunologicznym dziecięcym zespołem neuropsychiatrycznym PANDAS (B8-0181/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Angelo Ciocca. Projekt rezolucji w sprawie ochrony włoskiego sektora produkcji ryżu (B8-0182/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie strategii informacyjnej i skoordynowanego przeciwdziałania dotyczącej zapalenia błony naczyniowej oka (B8-0227/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI


6. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru ogólnego w dniach wskazanych poniżej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 4 kwietnia 2017 r.

(*) Nazwisko poufne.

(*) (n° 1568/2016); Ana María Rodríguez González (n° 0166/2017); (*) (n° 0167/2017); (*) (n° 0168/2017); (*) (n° 0169/2017); (*) (n° 0170/2017); Thomas Beyer (n° 0171/2017); Wayne Green (n° 0172/2017); (*) (n° 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (n° 0174/2017); (*) (n° 0175/2017); Jeremy Mesdouze (n° 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (n° 0177/2017); Michael Ashbrook (86 signatures) (n° 0178/2017); (*) (n° 0179/2017); David Reiling (n° 0180/2017); Flavio Miccono (n° 0181/2017); Hans Bosbach (n° 0182/2017); Christopher Lee (n° 0183/2017); Flavio Miccono (n° 0184/2017); (*) (n° 0185/2017); Bojan Barišič (n° 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (n° 0187/2017); (*) (n° 0188/2017); (*) (n° 0189/2017); Martina Vuk (n° 0190/2017); (*) (n° 0191/2017); Jason Finnane (n° 0192/2017); Rafał Kampa (n° 0193/2017); (*) (n° 0194/2017); (*) (n° 0195/2017); (*) (n° 0196/2017); (*) (n° 0197/2017); Ian Blore (n° 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (n° 0199/2017); (*) (n° 0200/2017); (*) (n° 0201/2017); (*) (n° 0202/2017); Victor Diaconu (n° 0203/2017); (*) (n° 0204/2017); (*) (n° 0205/2017); (*) (n° 0206/2017); (*) (n° 0207/2017); (*) (n° 0208/2017); (*) (n° 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (n° 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (n° 0211/2017); (*) (n° 0212/2017); (*) (n° 0213/2017); (*) (n° 0214/2017); (*) (n° 0215/2017); (*) (n° 0216/2017); Petar Karan (n° 0217/2017); Flavio Miccono (n° 0218/2017); Filomena Pinca (n° 0219/2017); Thomas Pfister (n° 0220/2017); (*) (n° 0221/2017); (*) (n° 0222/2017); (*) (n° 0223/2017); Kameliya Konakchieva (n° 0224/2017); Eleni Takou (n° 0225/2017); César Martínez López-Rey (n° 0226/2017); (*) (n° 0227/2017); Fabio Tosi (n° 0228/2017); Sara Martínez (n° 0229/2017); Dan Christensen (n° 0230/2017); (*) (n° 0231/2017); Dorota Zaleska (n° 0232/2017); Michele Vecchione (n° 0233/2017); Michele Vecchione (n° 0234/2017); (*) (n° 0235/2017); (*) (n° 0236/2017); Pierre Cauchy (n° 0237/2017); (*) (n° 0238/2017); (*) (n° 0239/2017); (*) (n° 0240/2017); (*) (n° 0241/2017); (*) (n° 0242/2017); Sébastien Blanchard (n° 0243/2017); Aras Abbasi (n° 0244/2017); (*) (n° 0245/2017); (*) (n° 0246/2017).


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Rosja, aresztowanie Aleksieja Nawalnego i innych demonstrantów (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0245/2017

(zastępujący B-80245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler i Andrey Kovatchev, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Knut Fleckenstein, w imieniu grupy S&D;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei i Mark Demesmaeker, w imieniu grupy ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic i Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec i Ulrike Lunacek, w imieniu grupy Verts/ALE.

Głos zabrał Helmut Scholz, w imieniu grupy GUE/NGL, który poprosił o przełożenie głosowania, i Michael Gahler, w imieniu grupy PPE, przeciw wnioskowi.

W GE (przy 284 głosach za, 296 głosach przeciw i 22 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

W związku z tym przystąpiono do głosowania.

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Projekt rezolucji B8-0248/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, za wycofaniem poprawki 1.


7.2. Białoruś (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0253/2017

(zastępujący B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt i Andrey Kovatchev, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill i Karoline Graswander-Hainz, w imieniu grupy S&D;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski i Charles Tannock, w imieniu grupy ECR;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova i Charles Goerens, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke i Ulrike Lunacek, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD;

—   Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Projekt rezolucji B8-0259/2017 stał się bezprzedmiotowy.)


7.3. Bangladesz, w tym małżeństwa dzieci (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0252/2017

(zastępujący B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 ):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler i Andrey Kovatchev, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D;

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic i Filiz Hyusmenova, w imieniu grupy ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler i Davor Škrlec, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Projekt rezolucji B8-0260/2017 stał się bezprzedmiotowy.)


7.4. Hurtowe rynki usług roamingu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w odniesieniu do przepisów w zakresie hurtowych rynków usług roamingu [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucony

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA-PROV(2017)0129)

Wystąpienia

Michael Gahler w sprawie ogłoszenia wyników.


7.6. Europejski Korpus Solidarności (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0238/2017

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0235/2017 i B8-0244/2017

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0235/2017

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0131)

(Projekt rezolucji B8-0244/2017 stał się bezprzedmiotowy.)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Miapetry Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Sprawozdanie Mariyi Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei i Jiří Pospíšil

Europejski Korpus Solidarności - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly i Lucy Anderson.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.45 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000011/2017) skierowana przez następujących posłów: Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea i Marco Valli, w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Tragiczna sytuacja mieszkańców tzw. regionu pożarów (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini rozwinął pytanie.

Karmenu Vella (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Jiří Pospíšil, w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Piernicolę Pediciniego, Nicola Caputo, w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Rosę D'Amato, Ivan Jakovčić, w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Eleonora Forenza, w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato, w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, w imieniu grupy ENF, Seán Kelly, Andrea Cozzolino i Pina Picierno.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Maria Grapini.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Debata została zamknięta.


12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI (art. 39 Regulaminu)

- Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. BUDG, CONT
opinia: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (art. 39 Regulaminu)

- Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. EMPL
opinia: JURI, IMCO, JURI (art. 39 Regulaminu)

komisja AGRI

- Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. EMPL
opinia: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

komisja FEMM

- Aspekty praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością (2017/2038(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. LIBE
opinia: FEMM, EMPL

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(w związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 marca 2017 r.)

komisja BUDG (art. 54 Regulaminu)

- Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
opinia: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (art. 54 Regulaminu)

- Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
opinia: AFET, LIBE, INTA, DEVE (art. 54 Regulaminu)


13. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


14. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 26 i 27 kwietnia 2017 r.


15. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 16.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Informacja prawna