Index 
Protokoll
PDF 240kWORD 77k
Torsdagen den 6 april 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Romernas internationella dag (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella
  4.2.Vitryssland
  4.3.Bangladesh, inbegripet barnäktenskap
 5.Inkomna dokument
 6.Framställningar
 7.Omröstning
  7.1.Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella (omröstning)
  7.2.Vitryssland (omröstning)
  7.3.Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (omröstning)
  7.4.Grossistledet på roamingmarknader ***I (omröstning)
  7.5.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering respektive är undantagna från detta krav: Ukraina ***I (omröstning)
  7.6.Europeiska solidaritetskåren (omröstning)
  7.7.Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Större interpellationer (debatt)
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om situationen i Tjetjenien och upprepade parlamentets kraftiga fördömande av alla typer av förföljelse och diskriminering på grund av sexuell läggning, ras, religion och politisk övertygelse.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman


3. Romernas internationella dag (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000016/2017) från Roberta Metsola och Pál Csáky, för PPE-gruppen, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy och Elly Schlein, för S&D-gruppen, Cecilia Wikström och Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun och Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis och Eleonora Forenza, för GUE/NGL-gruppen, till rådet: Romernas internationella dag (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017)

Fråga för muntligt besvarande (O-000017/2017) från Roberta Metsola och Pál Csáky, för PPE-gruppen, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy och Elly Schlein, för S&D-gruppen, Cecilia Wikström et Nathalie Griesbeck, för ALDE-gruppen, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun och Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis och Eleonora Forenza, för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Romernas internationella dag (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst och Benedek Jávor utvecklade frågorna.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dubravka Šuica, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Fredrick Federley, Soraya Post och Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Soraya Post, Maria Grapini och György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar och Branislav Škripek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl och Milan Zver.

Talare: György Hölvényi, om ögonkontaktsförfarandet (talmannen besvarade inlägget).

Talare: Neven Mimica.

Talare: Soraya Post, om debattens förlopp (talmannen noterade påpekandet).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 5.4.2017.)


4.1. Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella

Resolutionsförslag B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 och B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand och Petras Auštrevičius redogjorde för resolutionsförslagen B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 och B8-0250/2017.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslag B8-0251/2017.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, omdebattens förlopp (talmannen besvarade inlägget), Udo Voigt, grupplös, Jaromír Štětina, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch och Jiří Pospíšil, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová och Csaba Sógor.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 6.4.2017.


4.2. Vitryssland

Resolutionsförslag B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 och B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius och Bogdan Andrzej Zdrojewski redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz och Jean-Paul Denanot.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 6.4.2017.


4.3. Bangladesh, inbegripet barnäktenskap

Resolutionsförslag B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 och B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Csaba Sógor för PPE-gruppen, Arne Lietz för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim och Krzysztof Hetman.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Grapini och Notis Marias.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 6.4.2017.


5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 och om upphävande av förordning (EG) nr 1986/2006, rådets beslut 2007/533/RIF och kommissionens beslut 2010/261/EU (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

DEVE, AFET, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 samt upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, BUDG

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Dominique Martin. Förslag till resolution om direktivet om utstationerade arbetstagare och kompetensförlust (B8-0174/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Joëlle Mélin och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om delningsekonomin (B8-0175/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om att göra EU till ett delfinariefritt område (B8-0176/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om utvecklingen av makroregionala delstrategier för Medelhavsområdet (B8-0178/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

- Piernicola Pedicini. Förslag till resolution om barn med pediatriska autoimmuna neuropsykiska symtom förbundna med streptokockinfektioner (syndromet PANDAS) (B8-0181/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Angelo Ciocca. Förslag till resolution om skydd för den italienska rissektorn (B8-0182/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om en strategi för information om och samordnade insatser mot uveit (B8-0227/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI


6. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 4 april 2017

(*) Namnet konfidentiellt.

