Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 april 2017 - BrusselDefinitieve uitgave

7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie TRAN op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad (COM(2016)0371- C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Commissie TRAN op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)). Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Commissie TRAN op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EC inzake veiligheidsvoorschriften en –normen voor passagiersschepen (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)). Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Commissies AFET, DEVE en BUDG op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds FEDD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)). Rapporteurs: Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial en Eduard Kukan (A8-0170/2017)

- Commissie ECON op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2018-2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)). Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen donderdag 27 april 2017 om middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

Juridische mededeling