Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. apríla 2017 - BruselFinálna verzia

7. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

- výbor TRAN na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole a ruší smernica Rady 1999/35/ES (COM(2016)0371- C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)) Spravodajkyňa: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- výbor TRAN na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)). Spravodajca: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- výbor TRAN na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)). Spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- výbory AFET, DEVE a BUDG na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 - 2016/0281(COD)). Spravodajcovia: Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial a Eduard Kukan (A8-0170/2017)

- výbor ECON na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 predĺžením jeho trvania na roky 2018 až 2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)). Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

V súlade s článkom 69c ods. 2 poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne zajtra vo štvrtok 27. apríla 2017 do polnoci požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

Právne oznámenie