Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 април 2017 г. - Брюксел

8. Предложения за актове на Съюза

Председателят съобщи, че е обявил за допустими следните предложения за актове на Съюза в съответствие с член 46, параграф 2 от правилника:

- Предложение за акт на Съюза, внесено от Dubravka Šuica, György Hölvényi, Miroslav Mikolášik, Inese Vaidere, Renate Sommer, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Jana Žitňanská и Ivo Vajgl, относно разлики в обозначенията, състава и вкуса на продукти, предлагани на централния/източния и на западния пазар на ЕС (B8-0301/2017)

В съответствие с член 46, параграф 2 от правилника, предложениeто беше отнесено до компетентната комисия, а именно комисията IMCO, за становище.

- Предложение за акт на Съюза, внесено от Daniel Caspary, Manfred Weber, Tokia Saïfi, Iuliu Winkler, Salvatore Cicu, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Andreas Schwab и Adam Szejnfeld относно скрининг на чуждестранните инвестиции в стратегически сектори. (B8-0302/2017)

В съответствие с член 46, параграф 2 от правилника, предложениeто беше отнесено до компетентната комисия, а именно комисията INTA.

Правна информация