(*) (n° 1568/2016); Ana María Rodríguez González (n° 0166/2017); (*) (n° 0167/2017); (*) (n° 0168/2017); (*) (n° 0169/2017); (*) (n° 0170/2017); Thomas Beyer (n° 0171/2017); Wayne Green (n° 0172/2017); (*) (n° 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (n° 0174/2017); (*) (n° 0175/2017); Jeremy Mesdouze (n° 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (n° 0177/2017); Michael Ashbrook (86 signatures) (n° 0178/2017); (*) (n° 0179/2017); David Reiling (n° 0180/2017); Flavio Miccono (n° 0181/2017); Hans Bosbach (n° 0182/2017); Christopher Lee (n° 0183/2017); Flavio Miccono (n° 0184/2017); (*) (n° 0185/2017); Bojan Barišič (n° 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (n° 0187/2017); (*) (n° 0188/2017); (*) (n° 0189/2017); Martina Vuk (n° 0190/2017); (*) (n° 0191/2017); Jason Finnane (n° 0192/2017); Rafał Kampa (n° 0193/2017); (*) (n° 0194/2017); (*) (n° 0195/2017); (*) (n° 0196/2017); (*) (n° 0197/2017); Ian Blore (n° 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (n° 0199/2017); (*) (n° 0200/2017); (*) (n° 0201/2017); (*) (n° 0202/2017); Victor Diaconu (n° 0203/2017); (*) (n° 0204/2017); (*) (n° 0205/2017); (*) (n° 0206/2017); (*) (n° 0207/2017); (*) (n° 0208/2017); (*) (n° 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (n° 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (n° 0211/2017); (*) (n° 0212/2017); (*) (n° 0213/2017); (*) (n° 0214/2017); (*) (n° 0215/2017); (*) (n° 0216/2017); Petar Karan (n° 0217/2017); Flavio Miccono (n° 0218/2017); Filomena Pinca (n° 0219/2017); Thomas Pfister (n° 0220/2017); (*) (n° 0221/2017); (*) (n° 0222/2017); (*) (n° 0223/2017); Kameliya Konakchieva (n° 0224/2017); Eleni Takou (n° 0225/2017); César Martínez López-Rey (n° 0226/2017); (*) (n° 0227/2017); Fabio Tosi (n° 0228/2017); Sara Martínez (n° 0229/2017); Dan Christensen (n° 0230/2017); (*) (n° 0231/2017); Dorota Zaleska (n° 0232/2017); Michele Vecchione (n° 0233/2017); Michele Vecchione (n° 0234/2017); (*) (n° 0235/2017); (*) (n° 0236/2017); Pierre Cauchy (n° 0237/2017); (*) (n° 0238/2017); (*) (n° 0239/2017); (*) (n° 0240/2017); (*) (n° 0241/2017); (*) (n° 0242/2017); Sébastien Blanchard (n° 0243/2017); Aras Abbasi (n° 0244/2017); (*) (n° 0245/2017); (*) (n° 0246/2017).


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0245/2017

(ersätter B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler och Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Knut Fleckenstein, för S&D-gruppen;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei och Mark Demesmaeker, för ECR-gruppen;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec och Ulrike Lunacek, för Verts/ALE-gruppen.

Talare: Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp, och Michael Gahler för PPE-gruppen, som uttalade sig mot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (284 röster för, 296 röster emot, 22 nedlagda röster).

Sålunda genomfördes omröstningen.

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0125)

(La proposition de résolution __[A8469]__ est caduque.)

Inlägg:

Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, som begärde att ändringsförslag 1 skulle dras tillbaka..


7.2. Vitryssland (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0253/2017

(ersätter B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt och Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill och Karoline Graswander-Hainz, för S&D-gruppen;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski och Charles Tannock, för ECR-gruppen;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova och Charles Goerens, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke och Ulrike Lunacek, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen;

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Resolutionsförslag B8-0259/2017 bortföll.)


7.3. Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017(2017/2648(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0252/2017

(ersätter B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler och Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Josef Weidenholzer, för S&D-gruppen;

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic och Filiz Hyusmenova, för ALDE-gruppen;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Resolutionsförslag B8-0260/2017 bortföll.)


7.4. Grossistledet på roamingmarknader ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på roamingmarknader [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering respektive är undantagna från detta krav: Ukraina ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Ukraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA-PROV(2017)0129)

Inlägg:

Michael Gahler, om visningen av röstresultaten på tavlan.


7.6. Europeiska solidaritetskåren (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0238/2017

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0235/2017 och B8-0244/2017

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0235/2017

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0131)

(Resolutionsförslag B8-0244/2017 bortföll.)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Betänkande Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei och Jiří Pospíšil

Europeiska solidaritetskåren - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly och Lucy Anderson.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.45 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Större interpellationer (debatt)

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000011/2017) från Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea ocht Marco Valli, för EFDD-gruppen, till kommissionen: Den tragiska situationen för Eldslandet och dess invånare (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini utvecklade frågan.

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Piernicola Pedicini, Nicola Caputo för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Seán Kelly, Andrea Cozzolino och Pina Picierno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini.

Talare: Karmenu Vella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet (artikel 39 i arbetsordningen)

- Finansiella regler för unionens allmänna budget (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, CONT
rådgivande utskott: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: JURI, IMCO, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

AGRI-utskottet

- Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM-utskottet

- Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (2017/2038(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: FEMM, EMPL

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16/03/2017)

BUDG-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
(rådgivande utskott: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE) (artikel 54 i arbetsordningen)

- Garantifonden för åtgärder avseende tredje land (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
(rådgivande utskott: AFET, LIBE, INTA, DEVE) (artikel 54 i arbetsordningen)


13. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


14. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 26 april 2017 27 april 2017.


15. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Rättsligt meddelande